1. Kravet om sertifikat gjelder for alle passasjerskip i internasjonal fart og klasse A og B i nasjonal fart. Dette vil også omfatte passasjerskip som har fartsområde for liten kystfart og større fart.
 2. Bare forsikringsselskaper som er forhåndsgodkjent av Sjøfartsdirektoratet, vil bli akseptert.
 3. Sjøfartsdirektoratet utsteder PLR-sertifikater til norske og utenlandske skip.
 4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste vil bli akseptert.
 5. Skip som ikke har sertifikat, vil kunne bli tilbakeholdt.

Følgende skip har både forsikrings- og sertifikatplikt:

 • norske skip i internasjonal fart. (jf. § 17 første ledd og § 18 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip) – dette omfatter også passasjerskip som har fartsområde for liten kystfart og større fart
 • norske skip med klasse A og B i nasjonal fart. (jf. § 17 annet ledd og § 18 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip)
 • utenlandske skip som ikke er registrert i en konvensjonsstat eller en EØS-stat (jf. § 21 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip)

Forskrift om forsikring og sikkerhet på skip

Oversikt over passasjerskipsklasser finner du i forskrift om innenriks passasjerskip, § 5

Følgende skip har kun forsikringsplikt:

 • passasjerskip i klasse C og D og mindre fartsområder – dette omfatter også passasjerskip som har fartsområde 4 eller mindre.

Disse har forsikringsplikt, men skal ikke ha PLR-sertifikat.

Ansvaret omfatter ikke medansvar for terrorhendelser, jf. § 418 i sjøloven og § 17 tredje ledd i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Følgende skip er unntatt fra kravene:

 • passasjerskip med 12 eller færre passasjerer har verken sertifikat- eller forsikringsplikt

Forsikring og sertifikatplikt er i henhold til sjøloven § 418, herunder kapittel 3 i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Kravene baserer seg på Norges ratifisering av Aten-konvensjonen og Aten-protokollen.

Hovedtrekkene i det internasjonale regelverket er gjennomført i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 15, herunder kapittel 3 i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Reglene ligger tilgjengelig på www.lovdata.no.

Prioriteringer

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert, og det er vilkår for skip som er registrert i en annen flaggstat.

Flaggstaten utenlandske skip tilhører må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv.

Utover dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Søknader:

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

 1. et “ikke-krigsrisiko” Blue Card
 2. et “krigsrisiko” Blue Card
 3. skipets navn og IMO-nummer.
 4. navn og fullstendig adresse til den som skal motta PLR-sertifikatet.

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

 • forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I
 • forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet

 

Forsikringsselskaper som er medlem av International Group of P&I Clubs, eller som er registrert i EU/EØS-området og har registrert grenseoverskridende virksomhet, vil etter søknad bli automatisk godkjent. Forsikringsselskaper som kan dokumentere at de er godkjent av andre flaggstater som er part i Paris MoU, vil som hovedregel bli godkjent. Øvrige forsikringsselskaper må dokumentere sin økonomiske styrke for å kunne vurderes for godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.