Sertifikat om forsikring for passasjerer og bagasje til sjøs (PLR)

 • Publisert: 17.12.2013
 • Endret: 20.06.2017

 1. Sertifikatet gjelder for alle passasjerskip i internasjonal fart, eller klasse A og B i nasjonal fart.
 2. Forsikringsselskaper fra International Group of P&I og EU/EØS vil bli akseptert.
 3. Sjøfartsdirektoratet utsteder PLR sertifikat til norske og utenlandske skip
 4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste vil bli akseptert.
 5. Skip som ikke har sertifikat, vil kunne bli tilbakeholdt.

Følgende skip har forsikrings- og sertifikatplikt:

 • Norske skip i internasjonal fart. (jf. § 17 første ledd og § 18 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip)
 • Norske skip med klasse A og B i nasjonal fart. (jf. § 17 annet ledd og § 18 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip)
 • Utenlandske skip som ikke er registrert i en konvensjonsstat eller en EØS-stat. (jf. § 21 i forskrift om forsikring og sikkerhet på skip)

Forskrift om forsikring og sikkerhet på skip

Oversikt over passasjerskipsklasser finner du i forskrift om innenriks passasjerskip, § 5

Følgende skip har kun forsikringsplikt:

 • Passasjerskip i klasse C og D og mindre fartsområder

Disse har forsikringsplikt, men skal ikke ha PLR-sertifikat.

Ansvaret omfatter ikke medansvar for terrorhendelser, jf. § 418 i sjøloven og § 17 tredje ledd i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Følgende skip er unntatt fra kravene:

 • Passasjerskip med 12 eller færre passasjerer har verken sertifikat- eller forsikringsplikt.

Forsikring og sertifikatplikt er i henhold til sjøloven § 418 og herunder kapittel 3 i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Kravene baserer seg på Norges ratifisering av Aten-konvensjonen og Aten-protokollen.

Hovedtrekkene i det internasjonale regelverket er gjennomført i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 15 og herunder kapittel 3 i forskrift 9. desember 2013 nr. 1552 om forsikring og annen sikkerhet for ansvar etter enkelte bestemmelser i sjøloven.

Reglene ligger tilgjengelig på www.lovdata.no.

Prioriteringer

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert og det er vilkår for de skipene som er registrert i en annen flaggstat.

Flaggstaten utenlandske skip tilhører må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv.

Ut over dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Søknader:

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

 1. Et “ikke-krigsrisiko” Blue Card
 2. Et “krigsrisiko” Blue Card
 3. Skipets navn og IMO nummer.
 4. Navn og fullstendig adresse til den som skal motta PLR sertifikatet.

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

 • Forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I.
 • Forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet.

Forsikringsselskap utover dette vil som utgangspunkt ikke bli godkjent, men Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad vurdere unntak fra dette.

Til toppen