1. Sertifikatet gjelder for alle skip over 1000 Gt.
  2. Det er kun registrert eier som kan tegne forsikring.
  3. Sjøfartsdirektoratet utsteder bunkerkonvensjonssertifikat til norske og utenlandske skip
  4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste, vil bli akseptert.
  5. Skip som ikke har sertifikat, vil kunne bli tilbakeholdt.

Nærmere informasjon om bunkerkonvensjonssertifikat

Bunkerskonvensjonen introduserer et krav om forsikring som dekker skade på grunn av bunkersoljesøl. Kravet gjelder alle norske skip som har bruttotonnasje som overstiger 1000 tonn, samt alle utenlandske skip med samme bruttotonnasje og som ankommer norske havner eller andre laste- eller lossesteder i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert og det er vilkår for de skipene som er registrert i en annen flaggstat. Flaggstaten som utenlandske skip tilhører, må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv. Ut over dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Nærmere om hvem som skal tegne forsikringen

Sjøloven kapittel 10 I, som inkorporerer bunkerskonvensjonen i norsk rett, inneholder både regler om erstatningsansvar for forurensningsskade forårsaket av bunkersolje og regler om plikt til å ha forsikring som skal dekke ansvaret for bunkersoljesøl.

Erstatningsansvaret hviler på skipets eier mens forsikringsplikten hviler på registrert eier.

Begrepene skipets eier og registrert eier er ulike og omhandler ikke fullt ut de samme subjektene.

Skipets eier er i sjøloven § 183 femte ledd definert som den «den registrerte eieren, rederen, bareboatbefrakteren, disponenten eller andre som står for sentrale funksjoner knyttet til driften av skipet».

Registrert eier er i sjøloven § 183 sjette ledd definert som «den som står oppført i skipsregisteret som eier, eller hvis skipet ikke er registrert, den som eier skipet», og viser dermed til en snevrere krets av subjekter.

Det innebærer bl.a. at selv om registrert eier er en del av begrepet «skipets eier», vil f.eks. bareboatbefrakteren ikke være omfattet av begrepet «registert eier».

Registrert eier har altså etter loven både et erstatningsansvar og en forsikringsplikt, mens f.eks. bareboatbefrakteren kun har erstatningsansvar.

Ansvaret for å besørge forsikring kan for øvrig heller ikke overføres til bareboatbefrakter eller andre som er omfattet av begrepet «skipets eier».

Søknader

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

  1. en vedlagt bekreftelse fra et godkjent forsikringsselskap (blue card) som bekrefter at skipet er forsikret i tilfelle bunkersoljesølskade
  2. skipets navn og IMO-nummer
  3. navn og fullstendig adresse til den som skal motta bunkerskonvensjonssertifikatet

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

  • forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I
  • forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet

 

Forsikringsselskaper som er medlem av International Group of P&I Clubs, eller som er registrert i EU/EØS-området og har registrert grenseoverskridende virksomhet, vil etter søknad bli automatisk godkjent.

Forsikringsselskaper som kan dokumentere at de er godkjent av andre flaggstater som er part i Paris MoU, vil som hovedregel bli godkjent.

Øvrige forsikringsselskaper må dokumentere sin økonomiske styrke for å kunne vurderes for godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.