1. Sertifikatet gjelder for alle skip over 1000 Gt.
  2. Bare forsikringsselskaper som er forhåndsgodkjent av Sjøfartsdirektoratet, vil bli akseptert.
  3. Sjøfartsdirektoratet utsteder bunkerkonvensjonssertifikat til norske og utenlandske skip
  4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste, vil bli akseptert.
  5. Skip som ikke har sertifikat, vil kunne bli tilbakeholdt.

Nærmere informasjon om bunkerkonvensjonssertifikat

Bunkerskonvensjonen introduserer et krav om forsikring som dekker skade på grunn av bunkersoljesøl. Kravet gjelder alle norske skip som har bruttotonnasje som overstiger 1000 tonn, samt alle utenlandske skip med samme bruttotonnasje og som ankommer norske havner eller andre laste- eller lossesteder i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert og det er vilkår for de skipene som er registrert i en annen flaggstat. Flaggstaten som utenlandske skip tilhører, må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv. Ut over dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Søknader

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

  1. en vedlagt bekreftelse fra et godkjent forsikringsselskap (blue card) som bekrefter at skipet er forsikret i tilfelle bunkersoljesølskade
  2. skipets navn og IMO-nummer
  3. navn og fullstendig adresse til den som skal motta bunkerskonvensjonssertifikatet

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

  • forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I
  • forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet

 

Forsikringsselskaper som er medlem av International Group of P&I Clubs, eller som er registrert i EU/EØS-området og har registrert grenseoverskridende virksomhet, vil etter søknad bli automatisk godkjent. Forsikringsselskaper som kan dokumentere at de er godkjent av andre flaggstater som er part i Paris MoU, vil som hovedregel bli godkjent. Øvrige forsikringsselskaper må dokumentere sin økonomiske styrke for å kunne vurderes for godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.