WFC sertifikatet er påkrevd for:

  • Fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer med fartsområde Havfiske I eller større.
  • Fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer med fartsområde Bankfiske I eller større

For nybygde fiskefartøy skal WFC sertifikatet utstedes før fartøyet settes i drift første gang.

For eksisterende fiskefartøy/seilende fartøy skal WFC sertifikatet bli utstedt ved fornyelse av Fartssertifikatet for fiske- og fangstfartøy (FSF).

Tilsyn for arbeids- og levevilkår på fiskefartøy

Tilsyn gjennomføres for å kontrollere at kravene til arbeids- og levevilkår på fiskefartøy er ivaretatt.

Fartøy som skal ha WFC sertifikat skal gjennomføre et førstegangstilsyn før sertifikatet utstedes første gang, deretter fornyelsestilsyn hvert femte år.

For fartøy som ikke skal ha WFC sertifikat er det ikke krav om egne tilsyn, men Sjøfartsdirektoratet kan likevel kontrollere arbeids- og levevilkår samtidig med andre sertifikattilsyn og ved uanmeldte tilsyn.

Hvordan bestiller jeg?

Tilsyn for å få WFC sertifikat skal begjæres (bestilles) på skjema KS-0115 Begjæring om tilsyn. På eksisterende fartøy skal det begjæres samtidig med fornyelse av fartssertifikatet.

Tilsyn for WFC sertifikat inngår i årsgebyret.

Mer informasjon om kravene til arbeids og levevilkår på fiskefartøy:

Den internasjonale ILO 188 konvensjonen om arbeidsvilkår i fiskerisektoren trådte i kraft 16. november 2017 (Work in fishing Convention, WFC)

Formålet med denne konvensjonen er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning.

WFC konvensjonen gjelder for alle fiske- og fangstfartøy uansett størrelse og vil bli kontrollert ved tilsyn.

De fleste av bestemmelsene i konvensjonen er allerede ivaretatt i norsk regelverk, men noen endringer er nå tatt inn i norske forskrifter. Disse har vært ute på høring i næringen.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Kravet om mannskapsliste er flyttet fra forskrift om kontroll av maritim tjeneste til bemanningsforskriften 2009. Kravet gjelder fortsatt for alle fartøy uansett størrelse. Det er nytt at rederiet skal ha en kopi av mannskapslisten på land, som kan være i elektronisk format.
  • Fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer, får krav om bemanningsoppgave som viser fartøyets sikkerhetsbemanning. Fristen for innsendelse av forslag til bemanningsoppgave avhenger av om fartøyet er kjølstrukket før eller etter 16. nov. 2017 
  • Nye krav knyttet til arbeid og utplassering av ungdom på norske fiskefartøy
  • Endrede krav til visse konstruksjonsmessige forhold og utstyr på fiskefartøy med største lengde på 15 meter eller mer, som vil gjelde for fartøy bygget etter 1. januar 2019
  • Innføring av Sertifikat for arbeids- og levevilkår på fiske- og fangstfartøy

Parallelt med gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett, endres varigheten av Fartssertifikatet for fiske- og fangstfartøy fra 4 til 5 år.

Fartssertifikat med 5 års varighet vil bli utstedt ved første fornyelse av eksisterende Fartssertifikat etter 16. november 2017.