Hvem kan slepe?

Hovedregelen er at kun lasteskip som er bygget og utrustet med tilstrekkelig stabilitet, slepekraft og utrustning, skal kunne slepe i næring.

Dette gjelder uansett størrelse på fartøyet.

Passasjerskip og fiskefartøy skal ikke slepe.

Krav til fartøy som kan slepe

Fartøy som skal utføre slep i næringsvirksomhet skal være sertifisert for slike oppgaver.

Sertifiseringen skal bekrefte at slepefartøyet oppfyller kravene i relevante forskriftene for å utføre slepeoperasjoner jf. de særskilte bestemmelsene om skip og fartøy som skal slepe i henholdsvis byggeforskriften og 24-meterforskriften.

Sertifiseringen skal også synliggjøre eventuelle begrensninger som gjelder for vedkommende fartøy. Slepebegrensningene vil framgå av fartssertifikat eller fartøyinstruksen.

Skip som skal slepe skal ha sikkerhetssertifikater, fartssertifikat eller fartøyinstruks for lasteskip.

Skip som skal slepe skal gjennomgå førstegangstilsyn som viser at kravene til stabilitet, styrke og utrustning er oppfylt før skipet tas i bruk til slep (FOR-2014-12-22-1893 §33).

Det skal i tillegg gjennomføres en risikovurdering av slepet, ref. FOR-2005-01-01-8, § 2-2. virkeområde: fartøy 24 m (L) og over eller 500BT eller mer; og FOR-2016-12-16-1770 §§ 6 og 9, virkeområde: fartøy 8 – 24 m (L).

Lasteskip som skal slepe må ha påtegning for slep i fartssertifikatet/fartøysinstruksen og ha utarbeidet lastekondisjoner som viser at skipets stabilitet under slep er i samsvar med:

  • Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip § 34, for skip med største lengde over 24 meter eller med bruttotonnasje over 500.
  • Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip § 38, for lasteskip med største lengde over 8 meter, men med lengde (L) under 24 meter.

For å beregne stabiliteten i disse kondisjonene må skipets maksimale kontinuerlige slepekraft fastsettes gjennom en slepetest, jf. forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 33 og forskrift nr. 1853 § 29.

For skip med største lengde under 15 meter skal godkjent kontrollforetak være tilstede under utførelse av slepetest.

For skip med største lengde over 15 meter skal Sjøfartsdirektoratet være tilstede under utførelse av slepetest.

Prosedyre for gjennomføring av slepetest, RSV10-2016, finner du her: Slepetest.pdf

Slepeutstyret på skip skal kontrolleres årlig.

Ordningen med slepetillatelse opphørte fra 01.01.2018.

Manglende sertifisering/godkjenning

Skipssikkerhetsloven § 9 stiller krav om at et skip blant annet skal være bygget og utrustet slik at det ut fra skipets formål gir betryggende sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Dette tilsier at bare skip som er bygget og utrustet med tilstrekkelig stabilitet, slepekraft, utrustning med videre, kan slepe i næring.

Kravene om sertifikat og tillatelse etter de nevnte forskriftene, skal sammen med byggekravene ivareta dette hensynet.

Rederiet har uansett ansvaret for at skipet er bygget og utrustet i samsvar med skipssikkerhetsloven § 9, ansvaret følger av lovens § 6.

For skip som i strid med skipssikkerhetsloven § 9 sleper, herunder uten tillatelse, kan det være aktuelt å vurdere reaksjoner, som for eksempel tilbakeholdelse, jf. sikkerhetsloven § 52 og overtredelsesgebyr, jf. skipssikkerhetsloven §§ 55 og 56.

Dette gjelder for øvrig også andre overtredelser av skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter i forbindelse med sleping.

Hvilke forskrifter regulerer slep og slepetillatelse?