Sertifikatkrav 

Alle fartøy med største lengde over 15 meter som skal benyttes til ervervsmessig fiske må ha gyldige sertifikater om bord for å operere ihht. regelverket. 

Sertifikatkravet avhenger av størrelse og utforming av fartøyet, driftsmønster og ønsket fartsområde.

Som et minimum må alle fiskefartøy ha følgende gyldige sertifikater:

  • Fartssertifikat for fiske og fangstfartøy (FSF)
  • Målebrev (TMC)

Andre sertifikater som regelverket kan stille krav til er listet opp under. Disse sertifikatene avhenger blant annet av tonnasjen til fartøyet.

• IBWC-sertifikat (International ballast water certificate) 
• IOPP-sertifikat (International oil pollution prevention certificate) 
• IAPP-sertifikat (International air pollution prevention certificate) 
• IEE-sertifikat (International Energy Efficiency Certificate) basert på SEEMP (Ship Energy Efficiency. Management Plan) 
• ISPP-sertifikat (International sewage prevention certificate) 
• IAFS-sertifikat (Antifouling certificate) Utstedes av klassen. 
• IHM- sertifikat (Inventory of Hazardous Materials) 

Miljøsertifikatene nevnt over utstedes av Sjøfartsdirektoratet for uklassede fartøy og av klassen for klassede fartøy. 

ISM  (International Safety Management) sertifikat for sikkerhetsstyringssystem utstedes av Sjøfartsdirektoratet

• Sikkerhetsstyringssertifikat (SMC), som er fartøyets ISM-godkjenning og skal oppbevares om bord
• Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring (DOC), som er rederiets ISM-godkjenning

Andre sertifikater som  utstedes av Sjørfartsdirektoratet og som kan være aktuelle for fartøyet. 

Tilsynsintervallet for fornyelse av hovedsertifikatet er 5 årlig,  det også er krav til et mellomliggende tilsyn etter 2,5 år.

Reder har til enhver tid ansvar for å bestille tilsyn i tide og sørge for at sertifikatene forblir gyldige.

Det er til enhver tid reder, eller den som handler på reders vegne, som er ansvarlig for at fartøyet oppfyller reglene gitt i eller i medhold av Skipssikkerhetsloven, jf. Skipssikkerhetsloven § 6. 

Førstegangstilsyn for nybygg og innflagginger

Se her for tilsyn ved bygging av nytt fartøy.

Se her for tilsyn ved kjøp av fartøy fra utlandet.

Andre tilsyn for seilende fartøy

Bestill tilsyn av Sjøfartsdirektoratet når et fartøy

  • skal ha en fornyelseinspeksjon eller en mellomliggende inspeksjon for å opprettholde sertifikat.
  • ved havari, skade eller mangler.
  • skal få eller har fått utført endringer av skrog, arrangement, maskineri, utstyr og andre komponenter, obs, send også inn melding om ombygging der ombyggingen beskrives nærmerer.
  • får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
  • dersom fartøyet skal ha fartstillatelse for en enkeltreise utenfor sitt vanlige  fartsområde.

Gebyr

Seilende fartøy har årsgebyr.

Førstegangstilsyn for nybygg og innflagginger gebyrlegges ihht til faste satser

Ombyggingstilsyn gebyrlegges i henhold til timebaserte satser.

Se her for vår gebyrkalkulator for fartøy.

 

Mer informasjon om gebyrer 

 

Tilsyn utført av andre enn Sjøfartsdirektoratet

Enkelte tekniske forhold som er omfattet av Sjøfartsdirektoratets krav kontrolleres ikke av Sjøfartsdirektoratet. Disse kontrollene utføres av andre aktører med spesialkompetanse på det aktuelle området. Dokumentasjon på at disse kontrollene er utført ligger i sin tur til grunn for utstedelse av fartssertifikatet.

Tilsyn av radioutstyr

Det er godkjente radioinspeksjonsforetak som utfører radiokontroll. En oversikt over radioinspeksjonsforetak som Sjøfartsdirektoratet har avtale med kan du finne her. Mer informasjon om kravene til radioutstyr og kontroll av dette finner du under krav, regelverk og utstyr.

Tilsyn av elektrisk anlegg

Elektriske anlegg på fiskefartøy skal kontrolleres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tilsyn av kran/løfteinnretning

Laste- og losseutstyr skal kontrolleres av sakkyndig person type A eller B, som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. En oversikt over sakkyndige personer og tilknyttede verksted kan du finne her: Godkjente sakkyndige personer i Norge, samt autorisert/kvalifisert verksted - Sjøfartsdirektoratet