Fartssertifikat
Fartssertifikatet er fartøyet hovedsertifikat som gir fartøyet rett til å seile innenfor et gitt fartsområde. Tilsynet som gjennomføres før utstedelse av fartssertifikat er todelt: Vi utfører fysiske inspeksjoner om bord i fartøyet og  kontroll av fartøydokumentasjon.

Nybygg
Reder må sende inn KS-0125 Anmeldelse av nybygg og begjæring om tilsyn. For nybygg har vi en liste over all fartøydokumentasjon som må sendes inn til oss for informasjon og godkjenning. I første omgang ber vi alltid om å få innsendt generalarrangementstegning.

Flagge inn
Hvilke skjemaer reder må sende inn kan du se på våre sider om registrering. I tillegg må reder sende inn fartøydokumentasjon. 

Fartøydokumentasjon ved innflagging eller ombygging
Vi vurderer i hvert tilfelle hvilke dokumenter på dokumentalisten som skal sendes inn. Det varierer ut fra byggeår, lengde, hvilket flagg fartøyet kommer fra, omfanget av ombygging osv. I begge tilfeller ønsker vi generalarrangementstegning tidlig som vi vurderer videre saksbehandling ut fra.

Vår dokumentkontroll er i noe grad risikobasert slik at omfanget av kontrollen foregår selektivt på grunnlag av risikoanalyser og vurderinger. Kontrollen utføres ved å verifisere dokumentasjonen mot aktuelt regelverk. Typiske dokumenter som sendes inn for oss er brann og sikkerhetsplan, stabilitetsberegninger, skrogdokumentasjon, lanterneplan, fribordsplan m.m.

Når vi har gjennomført dokumentkontroll og inspektør har vært om bord og funnet fartøyet i orden, får reder utstedt et nytt fartssertifikat.

Ombygging
Reder må sende inn melding om ombygging og begjæring om tilsyn. I tillegg må reder sende inn fartøydokumentasjon.

Mellomliggende og fornyelsesinspeksjon
Fartøy som allerede har et gyldig fartssertifikat må sende begjæring om tilsyn i god tid og senest to uker før utløpsdato angitt i sertifikatet. Dette gjelder ved mellomliggende inspeksjon etter en periode på 2 år, og når fartssertifikatet skal fornyes etter 4 år.

Radiokontroll
Inspeksjon av radioutstyr og påtegning av radiodelen i fartssertifikatet skal utføres av et radioinspeksjonsforetak. Utenfor Norge kan dette utføres av et anerkjent klasseselskap.