Hvorfor skal «Melding om ombygging» sendes inn?

«Melding om ombygging» må sendes inn for at Sjøfartsdirektoratet skal kunne planlegge og følge opp saksbehandling og inspeksjoner på en god og effektiv måte. «Melding om ombygging» skal gi et godt grunnlag for å vurdere hvilke krav som må være oppfylt før fartøyet kan settes i drift, herunder hvilke sertifikater som eventuelt må oppdateres/utstedes.

Hvordan skal «Melding om ombygging» sendes inn?

Skjema «KS-0123 Melding om ombygging» finnes her. Last ned skjema og fyll ut relevant informasjon.

Benytt felt for «Beskrivelse av endring/ombygging» for å gi en kort beskrivelse av hva som skal gjøres, slik at dette går klart frem. Send så skjema til post@sdir.no.

Sjøfartsdirektoratets jobber med å få på plass et elektronisk skjema for innsending via Altinn.

Når skal «Melding om ombygging» sendes inn?

Melding om ombygging skal sendes inn så tidlig i prosjektfasen som mulig, dette gjelder for alle fartøy med unntak av de som er delegert til et klasseselskap i henhold til klasseavtalen.

Ved sen innsending av «Melding om ombygging» må det påregnes forlenget saksbehandlingstid. Dette kan medføre at fartøyet ikke får de godkjenningene som trenges for å bli satt i drift umiddelbart etter ombygging/endring.

Når tidspunkt for inspeksjon i forbindelse med en ombygging er kjent må rederiet i tillegg bestille inspeksjon. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet KS-0115 «Begjæring om tilsyn».

Dokumentasjon som er berørt av ombyggingen/endringen må være innsendt i god tid før ombyggingen starter.

Hvem skal sende inn «Melding om ombygging»?

Reder har ansvaret for at «Melding om ombygging» sendes inn. Verft eller konsulent kan sende inn «Melding om ombygging» på vegne av reder.

Hva skjer videre?

Når Sjøfartsdirektoratet har mottatt skjema «Melding om ombygging» blir omfanget av ombyggingen/endringen vurdert i aktuell fartøysavdeling.

Reder vil motta et svarbrev med informasjon om hvilken dokumentasjon som må sendes inn, gjeldende regelverk, kontaktpersoner, og andre relevante forhold.

Når all dokumentasjon er ferdigbehandlet og inspeksjoner er gjennomført, og alle forhold er funnet i orden, blir nytt sertifikat utstedt dersom relevant.

Spørsmål knyttet til hvilke forhold som omfattes av ombygging/endring kan rettes til fartøysavdelingene på Sjøfartsdirektoratets hovedkontor eller lokalt tilsynskontor.

Hva omfatter ombygging?

Ombygging omfatter alle forandringer som gjennomføres om bord som ikke anses som vedlikehold. Eksempler på ombygginger som skal meldes inn til Sjøfartsdirektoratet:

 • Bytte av maskineri
 • Utskiftning av utstyr/utrustning
 • Fjerning av hengedekk
 • Ny trapp/heis
 • Ileggelse av permanent ballast
 • Ny plassering av MOB-båt eller andre redningsmidler
 • Skifte manøversystem
 • Nytt power management system
 • Installasjon av batteri for fremdrift eller lastutjevning
 • Utskifting av kontroll- og overvåkingssystem
 • Utskifting av skipsalarmsystem
 • Tilføying av nye tonnasje volumer i overbygging eller innredning
 • Osv..

Hva omfatter endring?

Endring omfatter alle andre forhold som påvirker fartøyets sertifikater som ikke går under begrepet «ombygging». Eksempler på endringer som skal meldes inn til Sjøfartsdirektoratet:

 • Økt/redusert passasjerantall
 • Endringer på brann- og sikkerhetsplan
 • Endring i fartsområde
 • Økning i dypgang
 • Omdisponering av rom om bord
 • Endringer i hovedtavle
 • Endring av fartøystype
 • Oppgradere manøversystem
 • Oppgradere kontroll- og overvåkingssystem
 • Oppgradere skipsalarmsystem
 • Osv..