Oppdatert 1.1.2024

Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid

(Ikke inklusiv i førstegangsgebyr eller årsgebyr bla. ombygging og ISM revisjon)

For gebyr som skal beregnes etter anvendt tid skal følgende timesatser gjelde:

  • For besiktelser mv. utført i Norge 1 594,–.
  • For besiktelser mv. utført i utlandet 2 836,–.
  • For overtid i Norge og utlandet 1 335,–.

Gebyret skal oppkreves i tillegg til ovennevnte satser.

Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS samt ikke sertifikatpliktige skip

Dispensasjonssøknader fra forskrift om arbeids- og hviletiden og forskrift om bemanning

BT Gebyr førstegangsbehandling Gebyr ved senere søknader
Under 100 1 947,- 986,-
Fra og med 100 men under 500 3 871,- 1 947,-
Fra og med 500 men under 2 000 7 835,- 3 919,-
Fra og med 2 000 og over 15 741,- 7 858,-

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr

Gebyr Beløp
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet
for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat)
2 157,–
Passasjersertifikat for elvefart 1 594,–.
Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 3 313,–.
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen 3 313,–.

For utstedelse av målebrev for norske og utenlandske skip og flyttbare innretninger, for skip tilhørende Det norske Sjøforsvar og for utenlandske flytende innretninger som ikke er å anse som skip, betales:

BT Gebyr - Internasjonalt målebrev Gebyr - Panamakanal målebrev Gebyr - Suezkanal målebrev
Under 25 BT   1032,- 1 337,- 1 337,-
Fra og med 25 BT men under 100 BT 1 876,- 3 730,- 3 730,-
100 ″ 200 ″ 3 707,- 6 335,- 6 335,-
200 ″ 500 ″ 5 654- 8 516,- 8 516,-
500 ″ 1 600 ″ 9 525,- 13 020,- 13 020,-
1 600 ″ 3 000 ″ 13 138,- 17 784,- 17 784,-
3 000 ″ 4 000 ″ 16 914,- 22 381,- 22 381,-
4 000 ″ 8 000 ″ 18 674,- 24 681,- 24 681,-
8 000 ″ 10 000 ″ 24 305,- 31 553,- 31 553,-
10 000 ″ og over   26 205,- 33 830,- 33 830,-

Førstegangsmåling av norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.
Førstegangsmålebrev for norske skip er inkludert i førstegangsgebyret.

For kjenningsmåling og utstedelse av identitetsbevis unntatt ved førstegangskjenningsmåling jf. § 3 nr. 7 betales:

  • For fartøy med største lengde under 10 m største lengde: 1 594,–.
  • For fartøy med største lengde f.o.m. 10 meter men under 15 meter: 2 836,–.

Gebyr for personellsertifikater:

Gebyrsatser for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell

Gebyr Beløp
Dekk- og maskinoffisersertifikater og kompetansesertifikat som utstedes av Sjøfartsdirektoratet 985,–
Påtegning/godkjenning av utenlandsk sertifikat 985,–
Tankskipsertifikat, bro- og maskinvaktsertifikater, MOB- og hurtiggående MOB-sertifikat, assessorsertifikater og ferdighetssertifikater 657,–
Duplikater 494,–.

Gebyrsatser for teoretisk båtførerprøve, utstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Gebyr Beløp
Teoretisk prøve, førstegangsutstedelse av båtførerbevis og internasjonalt båtførersertifikat, enkeltvis eller samlet 874,–
Tillegg for avleggelse av ny teoretisk båtførerprøve 461,–
Utstedelse av båtførerbevis eller internasjonalt båtførersertifikat ved erstatning, innbytte, uten avleggelse av teoretisk prøve og til person som innehar båtførerbevis 494,–.

Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil 358,–.

Gebyrsatser for utstedelse av fritidsskippersertifikat

Gebyr Beløp
Førstegangsutstedelse av fritidsskippersertifikat 985,–
Utstedelse av duplikat for fritidsskippersertifikat 494,–.

Registergebyr NIS

Gebyr Beløp
Nyregistrering 4 099,-
Registrering av endring eier 2 469,-
Endring av andre juridiske roller 1 236,-
Endring av skipsnavn 3 283,-
Endring av hjemsted 827,-
Registrering av pant 2 884,-
Registrering av flåtepant 2 884,- pr. skip
Samtykke/påtegning av pant 2 469,-
Sletting av fartøy 2 469,-
Pantattest/utskrift 740,-
Hjemmels- og heftelsesattest 740,-
Slettelsesattest 740,-
Journalbekreftelse 740,-
Kopi av dokument 286,-
Skipsliste 740,-

Registergebyr NOR

Nyregistreringer:

Gebyr Beløp
Nyregistrering NOR-registreringspliktig og bygg 4 099,-
Nyregistrering NOR-ikke-registreringspliktig (under 15 m) 4 099,-
Nyregistrering NOR ikke registreringspliktig (under 15 m) som må dokumenteres av Sjøfartsdirektoratet 2 884,-

Endringer felles for alle fartøy:

Gebyr Beløp
Endring av andre juridiske roller 1 236,-
Endring av hjemsted 827,-
Registrering av pant 2 884,-
Registrering av flåtepant 2 884,- pr. skip
Samtykke/påtegning av pant 2 469,-
Sletting av NOR-registreringspliktige fartøy 2 469,-
Pantattest/utskrift 740,-
Hjemmels- og heftelsesattest 740,-
Slettelsesattest 740,-
Journalbekreftelse 740,-
Kopi av dokument 286,-
Skipsliste 740,-

Endringer NOR-pliktige (15 m og over) og bygg:

Gebyr Beløp
Registrering av endring eier 2 469,-
Endring av skips navn 3 283,-

Endringer NOR-ikke-registreringspliktige (under 15 m):

Gebyr Beløp
Registrering av endring eier 1 975,-
Endring av skips navn 827,-
Registrering av samtidig eier/navn/hjemsted 1 975,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker ved å benytt eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070.