Fokus på risiko 2018 - Sikkerhetsstyring på mindre fartøy

  • Publisert: 27.09.2017

I 2018 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.

Bildet viser rapporten Fokus på risiko 2018

Vi ønsker at alle rederiene skal lykkes i arbeidet med å få slike system på plass

Last ned rapporten

– For å holde oppe trykket på trygg og sikker drift har vi valgt å ha sikkerhetsstyring med særlig vekt på de minste fartøyene som fokusområde neste år. Våre undersøkelser viser at ulykker ofte skyldes manglende sikkerhetsstyring i rederiene. Det er derfor viktig å minne rederiene om at de har et selvstendig ansvar for å drive systematisk med tiltak for å hindre at ulykker skjer, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I 2018 vil det særlig bli sett på sikkerhetsstyring knyttet til operasjonell sikkerhet, altså operasjoner om bord som vurderes som spesielt risikoutsatte. Det kan være operasjoner der en beveger seg ut mot fartøyets begrensninger, som for eksempel taueoperasjoner, ankerhåndtering, lasting og lossing med kran, eller fiske med trål.

1. januar i år trådte en ny forskrift for sikkerhetsstyring på mindre fartøy i kraft, slik at også fartøy som ikke formelt er omfattet av kravene i International Safety Management Code (ISM-koden), skal ha et styringssystem for helse, miljø og sikkerhet.

– Vi ønsker at alle rederiene skal lykkes i arbeidet med å få slike system på plass, og at de etterlever disse. Derfor har vi utarbeidet veiledningsmateriell med gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. Sjøfartsdirektoratet tilbyr også rådgivning, støtte og risikovurderingsverktøy til de som ønsker det, sier Akselsen.

Fokusområdet er presentert i Sjøfartsdirektoratets årlige rapport «Fokus på Risiko». I rapporten finner en blant annet gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem.

Mindre fartøy særlig utsatt

Sjøfartsdirektoratets statistikker viser at de minste fartøyene (under 24 meter) har størst andel forlis og omkomne ved ulykker. I ulykkesrapportene går det igjen at manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og risikovurdering er bakenforliggende årsak til ulykker.

Systematisk arbeid

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Enkelt forklart handler det om at sluttresultatet blir bedre dersom en gjør godt forarbeid. Ved å etablere en organisasjonsstruktur der ledelse, planlegging, ansvarsfordeling, rutiner, prosedyrer og ressurser er beskrevet, kan driften bli sikrere og mer effektiv. Når man arbeider systematisk med dette og lærer av egne og andres erfaringer, vil man med tiden bygge en god sikkerhetskultur om bord. For å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsstyringen er det nødvendig å rapportere uønskede hendelser og følge opp disse systematisk, samt å evaluere selve systemet jevnlig.

Bruk sjekklisten

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle til å laste ned sjekklisten for fokusområdet og bruke denne aktivt.

Sjekkliste sikkerhetsstyring på mindre fartøy, fokusområde 2018

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen