Last ned rundskriv som pdf

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 5. september 2014 nr. 1191 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger. Endringene trer i kraft 1. juli 2015. For fiskefartøy gjelder reglene fra 1. juli 2016.

Endringsforskriften var på offentlig høring fra 18. mars til 12. juli 2015. Sjøfartsdirektoratet mottok svar fra 19 høringsinstanser, hvorav 2 hadde merknader til høringen. Høringsmatrisen som viser merknadene og Sjøfartsdirektoratets kommentarer til disse er lagt ved rundskrivet her.

Bakgrunn for endringsforskriften

Sjøfartsdirektoratet ønsker at rederiet til et fiskefartøy skal ha et eget godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring (DOC). Hovedgrunnen for endringen er at rederiets ansvar og plikter i forbindelse med sikkerhetsstyringen blir tydeligere. Det blir mer presist om et avvik er tilknyttet et fartøy eller rederiorganisasjonen. Dette vil gi bedre mulighet til forbedringer i ISM systemet for rederiet.

Det eksisterer i dag et krav til sikkerhetsstyringssystemet for rederiorganisasjonene til fiskefartøy, jf. forskriften § 4 annet ledd. Revisjonen som danner grunnlaget for utstedelse av en DOC skal etter dagens regelverk bli gjennomført. Det er derfor bare et krav til utstedelse av selve godkjenningsbeviset som følger av denne forskriftsendringen.

Det er også viktig å klargjøre at det ikke er et krav til etablering av noen landorganisasjon for de fiskefartøyrederiene som ikke har dette. Det er fremdeles mulig, etter denne endringen, å ha en rederiorganisasjon som fysisk er tilstede på fartøyet.

En DOC tilknyttet rederiorganisasjonene vil også harmonisere kravet til disse rederiene med andre deler av næringen. Sikkerhetsstyringssystemet og sertifiseringen vil være likt, uavhengig av om en er om bord i et fiskefartøy eller en annen type fartøy.

Med krav om DOC for rederiorganisasjonen vil sertifiseringen av fiskefartøy også være i samsvar med ISM kodens krav.

Økonomisk og administrative konsekvenser

For de rederiene som bare har ett fartøy vil det være marginale endringer i gebyr og tidsbruk på revisjon. For rederier som har flere fartøyet vil det potensielt bli kortere revisjoner på hvert fartøy og dermed mindre tid og gebyr forbrukt.

Det nye kravet medfører ikke noen ekstra revisjon eller utarbeidelse av nytt system. Det er utfyllingen av informasjon til sertifikatet og eventuelt noe ekstra informasjon fra rederiet som trengs i forbindelse utstedelse av DOC. Etter våre beregninger vil dette medføre et par timers ekstra arbeid. Fordelen er at rederiet får bedre oversikt over hvor eventuelle avvik hører hjemme.

Kravet om ISM for fiskefartøy er allerede innført og det vil derfor ikke være noe ytterligere behov for etableringer av verken kompetanse eller opplæring for å imøtekomme kravet.

Sjøfartsdirektoratet vil foreta alle revisjoner og utstedelser av både SMC og DOC.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015

Vedlegg:

Endringsforskrift (pdf)

Høringsmatrise (pdf)