Forside Fokus på risiko 2017Satsingen er beskrevet i rapporten «Fokus på risiko 2017».

Mange av funnene inspektørene våre gjør, kan tyde på at en del rederi ikke gjør nok for å forebygge ulykker. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke tilsynet på disse områdene i 2017, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han påpeker at gode holdninger til sikker drift starter på toppen. 

Statens havarikommisjon for transport har i flere av sine granskningsrapporter pekt på behovet for utfyllende regler om sikkerhetsstyringssystemer på fartøy. Sjøfartsdirektoratet mener systematisk sikkerhetsstyring er et svært viktig virkemiddel for å forebygge ulykker. Økt fokus på sikkerhetskultur og sikkerhetsstyringssystem og mindre detaljkontroll i tilsynsarbeidet er også i tråd med utviklingen internasjonalt.

Systematisk arbeid

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Enkelt forklart handler det om at sluttresultatet blir bedre dersom en gjør godt forarbeid. Ved å etablere en organisasjonsstruktur der ledelse, planlegging, ansvarsfordeling, rutiner, prosedyrer og ressurser er beskrevet, kan driften bli sikrere og mer effektiv. Når man arbeider systematisk med dette og lærer av egne og andres erfaringer, vil man med tiden bygge en god sikkerhetskultur om bord. For å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsstyringen er det nødvendig å rapportere uønskede hendelser og følge opp disse systematisk, samt å evaluere selve systemet jevnlig.

Bruk sjekklisten

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle til å laste ned sjekklisten for fokusområdet og bruke denne aktivt.

Sjekkliste sikkerhetsstyring, fokusområde 2017