Last ned hele rundskrivet som PDF.

Forskriften ble sendt på høring 1. september 2013 og var på høring i tre måneder. Sjøfartsdirektoratet oversendte de kommenterte høringsinnspillene samlet til uttalelse til Nærings- og handelsdepartementet i brev datert 1. mars. 2014. På bakgrunn av innspillene i høringsprosessen, samt kommentarer fra Nærings- og fiskeridepartementet, foreslår Sjøfartsdirektoratet enkelte endringer for fiskefartøy i forhold til forslaget som opprinnelig ble sendt på høring. En oversikt over høringsinnspillene med Sjøfartsdirektoratets kommentarer er vedlagt dette rundskrivet. En oversikt over høringsinnspillene med Sjøfartsdirektoratets kommentarer er vedlagt dette rundskrivet. 

Sjøfartsdirektoratet er etter en samlet vurdering av høringsinnspillene fortsatt av den oppfatning av de positive konsekvensene forslaget innebærer for næringen, i form av bedre kontroll, bedre sjøsikkerhet og mer effektiv drift av fartøyene, må veie tyngre enn de negative konsekvensene.

Den nye forskriften bestemmer at fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer skal ha et sertifisert sikkerhetssystem. I tillegg har direktoratet som en del av vår gjennomgang av regelverk som gjennomfører internasjonale regler restrukturert forskriften, blant annet for å gjøre den lettere tilgjengelig. Vi foreslår derfor en ny forskrift om sikkerhetsstyringssystemer for norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.

Forskriften erstatter gjeldende forskrift 14. mars 2008 nr. 306 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger, heretter omtalt som ISM-forskriften. ISM-forskriften gjennomfører SOLAS kapittel IX, ISM-normen og EØS-forordning 336/2006 i norsk rett. Forordningen utvider virkeområdet for SOLAS kapittel IX og ISM-normen ved at kravene også gjøres gjeldende for visse skip i innenriksfart. Innholdet i gjeldende ISM- forskrift er videreført i forslaget.

Oversikt over høringsinnspill med kommentarer

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger