Forside Fokus på risiko 2017Sjøfartsdirektør Olav Akselsen offentliggjorde Sjøfartsdirektoratets satsingsområde for 2017 på første dag av den årlige Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Satsingen er beskrevet i rapporten «Fokus på risiko 2017».

Sikkerhetsstyring handler om å opprette system for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, slik at man lettere kan kontrollere risikoen. Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte nevnt som årsaksfaktorer i rapporter etter skips- og personulykker.

- Mange av funnene inspektørene våre gjør, kan tyde på at en del rederi ikke gjør nok for å forebygge ulykker. Derfor er det viktig for Sjøfartsdirektoratet å forsterke sitt tilsyn på disse områdene i 2017, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han påpeker at gode holdninger til sikker drift starter på toppen.

Nytt fokusområde årlig

Fokusområdet for 2017 er valgt som resultat av arbeidet med Sjøfartsdirektoratets årlige risikorapport, «Fokus på risiko 2017», som ble presentert på Sjøsikkerhetskonferansen 28. september. I rapporten kan du lese mer om bakgrunnen for valg av fokusområde, og hva direktoratet vil gjøre for å følge det opp.  Rapporten ser også på ulykkescenarier der manglende sikkerhetsstyring er blant årsaksfaktorene, og analyserer ulykkesbildet til sjøs de siste ti årene.

Fokus gir flere funn

Funnene etter de siste års fokusområder viser at dette har en virkning.

- Vi ser at sjekklistene med fokus på spesifikke områder gjør at vi avdekker flere forhold. Selv om det ikke er unaturlig at en gjør flere funn når en setter særlig fokus på et bestemt område, viser det at næringen har et forbedringspotensial knyttet til sikkerhet – enten det gjelder brannforebyggende tiltak, hviletid og bemanning eller sikker arbeidsplass ombord, sier Akselsen.

Publiserer sjekklister

For at bransjen selv skal kunne gjennomføre tiltak knyttet til fokusområdet før et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet, vil sjekklistene direktoratet benytter bli publisert både i Risikorapporten og på direktoratets nettsider for rapporten.