Dokumentasjonskrav, registrere skip i NIS

 • Publisert: 28.01.2014

Se dokumentasjonskravene for den formelle registreringen her. Uttømmende liste følger under innholdsfortegnelsen og bildet.

Skip i høy sjø
Skip i høy sjø
FOTO: Fotokonkurransen for sjøfolk/ Photo contest for seafarers

Forhåndsklarering av dokumenter anbefales.

1. Søknad om navneattest

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Hvis ikke tildelt tidligere, vil norsk kjenningssignal og eventuelt IMO nummer bli tildelt ved mottak av søknaden. Søknad om navneattest, KR-0019 sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

2. Melding om registrering

Melding om registrering i NIS, KR-0010 signeres med forpliktende underskrift av eier evt. eiers norske representant. Hvis selskap: iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Målebrev

Godkjent klasseselskap evt. aktuell fagavdeling i direktoratet må utstede nytt Målebrev eller godkjenne eksisterende målebrev før registering i NIS kan finne sted.

4. SOLAS-bekreftelse eller bekreftelse på tilsyn/sertifisering

Før fartøyet kan seile må det utstedes en SOLAS-bekreftelse, fartssertifikat eller sikkerhetssertifikater.
SOLAS-bekreftelsen utstedes av et av de godkjente klasseselskap som sender en kopi til post@nis.nor.no.

For fartøy under 500 bruttotonn vil et fartssertifikat bli utstedt av Sjøfartsdirektoratet etter at dokumentkontroll og inspeksjon av fartøyet er gjennomført. Før registrering må denne prosessen være initiert. Skjemaet "begjæring om tilsyn" skal være innsendt for å dokumentere dette.

Dersom rederiet velger frivillig delegering vil prosessen i stedet initieres når klasseselskapet sender en «Declaration of safety», se IC-4-2012.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister skal det være samsvar mellom sist registrert eier i forrige registrer og den som melder fartøyet til registrering (eier) i NIS. Hvis tidligere uregistrert nybygg vil det kun være ett ledd: byggeverftet til første eier.

Bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter)

Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier. Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Alle hjemmelsdokumenter som bilbrev og skjøter må undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma er det signaturbestemmelsene i selgers firmaattest som gjelder. Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokatfullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie/ ansatte i kjøperselskapet kan ikke opptre som vitner. 

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført Apostille. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • hvis selger er et selskap eller organisasjon: at vedkommende har signaturrett.

Notarens underskrift bekreftes deretter av enten:

 • lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller av
 • norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) ved legalisering. Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra dette kravet.

Se forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 18. Bekreftelse av underskrift.

Alle hjemmelsdokumenter sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Leveringsprotokoll (for nybygg)

En elektronisk kopi av signert leveringsprotokoll sendes inn før registrering kan finne sted. Dette er vanligvis det siste dokumentet som innleveres og det som frigir registreringen. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Erklæring om nasjonalitet

NIS er åpent for eiere av alle nasjonaliteter, jf. lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 1 jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 1:

 • Hvis eier tilfredsstiller NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3 må størstedelen av den tekniske og/ eller kommersiell driften foretas av et rederi med hovedkontor i Norge.
 • Utenlandsk registrerte selskap (NIS-loven § 1 nr. 3) må i tillegg oppnevne en representant til å motta søksmål på vegne av eier. Representanten må fylle de nasjonalitetskrav som stilles til bestyrende reder i sjøloven § 103.

Eier som tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 fyller ut egenerklæring om nasjonalitet. Alternativt må eiers representant fylle ut egenerklæring om nasjonalitet. Vennligst velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift av eier eller eiers representant. En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

8. Oppnevnelse av representant 

Hvis eier er registrert i henhold til NIS-loven § 1 nr.3: Representanten må oppnevnes skriftlig og må selv akseptere oppnevnelsen. Det er utarbeidet et eget skjema, KR-0060 som bes benyttes (kun tilgjengelig på engelsk). En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

9. Driftsavtale

Hvis eier tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3 må driftsavtale utstedes. Avtalen (-e) må vise koblingen mellom registrert eier og det norske driftsselskapet. Benytt gjerne BIMCO's standardavtale. En bekreftet "rett kopi" bes sendt Skipsregistrene pr. vanlig eller e-post.

10. Selskapsdokumentasjon for utenlandske eierselskap

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i firmaattest fra Brønnøysund. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Du kan her se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon

11. Attest fra tidligere skipsregister

Ved flaggskifte må slettelsesattest innhentes. Hvis flaggskifte er i forbindelse med et eierskifte må det være samsvar i eierforhold på denne attesten og skjøte/ Bill of Sale.

a. Slettelsesattest (Deletion Certificate) må utstedes

Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. når fartøyet ble slettet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser

b. Nybygget har ikke vært registrert under byggeperioden

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter det skriftlig.I noen land, f.eks. Kina, blir slik attest ikke utstedt. Verftet må da erklære at de ikke har registrert nybygget under byggeperioden.

c. Enkelte flaggstater utsteder ikke slettelsesattester på registreringstidspunktet.

I slike tilfeller vil en "Permission to transfer" sammen med en "hjemmels- og heftelsesattest", fri for heftelser, kunne legges til grunn.Endelig registrering vil da være avhengig av mottak av endelig slettelsesattest innen en gitt frist.

Bekreftelse av attestene

Attestene må legaliseres av lokale myndigheter ved påføring av Apostille eller ved legalisering av norsk utenriksstasjon. Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.Ta gjerne kontakt hvis du trenger kontaktinformasjon til utlandet. Vi hjelper så godt vi kan.

Innsending av attestene

Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

12. ISM/CSR

a. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap

ISM-koden (International Safety Management Code) legger ned overordnede regler for sikker drift av skip. Hvilke skip som er omfattet er definert i forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger nr. 1191 av 5. september 2014.
Skjema for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014 signeres av begge parter og sendes direkte til avdeling Skipsregistrene med partenes signaturer i original.

b. Continuous Synopsis Record - CSR

Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR dokumenter om bord. IMO har utarbeidet et standard formular med 16 punkter. Når det inntrer endringer i ett av punktene skal det meldes til flaggstaten på FORM 2, KR-IMO-02.  For nybygg starter CSR historikken ved innsending av Application for CSR, KR-IMO-01.Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord.Det er ikke krav til innsending av FORM 2/ Application for CSR i original.

c. FORM 3

Vennligst merk at hvert eneste CSR dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet.Det er ikke krav til innsending av FORM 3 i original.

13. Gebyrer for registreringen pr. 1. januar 2019

Kr. 3 488,- for den formelle registreringen + evt. Kr. 2 453,- pr. pantedokument (nytt). Faktura sendes ut i etterkant og vi ber fakturamottaker fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. En kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratetsgebyrtariffgebyrforskrift.

Innkjøpt skip som tidligere har vært registrert i NOR eller NIS, er fritatt for førstegangsgebyr. Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS. 

Ved å bruke dette skjemaet – gebyrkalkulator (lastes ned) kan en enkelt beregne førstegangsgebyrer og årsgebyrer

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6):

 • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC- sertifikat) kr 1 836, –
 • Passasjersertifikat for elvefart kr 1 357, –
 • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkers- konvensjonen 2001 kr 2 820,-
 • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 2 820, –

14. Nasjonalitetsbevis/Midlertidig Nasjonalitetsbevis

Befinner fartøyet seg i utlandet ved overlevering?

Skipsregistrene sender instruks til nærmeste utenriksstasjon om å utstede et midlertidig bevis så snart registrering her funnet sted. Fartøyet vil på den måten få en original om bord før det forlater havn. Gi oss nødvendig informasjon, gjerne på skjema KR-0011. En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.Endelig Nasjonalitetsbevis utstedes av Skipsregistrene i etterkant. Se sjøloven § 5. Flaggføring. Nasjonalitetsbevis.

15. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av offentlig godkjent translatør. NIS-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

16. Husk også å søke om fartøysertifikater

De fleste fartøysertifikat for NIS-fartøy er delegert  godkjent klasseselskap og sertifikatene utstedes da av disse. Noen fartøysertifikater utstedes likevel av Sjøfartsdirektoratet/norske myndigheter:

Søknader til Sjøfartsdirektoratet bes sendt til postmottak@sjofartsdir.no.

17. Kvalifikasjonskrav og krav til helseerklæringer

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat.  Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet underavdeling for sjølfolk, tlf. 52 74 50 00

Les mer om hvilke helseerklæringer som godkjennes på NIS-fartøy her.  

18. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.

Til toppen