NIS registreringsgebyrer

  • Publisert: 19.05.2016

For registrering eller anmerkning i registeret og for utstedelse av attest skal det betales gebyr. Se gjeldende satser her.

1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3488
Registrering av endring av eier kr 2100
Endring av andre juridiske roller kr 1050
Endring av skips navn kr 2793
Endring av hjemsted kr   702
Registrering av pant kr 2453
Registrering av flåtepant pr.skip kr 2453
Samtykke/påtegning av pant kr 2100
Sletting av fartøy kr 2100
Pantattest/utskrift kr 629
Hjemmels- og heftelsesattest kr 629
Slettelsesattest kr 629
Journalbekreftelse kr 629
Kopi av dokument kr 243
Skipsliste kr 629

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat): kr 1836,–
  • Passasjersertifikat for elvefart: kr 1357,–
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001: kr 2820,–
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen: kr 2820,–

3. Gebyrkalkulator

Ved å bruke dette skjemaet – gebyrkalkulator (lastes ned) kan en enkelt beregne førstegangsgebyrer og årsgebyrer

 

Gebyrene gjelder fra og med 1. januar 2019

Til toppen