1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3 812, -
Registrering av endring av eier kr 2 296, -
Endring av andre juridiske roller kr 1 148, -
Endring av skips navn kr 3 053, -
Endring av hjemsted kr   768, -
Registrering av pant kr 2 681, -
Registrering av flåtepant, per skip kr 2 681, - 
Samtykke/påtegning av pant kr 2 296, -
Sletting av fartøy kr

2 296, -

Bareboat-utflagging kr 

2 296, -

Pantattest/utskrift kr    688, -
Hjemmels- og heftelsesattest kr    688, -
Slettelsesattest kr    688, -
Journalbekreftelse kr    688, -
Kopi av dokument kr    266, -
Skipsliste kr    688, -

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), kr 2 006, –
  • Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 483, –
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, kr 3 081, –
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 3 081, –

3. Gebyrkalkulator