Bakgrunn, vilkår og betingelser

  • Publisert: 24.01.2014

Opprettelsen, lovgivning, vilkår og betingelser for skip i NIS.

Internasjonalt, konkurransedyktig register for maskindrevne passasjer- og lasteskip, luftputefartøy, boreplattformer og andre flyttbare innretninger.

1. Opprettelsen i 1987

Hovedformål:

  • sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg 
  • bedre konkurransevilkårene for norsk registrerte skip i utenriksfart
  • opprettholde sysselsetting av norske sjøfolk

Ved etableringen av NIS ble det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår.

Registrering i NIS skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip og være et ledd i den offentlige kontrollen med skip og skips eierforhold.

2. Lovgivning

Skip som er registrert i NIS, seiler under norsk flagg og er undergitt norsk jurisdiksjon.
Norsk maritim skipslovgivning gjelder for skip registrert i NIS med visse unntak. Norges omfattende maritime lovgivning gir kreditorer sikkerhet ved at den representerer et sikkert og profesjonelt alternativ.

Norsk lovgivning er anerkjent i den maritime næringen som forutsigbar.

3. Gode arbeidsbetingelser

Det er lagt stor vekt på å opprettholde et kvalitetsregister som sikrer at skip registrert i NIS har høy sikkerhet og gode arbeidsbetingelser.

For å sikre dette er lovgivningen bygget på forpliktelser som Norge har akseptert, spesielt overfor International Maritime Organization (IMO) og International Labour Organization (ILO).

4. Hvilke fartøy kan registreres?

  • maskindrevne passasjerskip og lasteskip
  • luftputefartøy
  • boreplattformer
  • andre flyttbare innretninger

Fiske- og lystfartøy kan ikke registreres i NIS.

5. Eierforhold

Registeret er åpent for alle typer eiere. Det er ikke krav til etablering i Norge. 

6. Drift av skip etter NIS-loven § 1 nr. 2 og 1 nr. 3

Når eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 nr. 1, skal hoveddelen av teknisk eller kommersiell/forretningsmessig drift forestås av norsk rederi med hovedkontor i Norge eller av selskapets utekontor.

Driftsavtalen skal alltid inngås mellom eier og det norskregistrerte hovedkontoret som også blir anmerket som driftsselskap i registeret.

Teknisk drift

De funksjoner som er nødvendige for å gjøre skipet driftsklart samt å holde det i daglig drift.
Dette omfatter bemanning, innkjøp av drivstoff og andre forsyninger, løpende inn- og utbetalinger, organisering av vedlikeholdsarbeidet med mer.

Forretningsmessig drift

Sikrer skipet beskjeftigelse. Herunder forberedelsene av kontraktsforhandlinger, markedsføring og slutning av kortvarige befraktninger.

7. Fartsområde

Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4:
Skip registrert i NIS tillates ikke å føre last eller passasjer mellom norske havner eller å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn. Som norsk havn anses i denne sammenheng også innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Kongen har i forskrifter fastsatt andre fartsområder enn det som er angitt foran.

Les mer om fartsområde for lasteskip, passasjerskip og fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i NIS her

8. Internasjonale konvensjoner

Norge har ratifisert de grunnleggende internasjonale konvensjoner som gjelder sjøsikkerhet, SOLAS og MARPOL, ILO-konvensjonene om arbeidsvilkår, ansvars- og oljesølskonvensjonene.
Forpliktelsen under disse konvensjonene håndheves og gjennomføres ved kvalitetssikringssystemer, enten via sjøfartsadministrasjonen eller via delegasjon til klasseselskaper.

9. Rederiskatten

Norge tilbyr konkurransedyktig rederibeskatning.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen