Internasjonalt, konkurransedyktig register for maskindrevne passasjer- og lasteskip, luftputefartøy, boreplattformer og andre flyttbare innretninger.

1. Opprettelsen i 1987

Hovedformål:

  • sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg 
  • bedre konkurransevilkårene for norsk registrerte skip i utenriksfart
  • opprettholde sysselsetting av norske sjøfolk

Ved etableringen av NIS ble det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår.

Registrering i NIS skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip og være et ledd i den offentlige kontrollen med skip og skips eierforhold.

2. Lovgivning

Skip som er registrert i NIS, seiler under norsk flagg og er undergitt norsk jurisdiksjon.
Norsk maritim skipslovgivning gjelder for skip registrert i NIS med visse unntak. Norges omfattende maritime lovgivning gir kreditorer sikkerhet ved at den representerer et sikkert og profesjonelt alternativ.

Norsk lovgivning er anerkjent i den maritime næringen som forutsigbar.

3. Gode arbeidsbetingelser

Det er lagt stor vekt på å opprettholde et kvalitetsregister som sikrer at skip registrert i NIS har høy sikkerhet og gode arbeidsbetingelser.

For å sikre dette er lovgivningen bygget på forpliktelser som Norge har akseptert, spesielt overfor International Maritime Organization (IMO) og International Labour Organization (ILO).

4. Hvilke fartøy kan registreres?

  • maskindrevne passasjerskip og lasteskip
  • luftputefartøy
  • boreplattformer
  • andre flyttbare innretninger

Fiske- og lystfartøy kan ikke registreres i NIS.

5. Eierforhold

Registeret er åpent for alle typer eiere. Det er ikke krav til etablering i Norge. 

6. Drift av skip etter NIS-loven § 1 nr. 2 og 1 nr. 3

Når eier ikke tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene i sjøloven § 1 nr. 1, skal hoveddelen av teknisk eller kommersiell/forretningsmessig drift forestås av norsk rederi med hovedkontor i Norge eller av selskapets utekontor.

Driftsavtalen skal alltid inngås mellom eier og det norskregistrerte hovedkontoret som også blir anmerket som driftsselskap i registeret.

Teknisk drift

De funksjoner som er nødvendige for å gjøre skipet driftsklart samt å holde det i daglig drift.
Dette omfatter bemanning, innkjøp av drivstoff og andre forsyninger, løpende inn- og utbetalinger, organisering av vedlikeholdsarbeidet med mer.

Forretningsmessig drift

Sikrer skipet beskjeftigelse. Herunder forberedelsene av kontraktsforhandlinger, markedsføring og slutning av kortvarige befraktninger.

7. Fartsområde

Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4:
Skip registrert i NIS tillates ikke å føre last eller passasjer mellom norske havner eller å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn. Som norsk havn anses i denne sammenheng også innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Kongen har i forskrifter fastsatt andre fartsområder enn det som er angitt foran.

Les mer om fartsområde for lasteskip, passasjerskip og fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i NIS her

8. Internasjonale konvensjoner

Norge har ratifisert de grunnleggende internasjonale konvensjoner som gjelder sjøsikkerhet, SOLAS og MARPOL, ILO-konvensjonene om arbeidsvilkår, ansvars- og oljesølskonvensjonene.
Forpliktelsen under disse konvensjonene håndheves og gjennomføres ved kvalitetssikringssystemer, enten via sjøfartsadministrasjonen eller via delegasjon til klasseselskaper.

9. Rederiskatten

Norge tilbyr konkurransedyktig rederibeskatning.