Hva er en helseerklæring?

En erklæring fra sjømannslege om at du er helsemessig skikket til å arbeide om bord. Den kan være gyldig inntil to år, og inntil ett år for deg som er under 18 år.

Sjømannslegen kan begrense helseerklæringen i fartsområde, tidsrom og/eller stilling/tjeneste. 

Hvem trenger helseerklæring?

Som hovedregel skal alle som utfører arbeid på NOR/NIS-fartøy ha en gyldig helseerklæring. Dette gjelder også lærlinger og kadetter. 

Hvem trenger ikke helseerklæring?

 • Den som arbeider om bord mens fartøyet ligger i havn
 • Den som foretar inspeksjoner om bord
 • Skoleelev (med mindre du skal utplasseres i minimum tre måneder)
 • Student 
 • Industrial Personnel (IP) som kun er innkvartert på fartøyet
 • Passasjer/gjest

Hvilke helseerklæringer godkjennes?

På  NOR/NIS-fartøy godkjennes følgende:

 • Helseerklæring på Sjøfartsdirektoratets skjema, utstedt av norsk-godkjent sjømannslege. 
 •  
 • Helseerklæring utstedt av et EØS-land i henhold til landets regelverk. 
 •  
 • Helseerklæring utstedt av Storbritannia (ENG1) og Kina i henhold til landenes regelverk.

Må helseerklæringen tas med om bord?

Original helseerklæring (papirformat) må tas med og oppbevares av skipsfører.

 

Krav om ny helseerklæring

Rederiet eller skipsføreren skal kreve ny helseerklæring hvis det er sannsynlig at du ikke lenger oppfyller helsekravene.

Dersom du har grunn til å anta at du ikke lenger oppfyller helsekravene, skal du informere skipsfører eller rederiet, og gå til sjømannslege.

Er medisinbruk forenlig med arbeid om bord?

Bruk av medikamenter kan ha stor betydning for arbeidstakers evne til å arbeide på sjøen. Noen har bivirkninger som kan påvirke sikker og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver og andre har komplikasjoner som kan øke sannsynligheten for sykdom til sjøs.

Sjømannslegen må vurdere bivirkningsrisikoen og den individuelle reaksjonen på hvert medikament. Sjømannslegen må sørge for at arbeidstaker har skriftlig dokumentasjon for medikamentene som er i bruk.

Hva er en udyktighetserklæring?

Dersom du ikke er helsemessig skikket, vil sjømannslegen utstede en udyktighetserklæring.

Dersom helsen din ikke vil bedre seg innen to år, skal sjømannslegen utstede en permanent udyktighetserklæring.

Dersom du innen to år kan oppfylle helsekravene, skal sjømannslegen utstede en foreløpig udyktighetserklæring.

Sjømannslege som uten forutgående helseundersøkelse blir gjort kjent med forhold som gjør det overveiende sannsynlig at du ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring, skal utstede en midlertidig udyktighetserklæring.

Sjømannslegen skal underrette rederi, skipsfører og arbeidstaker om vedtaket om midlertidig udyktighet. Vedtaket gjelder inntil du er undersøkt av sjømannslege og det er truffet nytt vedtak.