Hva er en helseerklæring?

En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at en person er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger.

Helseerklæringen er gyldig i to år. Helseerklæring utstedt til arbeidstaker under 18 år er gyldig i ett år.

Helseerklæringen kan i noen tilfeller bli begrenset til eksempelvis et bestemt fartsområde, et bestemt tidsrom og/eller en bestemt tjeneste om bord.

Dersom kravene til helse ikke er oppfylt, skal sjømannslegen utstede en udyktighetserklæring.

Hvem må ha helseerklæring?

Alle arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, med noen få unntak (helseforskriften § 2) må ha helseerklæring. Skoleelever/studenter er unntatt fra kravet om helseerklæring, se her for mer informasjon.

Må helseerklæringen tas med om bord?

Helseerklæringen skal tas med om bord og oppbevares av skipsfører, jf. § 4 sjette ledd i helseforskriften.

Det er krav til at helseerklæringen skal være i original form (papirformat), jf. § 20 i kvalifikasjonsforskriften.

Hvilke helseerklæringer godkjennes?

Kravene til helseerklæring for arbeid på norske skip (NOR/NIS) fremgår av helseforskriftens § 4. Det fins tre alternativer for helseerklæring:

  1. Helseerklæring utstedt av norsk-godkjent sjømannslege (oversikt over godkjente sjømannsleger). Helseerklæring skal være utstedt på Sjøfartsdirektoratets skjema.
  2. Helseerklæring utstedt i et EØS-land. Erklæringen må være i samsvar med landets regelverk for utstedelse av helseerklæringer for arbeidstakere på skip. Også erklæringer utstedt av EØS-landets godkjente sjømannsleger i eventuelle andre land godkjennes, jf. § 4 andre ledd.
    Oversikt over de ulike EØS-lands godkjente sjømannsleger finnes på det aktuelle landets sjøfarts- eller helsemyndigheter sin nettside. Helseerklæringsskjema i henhold til landets regelverk.
  3. Helseerklæring utstedt av sjømannslege godkjent av flaggstater som Sjøfartsdirektoratet har godkjent, jf. § 4 tredje ledd. Per dags dato har Sjøfartsdirektoratet godkjent Storbritannia, Nederland, Tyskland og Kina. Dette innebærer at helseerklæringer utstedt av disse flaggstatenes sjømannsleger, eksempelvis Storbritannias helseerklæring ENG1, godkjennes for arbeid på norske skip og flyttbare innretninger. Helseerklæringsskjema i henhold til landets regelverk. 

Krav om ny helseerklæring

Rederiet eller skipsføreren skal kreve ny helseerklæring hvis det er sannsynlig at arbeidstakeren ikke lenger oppfyller forskriftskravene om helse.

Arbeidstaker som har grunn til å anta at han ikke lenger oppfyller forskriftskravene om helse, skal uten ugrunnet opphold informere skipsføreren eller rederiet og konsultere sjømannslege.

Er medisinbruk forenlig med arbeid om bord?

Bruk av medikamenter kan ha stor betydning for arbeidstakers evne til å arbeide på sjøen. Noen har bivirkninger som kan påvirke sikker og effektiv utførelse av arbeidsoppgaver og andre har komplikasjoner som kan øke sannsynligheten for sykdom til sjøs.

Sjømannslegen må vurdere bivirkningsrisikoen og den individuelle reaksjonen på hvert medikament. Sjømannslegen må sørge for at arbeidstaker har skriftlig dokumentasjon for medikamentene som er i bruk.

Hva er en udyktighetserklæring?

Når en arbeidstaker ikke oppfyller kravene for helseerklæring i helseforskriften og det ikke er sannsynlig at arbeidstakerens helse vil bedre seg innen to år, skal sjømannslegen utstede en permanent udyktighetserklæring.

Når en arbeidstaker ikke oppfyller kravene for helseerklæring i helseforskriften, men vedkommende innen to år kan oppfylle kravene i forskriften her, skal sjømannslegen utstede en foreløpig udyktighetserklæring.

Sjømannslege som uten forutgående helseundersøkelse blir gjort kjent med forhold som gjør det overveiende sannsynlig at en arbeidstaker ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring, skal utstede en midlertidig udyktighetserklæring.

Sjømannslegen skal underrette rederi, skipsfører og arbeidstaker om vedtaket.

Vedtak om midlertidig udyktighet gjelder inntil arbeidstakeren er undersøkt av sjømannslege og det er truffet nytt vedtak etter § 10 eller § 11.