Generelt om konstruksjonskrav

Konstruksjonsmessige krav er først og fremst beskrevet i forskriftens kapittel 2, som videre viser til at fartøy med klasse i anerkjent klasseselskap skal være bygget i henhold til vedkommende klasseselskaps regler og at uklassede fartøy også skal være bygget i henhold til regelverket til et anerkjent klasseselskap. Det er viktig å være oppmerksom på at det videre i kapittel 2 er beskrevet krav som skal være oppfylt, uavhengig av hva som er spesifisert i regelverket til det anerkjente klasseselskapet. Eksempler på dette er krav til kollisjonsskott, vanntett integritet og dører i vanntette skott. Eksisterende fartøy skal oppfylle kravene som var gjeldende på byggetidspunktet.

 

Konflikt mellom forskriften og klasseregelverk

Det følger av forskriftens § 2-1, første ledd, punkt 1 at i tilfeller der klasseregelverket som legges til grunn er i konflikt med bestemmelser i forskriften skal forskriften legges til grunn. Dersom kravene i klasseregelverket innebærer en høyere sikkerhetsstandard enn det som følger av forskriften anses dette ikke å være en konflikt mellom regelverkene og klasseregelverket skal oppfylles. 

 

Ombygginger

Ved ombygginger skal de delene av fartøyet som er berørt av ombyggingen oppfylle kravene til nytt fartøy i den grad Sjøfartsdirektoratet finner det rimelig og praktisk, jf. § 1-1, tredje ledd i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer.

Vanntette skyvedører på fartøy med lengde (L) på 45 meter og derover

Sjøfartsdirektoratet har spesielt utarbeidet informasjon om kravene til vannetette dører som er beskrevet i forskriftens § 2-2 , tredje ledd. Rundskrivet kan finnes her: Veiledning om vanntette dører om bord på fiskefartøy med lengde (L) på 45 meter og derover.

Anerkjente klasseselskaper

En oppdatert oversikt over de klasseselskapene anerkjente av SJøfartsdirketoratet kan finnes her: Anerkjente klasseselskap - Sjøfartsdirektoratet

Utførelse av finite element analyser

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet en egen veiledning for utarbeidelse av rapporter fra finite element analyser. Denne veiledningen kan du finne her

Oljevern

Fartøy som benyttes i oljevern skal i tillegg til kravene i byggeforskriften oppfylle kravene i forskrift 8. februar 2011 nr. 130 om bruk av fartøy i oljevern. I § 8 i denne forskriften er det blant annet beskrevet krav til innfesting av slepekrok.