Generelt om dokumentasjonskrav

Dokumentasjon som kreves innsendt skal dokumentere at styrke og dimensjonering samsvarer med regelverkskravene som er lagt til grunn. Det er reder, eller den som handler på reders vegne, som har ansvar for at fartøyet er bygget i samsvar med reglene gitt i eller i medhold av Skipssikkerhetsloven, jf. Skipssikkerhetsloven § 6. Dette innebærer at reder eller den som handler på reders vegne skal sørge for at fartøyet, med utrusning, er i henhold til aktuelt regelverk og dokumenterer dette. Styrkeberegninger skal sendes inn for stikkprøvekontroll til Sjøfartsdirektoratet. Beregningene godkjennes ikke, men skal sendes inn for informasjon. Det vil si at det ikke utføres en fullstendig kontroll av dokumentasjonen, men at det normalt vil bli utført stikkprøvekontroll av enkelte forhold.

Utførelse av rapport fra elementanalyse

Krav til rapporter fra FE-analyser vil avhenge av hva som er relevant og nødvendig ut ifra analysens omfang, men følgende bør alltid være inkludert:

 1. Presentasjon av anaylsen som beskriver formålet med analysen og type analyse
  • Beskrivelse av formålet med analysen og type analyse.
 2. Regelverk
  • Informasjon om hvilket klasseregelverk som er lagt til grunn. Det skal tydelig komme frem hvilket kapittel, seksjon og punkt i regelverket som er lagt til grunn for fastsettelse av: laster, akseptkriterier og eventuelle materialfaktorer.
 3. Programvare
  • Informasjon om hvilket program som er benyttet (inkludert versjon).
 4. Tegningsunderlag
  • Referanse til tegningsgrunnlaget for modellen (tegningsnummer og revisjon).
 5. Strukturen som skal analyseres - Valgt elementmodell
  • Beskrivelse av valgt struktur for analyse.
  • Beskrivelse av materialer i strukturen
  • Beskrivelse av elementer herunder:
   • elementtype (type element skal beskrives med både geometrisk form, antall noder og hvilken teori som er lagt til grunn (eks. Timoschenko, Kirchhoff, mv.).
   • elementstørrelser
   • aspektratio
  • Beskrivelse av antakelser og forenklinger som er gjort, samt beskrivelse av hvilke grensebetingelser som er valgt og hvorfor. Grensebetingelser er spesielt viktig i relativt små modeller med liten utstrekning.
  • Visuell presentasjon av meshet modell, gjerne fra flere vinkler.
  • Modellen skal også vise opplagerbetingelser.
 6. Designlaster
  • Designlaster i henhold til valgt regelverk skal beskrives.
  • Lastenes størrelse, plassering og retning skal presenteres.
  • Rapporten skal også inneholde antakelser som er lagt til grunn for definisjon av laster.
 7. Resultater
  • Generelt plot av utbøyninger.
  • Generelt plot av spenninger.
   • Spenninger i elementsenter.
   • Spenninger i elementets over- og underflater.
  • Ekstra fokus og detaljer av kritiske områder og områder med høye spenningskonsentrasjoner.
 8. Konklusjon
  • Vurdering av resultatene opp mot akseptkriteriene.
  • Vurdering av kvaliteten på resultatene.
  • Oppfyllelse av krav skal tydelig fremgå.