Fartøyets konstruksjon og utrustning

Alle fiske- og fangstfartøy bygget etter 1. juli 2000 skal være bygget og utstyrt i henhold til Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.
(Denne forskriften inneholder også bestemmelser for fartøy som er bygget før 2000).

Forskriften inneholder bestemmelser om:

  • Stabilitet
  • Brann og redningsutstyr
  • Konstruksjon og maskineri
  • Radio og navigasjonsutstyr
  • Sikkerhetstiltak

English version of regulation 660

Miljø

Forskrift

Gjelder for

Forskrift om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger

Alle fiskefartøy med fartsområde Bankfiske I eller større som benytter variabel ballast.
Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Alle fiskefartøy

Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften)

Alle fiskefartøy

Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger

Forskriften gjelder en frivillig ordning

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

Forskriften gjelder alle i Norge og i norsk økonomisk sone når forurensingskilden er norsk fartøy eller flyttbar innretning.

Andre forskrifter

Forskrift

Gjelder for

Forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip

Alle norske skip uansett størrelse
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip

 Denne forskriften gjelder for den som har sitt arbeid om bord på norsk skip, inkludert fiske- og fangstfartøy, med mindre vedkommende bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn eller bare foretar inspeksjoner om bord.

Forskrift om fartsområder

Alle skip. Legges til grunn ved utstedelse av sertifikater.

Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)

Alle fartøy 

Forskrift om måling av skip (skipsmålingsforskriften)

Alle fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer

Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy

 

Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip

Se egen informasjon om laste- og losseinretninger

Forskrift om skipsmedisin

Alle fiskefartøy. Se spesielt § 4 om fartøygrupper og vedleggene til forskriften.

Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og fangstfartøy

alle fiskefartøy over 50 bruttotonn, samt fiskefartøy under 50 bruttotonn med fartsområde bankfiske eller større.

Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs

Norske skip

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

for norske luft- og sjøfartøyer gjelder forskriften dersom drikkevannet på disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk

Forskrift om skipsutstyr

Alle norske fiskefartøy

Forskrift om skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C

Alle norske fiskefartøy som skal ha fartøyinstruks eller fartssertifikat og bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C

Forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

fiske- og fangstfartøy med største lengde 15 meter eller mer

Forskrift om plassering m.v. av innredning og om forpleiningstjenesten for besetningen på fiske- og fangstfartøy

Fiskefartøy med største lengde 15 meter og derover definert som nytt fartøy etter ikrafttredelse av forskriften og før ikrafttredelse av forskrift av 13. juni 2000 nr. 660, samt ombygginger gjort i denne perioden. Enkelte bestemmelser gjelder også for fiskefartøy med største lengde under 15 meter, se virkeområde i § 1.

Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger

Fiskefartøy med bruttotonnasje over 500.

Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger

Alle fiskefartøy

Forskrift om bemanning av norske skip

norske fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer

Forskrift om bruk av fartøy i oljevern

fartøy som skal benyttes i oljevernøvelser og -aksjoner som utføres av, eller som utføres som en følge av krav fra, norske myndigheter, og som ikke har tillatelse til dette gjennom sitt ordinære sertifikat.

Fartøy bygget før 1. juli 2000.

Eksisterende fartøy som er gjenstand for reparasjoner, forandringer, ombygninger og utrustning i forbindelse med dette, skal fortsatt minst oppfylle de forskrifter som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.

Når et eksisterende fartøy er gjenstand for reparasjoner, forandringer og ombygninger av større omfang samt utrustning i forbindelse med dette, skal fartøyet oppfylle kravene til nye fartøy i den grad Sjøfartsdirektoratet finner dette rimelig og praktisk mulig. For eksempel, ved endring av oppdriftsgivende volum skal ny forskrift anvendes.

Vi gjør oppmerksom på at nyere regelverk ofte inneholder krav også for fartøy med tidligere byggeår. Spesielt med tanke på utstyr.

Se her for opphevede eldre forskrifter

Vedlegg 1 til forskrift av 13. juni 2000

Vedlegg 1 til forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer er ikke direkte tilgjengelig på Lovdata.no,  men vedlegget kan lastes ned her.