Formål

Formålet med denne veiledningen er å tydeliggjøre hvordan Sjøfartsdirektoratet vil håndheve kravene om vanntette dører som er montert i vanntette skott, og som må kunne forventes brukt til gjennomgang under normal drift av fartøyet.

Krav til vanntette skyvedører gjelder fiskefartøy med lengde (L) på 45 meter og derover, hvor dørtersklene er lavere enn dypeste driftsvannlinje. Krav til vanntette dører skal tilfredsstilles uavhengig av om fartøyet er klasset eller ikke.

Dører i vanntette skott med terskel lavere enn dypeste driftsvannlinje, som vil være naturlig for mannskapet å bruke under normal drift av fartøyet, skal være vanntette skyvedører. 
Hengslede dører aksepteres bare i tilfeller der det er åpenbart at disse ikke vil bli bruk i sjøen.

Vi kommer ikke til å kreve at det gjøres endringer på fartøy som er bygget (se definisjonen av nytt fartøy i forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover) før dette rundskrivet ble publisert.

Bakgrunn

Et av de grunnleggende kravene til fartøyers styrke og konstruksjon er krav om vanntette tverskipsskott. Dette kravet er ikke ivaretatt dersom disse skottene har dører som står åpne eller ikke kan motstå samme vanntrykk som skottet.

For å sikre at slike dører er lukket når de ikke benyttes til gjennomgang og at de kan motstå vanntrykk fra begge sider, krever forskriften at slike dører skal være skyvedører for den største fartøygruppen.

Bestemmelsen om vanntette dører i forskriften gjennomfører Rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember 1997 om etablering av harmoniserende sikkerhetsforskrifter for fiskefartøy med en lengde på 24 meter og derover.

Plikten til å gjennomføre direktivet følger av Norges folkerettslige forpliktelser gjennom EØS- avtalen.  Det forutsettes i direktivet at medlemsstatene skal sørge for, at krav i kapittel IV, V, VII og IX i bilaget til Torremolinos-protokollen, som anvendes på skip med en lengde på 45 meter og derover, også anvendes på nye norske fiskefartøy med en lengde på 24 meter og derover, (med mindre annet er bestemt i bilag II til direktivet).

Sjøfartsdirektoratet erfarer at kravet om vanntette skyvedører ikke har blitt ivaretatt på enkelte nybygde og innflaggede fiskefartøy. Kravet om vanntette skyvedører gjelder som nevnt innledningsvis for fiskefartøy med lengde (L) på 45 meter og større.

Vi har frem til nå i enkelttilfeller akseptert at vanntette hengslede dører benyttes istedenfor vanntette skyvedører på nybygg der hvor dette forholdet har blitt avdekket når prosjekt har kommet langt i byggeprosessen.

Aksepten har vært basert på at kontrahent (fremtidig reder) har bekreftet at døren(e) ikke skal åpnes /brukes til gjennomgang i sjøen, selv om en slik begrensning ser ut til å være lite praktisk.

Sjøfartsdirektoratets erfaring er at denne forutsetningen er vanskelig å opprettholde over tid. Av sikkerhetshensyn mener vi derfor det er riktig å avvikle denne praksisen.

Vurdering av vanntett integritet

Generelt skal både klassede og uklassede fartøy oppfylle krav i regelverk fra anerkjent klasseselskap, jf. § 2-1 (1) nr. 1 i forskrift 13. juni 2000 nr. 660. I den grad forskriften stiller strengere krav enn klassens regelverk må forskriftskravene også oppfylles, uavhengig av om fartøyet er klasset eller ikke. For fartøy som er klasset i et anerkjent klasseselskap vil krav til vanntett integritet normalt ivaretas av klasseselskapet fordi krav til vanntett integritet er en del av konstruksjonskravene.

Sjøfartsdirektoratet kontrollerer normalt ikke at krav til vanntett integritet er ivaretatt på klassede fiskefartøy. Direktoratets krav om vanntett inndeling for fiskefartøy følger av kapittel 2 i forskrift 13. juni 2000 nr. 660.

Vanntette dører som skal være skyvedører

Sjøfartsdirektoratets regelverk stiller krav til vanntette skyvedører i åpninger i vanntette skott der terskelen ligger lavere enn dypeste driftsvannlinje. Det vises i denne forbindelse til § 2-2 tredje ledd i forskrift 13. juni 2000 nr. 660.  Dette kravet gjelder følgende dører:

  • Dører montert i vanntette skott som det er nødvendig å gå gjennom for å komme til rom mannskapet må inn og ut av i forbindelse med fartøyets drift, herunder (se vedlegg):

  • Dører til rom med maskineri for fremdrift

  • Dører til rom med maskineri for hjelpesystemer, for eksempel kjøle- og frysemaskineri, hydraulikkaggregater mv.

  • Dører til rom for oppbevaring av forbruksmateriell, proviant og lignende som benyttes under driften av fartøyet.

  • Dører til rom som inneholder viktige komponenter for skipets drift.

  • Dersom det er montert to eller flere dører i vanntette skott, som brukes under normal drift av fartøyet, skal disse dørene være vanntette skyvedører. (se figur 2)

  • Fartøy arrangert slik at det er flere dører i et skott som fører til samme rom, men bare én av dem normalt brukes, skal ha vanntett skyvedør i den åpningen som vil bli benyttet for gjennomgang. (se figur 3)

  • Der det bare er en dør som er arrangert i vanntett skott, skal døren være skyvedør. Dette gjelder også der passasjen fører gjennom flere vanntette skott. (se figur 1)

Vanntette dører som kan være hengslet

Sjøfartsdirektoratets regelverk stiller krav om vanntette dører i vanntette skott. Disse skal under normal drift av fartøyet holdes lukket. Dørene kan være av hengslet type når dørtersklene ikke er under dypeste driftsvannlinje. Dører med dørterskel under dypeste driftsvannlinje kan være av hengslet type i følgende tilfeller:

  • Dør montert i vanntett skott som bare skal brukes som rømningsvei. (se figur 3)
  • Dør som ikke er nødvendig å bruke under normal drift av fartøyet. (se figur 1 - 3)

Vedlegg:

 

Figur 1

Figur 1.png

 

Figur 2

Figur 2.png

 

Figur 3

Figur 3.png