Underkomitéene kan ikke fatte beslutning om nytt eller endret SOLAS-regelverk, det gjøres av MSC.

Hvert underkomitémøte setter ned arbeidsgrupper hvor flaggstatenes representanter arbeider frem forslag til nytt/endret regelverk og forslag til MSC-sirkulærer. Svært ofte arbeider korrespondansegrupper mellom de faste møtene for å forberede underlagene til neste møtes arbeidsgrupper.

Forslag til nytt/endret regelverk må vanligvis behandles av flere underkomitéer før ansvarlig underkomité kan sende endelig forslag til MSC.

Fra 2014 har IMO omstrukturert underkomitéene. Les mer om IMO sin omstrukturering.