Underkomitéene i IMO

  • Publisert: 01.01.2012

IMOs underkomitéer arbeider i hovedsak for Sjøsikkerhetskomiteen (MSC), men behandler også saker som berører Miljøvernkomiteen (MEPC).

Underkomitéene kan ikke fatte beslutning om nytt eller endret SOLAS-regelverk, det gjøres av MSC.

Hvert underkomitémøte setter ned arbeidsgrupper hvor flaggstatenes representanter arbeider frem forslag til nytt/endret regelverk og forslag til MSC-sirkulærer. Svært ofte arbeider korrespondansegrupper mellom de faste møtene for å forberede underlagene til neste møtes arbeidsgrupper.

Forslag til nytt/endret regelverk må vanligvis behandles av flere underkomitéer før ansvarlig underkomité kan sende endelig forslag til MSC.

Fra 2014 har IMO omstrukturert underkomitéene. Les mer om IMO sin omstrukturering.

Til toppen