Bakgrunn

Medaljen og plaketten for redningsdåd til sjøs ble innstiftet ved kongelig resolusjon av 25.august 1978.

Medaljen eller plaketten tildeles som belønning for utvist mot, snarrådighet og dyktighet ved redning av menneskeliv til sjøs eller annen likeartet dåd i forbindelse med ulykker til sjøs, forlis, havari, fall over bord og lignende.

Medaljen deles ut til personer, og plaketten deles ut til offentlige og private enheter. Utmerkelsen er rangert som nr. 15 av de norske dekorasjoner og henger derfor meget høyt.

Forslag om tildeling av Medaljen / plaketten for redningsdåd til sjøs

Forslag til hvem som bør få utmerkelsen skal sendes til Sjøfartsdirektoratet.

Forslaget må være navngitt og begrunnet.

Det er særlig viktig at redningsmannens innsats beskrives så godt som mulig. 

Hvem som helst kan foreslå tildeling (private eller offentlige institusjoner eller privatpersoner).

Vilkår for tildeling

Redningsdåd til sjøs:

Med redningsdåd til sjøs menes utvist mot, snarrådighet og dyktighet ved redning av menneskeliv til sjøs eller annen likeartet dåd i forbindelse med ulykker til sjøs, forlis, havari, fall over bord og lignende.

Uttrykket «annen likeartet dåd» er ment å dekke de tilfeller hvor for eksempel fører på et reddende skip ved sin manøvrering og opptreden for øvrig redder menneskeliv.

Det kreves ikke at redningsmannen har utsatt sitt eget liv for fare ved redningen, men retningslinjene presiserer at det heller ikke skal stilles for lempelige krav.

Plaketten kan dessuten deles ut til en enhet for eksempel når hele mannskapet på et fartøy er involvert i en aksjon i tillegg til de som spesielt har utmerket seg.

Det kreves ikke at redningen av menneskeliv har lykkes. Utmerkelsen kan altså deles ut selv om den reddede dør umiddelbart etter redningen.

Når det gjelder forsøk på redning, for eksempel en leteaksjon som ikke gir resultat, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Medaljen deles ikke ut post mortem (til personer som er døde).

Tidsbegrensning: Tre år

Forslag om tildeling må framsettes til Sjøfartsdirektoratet mindre enn tre år etter at redningsdåden fant sted.

Nasjonalitet:

I første rekke skal utmerkelsen deles ut i de tilfeller hvor den reddede er norsk statsborger eller må anses som norsk på grunn av sin botid eller sin tilknytning til norsk eiendom (tilhører besetningen eller er passasjer på norsk fartøy).

Redningsmannens nasjonalitet er i disse tilfellene uten betydning.

Dersom den reddede ikke er norsk eller anses som norsk på grunn av botid eller tilknytning, bør redningsmannen være norsk eller ha bodd i Norge så lenge at han kan anses som norsk.

Tilsvarende bør en enhet som får plaketten være norsk.

Behandling av mottatte forslag

Sjøfartdirektoratet behandler innkomne forslag om tildeling i lys av vilkårene over, og oversender evt. innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Mer informasjon

Dersom du lurer på noe knyttet til Medaljen / plaketten for redningsdåd til sjøs, kan du ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00 eller på e-post postmottak@sjofartsdir.no

For informasjon om andre norske utmerkelser: http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_dekorasjoner