Overordnet om arbeids- og hviletid

Sjøfolk og fiskere skal ha minst 10 timers hvile i en hvilken som helst periode på 24 timer. Hviletiden kan deles inn i to perioder, hvorav den ene skal være minst 6 timer. Det må maksimalt gå 14 timer mellom hvileperiodene. Den enkelte sin samlede hviletid i løpet av 7 døgn skal minst være på 77 timer. Her teller samtlige hvileperioder med.

Internasjonale konvensjoner gir valgfrihet mellom å regulere arbeidstid eller hviletid. I likhet med mange andre land har Norge valgt å regulere sjøfolks hviletid. Norsk regelverk er basert på standardene for hviletiden som er fastsatt i MLC- og STCW-konvensjonene.

Konvensjonene anerkjenner samtidig at standarden for normal arbeidstid for sjøfolk, som for andre arbeidstakere, skal basere seg på en åttetimersdag med én dags hvile per uke og hvile på offentlige helligdager. Partene kan inngå tariffavtaler om arbeidstid ut over dette, men det forutsettes at minimumsstandardene for hviletiden følges.

Det skal tas hensyn til følgende:

 • bestemmelser som er fastsatt for å forebygge tretthet, bør sikre at samlet arbeidstid ikke er for lang eller urimelig. Særlig bør minstekravene til hviletid ikke tolkes slik at de innebærer at all annen tid kan benyttes til vakthold eller andre plikter,
 • at hyppigheten og lengden på friperioder, og innvilgelsen av friperiode som avspasering, er vesentlige faktorer for å forebygge at tretthet bygger seg opp over tid, og
 • bestemmelsene kan variere for skip på korte sjøreiser, under forutsetning av at det etableres særskilte sikkerhetsordninger.

Arbeidstid er tiden sjøfolk utfører arbeid for skipet, det vil si den tid som går med til å utføre praktisk arbeid, eller den tid hvor vedkommende er pålagt å utføre arbeid, typisk i et vaktsystem.

Hviletid omfatter et sammenhengende tidsrom utenfor arbeidstiden på minst én time som arbeidstakeren fritt kan benytte.

Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid skal være 8 timer i døgnet, med ett døgns hvile i hver uke og hvile på offentlige fridager.

Partene kan lage egne tariffavtaler om annen arbeidstid, med kompensasjon i form av økt fritid, avspasering eller lignende, men kravet til minste døgn- og ukehvile oppstilt i Skipssikkerhetsloven § 24 skal alltid følges.

På følgende fartøy kan den alminnelige arbeidstid overskrides, men likevel slik at den totale arbeidstid i løpet av en periode på 12 uker ikke overstiger 56 timer i uken i gjennomsnitt:

 • passasjerskip i innenriks rutefart med skift- eller vaktordninger
 • andre skip med en bruttotonnasje på eller under 300

Arbeidstakere under 18 år

Hvis du er under 18 år, skal du ikke arbeide mellom kl. 20 og kl. 8 i større utstrekning enn at du får minst 9 timers sammenhengende hviletid i dette tidsrommet.

Dette gjelder ikke ved ekstraarbeid på grunn av sikkerhetstjeneste.

Planlegging av hviletiden

Den som har sitt arbeid om bord, skal være tilstrekkelig uthvilt til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Skipet skal være forsvarlig bemannet slik at hviletidsbestemmelsene kan overholdes.

Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon om bord som viser arbeidsordningen for sjøfolkene om bord.  Det skal framgå når den enkeltes alminnelige arbeidstid begynner og slutter, samt samlet daglig hviletid. Skjema for arbeidsordningen skal være oppslått på et lett tilgjengelig sted om bord.

Registrering av hviletiden

Alle sjøfolk skal ha hvert sitt skjema der gjennomført hviletid registreres i etterkant av hver 24-timers periode.

Skipsføreren eller person bemyndiget av skipsføreren, skal kontrollere og registrere hviletiden i enhver periode på 24 timer og 7 dager. Registeringen skal være basert på den faktiske hviletiden hver enkelt arbeidstaker har hatt, og følgelig samsvare med dokumentasjonen av arbeidstid.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt standardskjemaet «Oppgave over sjøfolkenes hviletid» (KS 0300). Hvis et rederi ønsker en annen utforming/format, skal innholdet være basert på standardskjemaet. Dette er av hensyn til internasjonale kontroller. Registrering av hviletiden kan gjøres ved hjelp av elektroniske systemer. Sjøfolkene om bord skal gjøres kjent med dette. Opplysningene om bord skal være tilgjengelig for den det gjelder og skal ellers være tilgjengelig for kontroll av tilsynet eller av vedkommende myndighet i en havnestat.

Alminnelig hviletidskrav (hovedregelen)

Følgende tidsintervaller i Skipssikkerhetsloven § 24 første ledd skal alltid følges, med mindre unntak på gitte vilkår i andre til femte ledd har gitt adgang til unntak for hovedregelen. 

Hviletiden skal minst være 10 timer i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer, og 77 timer i en hvilken som helst periode på 168 timer (tilsvarer en sammenhengende 7-døgns periode).

Omregnet til uke og døgn innebærer det at en arbeidstaker som arbeider 7 dager i strekk skal ha 11 timer hvile pr. døgn.

24-timers perioden forstås som den enkelte sitt arbeidsdøgn som starter når man første gang begynner å arbeide i et kalenderdøgn (første vakt), og varer frem til samme klokkeslett påfølgende døgn. Den første hviletidsperioden som registreres i skjemaet, er altså den som starter etter at man har avsluttet sin første arbeidsperiode. Starter for eksempel arbeidet kl. 08:00, skal det avsluttes senest kl. 22:00 dersom det arbeides sammenhengende. Den påfølgende hvileperioden skal i dette eksemplet være minst 10 timer, og hviletiden registreres med en strek (eller kryss) som går minst 8 timer inn i neste kalenderdøgn, altså til kl. 08:00 neste dag.

Illustrasjon utfylling skjema KS-0300 Oppgave over sjøfolkenes hviletid

Arbeidstakeren skal ha minst 10 timers hvile i enhver periode på 24 timer, regnet fra et hvilket som helst klokkeslett i et døgn frem til samme klokkeslett i det påfølgende døgn.

Hviletiden kan deles opp i to perioder, hvorav den ene skal være på minst 6 timer. Intervallet mellom fortløpende hvileperioder, arbeidstidens varighet, skal ikke overstige 14 timer.

Korte pauser, det vil si pauser på under én time anses ikke som hviletid. Lunsjpauser regnes ikke som hviletid.

Dersom arbeidstakeren er i beredskap, for eksempel når et maskinområde er uten tilsyn, skal arbeidstakeren ha en tilstrekkelig hvileperiode som erstatning dersom den normale hvileperioden blir avbrutt av utkallinger (jf. MLC A2.3 punkt 8).

Unntakssituasjoner på grunn av sikkerhetstjeneste

Skipsføreren kan kreve at sjøfolk skal arbeide så mange timer som er nødvendig for å trygge skipets sikkerhet, personer om bord eller last, eller for å yte hjelp til andre skip eller personer i havsnød. Skipsføreren kan sette til side arbeidsordningen eller hviletid som er forutbestemt og kreve at sjøfolk skal arbeide så mange timer som er nødvendig inntil situasjonen er normalisert.

I tilfeller med ekstraarbeid grunnet unntakssituasjoner etter SSL § 24 annet ledd, skal skipsføreren så snart som praktisk mulig etter at situasjonen er normalisert, sørge for at den som har utført arbeid under sin fastsatte hvileperiode får tilstrekkelig hvile. Dersom planlagt hviletid er avbrutt, skal du registrere den aktuelle hviletiden og i kommentarfeltet notere om årsaken til avviket skyldes nødsituasjon, mønstring, øvelse eller overordnede driftsforhold (konkretiser med stikkord hva dette gjaldt).

 • Nødsituasjoner
  Nødsituasjon kan gjelde på eget eller andres skip, og er en ekstraordinær kritisk situasjon som truer liv eller helse, miljø eller materielle verdier, herunder fartøyet selv. Situasjoner eller arbeid som er planlagt omfattes ikke av unntaksregelen.
 • Mønstringer eller øvelser pålagt i eller i medhold av lov
  Øvelser vil ofte involvere hele besetningen, noe som kan få konsekvenser for enkeltes hviletid. Mønstringer og øvelser må likevel planlegges og utføres slik at hviletiden forstyrres minst mulig for å unngå at sjøfolkene påføres uttretting. Det er også viktig at skipsledelsen sørger for at det ikke hver gang er den samme personen som deltar i øvelser i sin oppsatte hviletid.
 • Overordnede driftsforhold
  Gjelder for vaktgående personell eller personell som har spesielle oppgaver knyttet til sikkerhet, beredskap eller hindring av forurensning ved arbeid som følge av overordnede driftsforhold.
  Med overordnede driftsforhold menes arbeid som er påkrevet av hensyn til sikkerhet eller miljø, eller som ikke med rimelighet kunne vært forutsett ved reisens start.
  Ordinære driftsfunksjoner, som anløp til eller avgang fra havn eller lasting og lossing, er altså ikke overordnede driftsforhold. Som eksempler på hva som kan anses som overordnede driftsforhold kan nevnes at en ekstra navigatør må tilkalles på broen fordi navigeringen av skipet byr på særskilte utfordringer, eller at problemer i maskinrommet tilsier at en av maskinoffiserene på frivakt må tilkalles.

Vilkår for avtalefestet unntak

Unntak fra bestemmelsene i første ledd kan fastsettes i bindende tariffavtale. Ved fastsettelsen skal det tas hensyn til sjøfolkenes helse og sikkerhet, herunder behovet for hvile.

Den daglige hviletiden kan ikke unntas, og skal dermed alltid være 10 timer i en hvilken som helst periode på 24 timer.

Unntak kan kun gjøres på vilkårene som fremgår av ssl. § 24 fjerde ledd:

For sjøfolk som inngår i brovakt eller maskinvakt, eller har spesielle oppgaver knyttet til sikkerhet, beredskap eller hindring av forurensning, kan det i tariffavtale kun fastsettes unntak fra hovedregelen på følgende vilkår:

 • Den ukentlige hviletiden kan reduseres til 70 timer i perioder av inntil to ukers varighet. Tidsrommet mellom to unntaksperioder skal minst være dobbelt så langt som unntaksperioden.
  Døgnhvilen kan ikke unntas og skal dermed alltid minst være 10 timer. Men man kan redusere den ukentlige hviletiden fra 77 timer til 70 timer. Dette kan skje maksimalt i inntil to uker, men kan da ikke gjentas før det er gått fire nye uker der arbeidstakeren har dels 11 timer døgnhvile og 77 timer ukentlig hvile. Dersom unntaket skjer kun én uke, skal det gå to nye uker før unntaket kan gjentas.
 • For inntil to døgn per uke kan den daglige hviletiden deles opp i inntil tre perioder hvorav én skal være minst seks timer, og ingen av de andre to mindre enn én time. Tidsrommet mellom to påfølgende hvileperioder skal ikke overstige 14 timer.
  Mens hovedregelen innebærer at det skal være to hvileperioder, kan det som et unntak deles inn i tre hvileperioder, hvorav én skal være minst seks timer sammenhengende og ingen av de andre to periodene kan være mindre enn én time.
  Døgnhvilen kan altså ikke reduseres fra 10 timer, men hvileperiodene kan eksempelvis deles opp i 6+2+2, 6+3+1 timer etc. Dette kan skje maksimalt for to 24-timers perioder i en hvilken som helst syvdagers periode.

Hviletiden skal så langt det lar seg gjøre følge bestemmelsene i hovedregelen, men unntaksmuligheten i fjerde ledd kan gi rom for hyppigere eller lengre friperioder eller ekstra fri for sjøfolk som går vakt eller sjøfolk som arbeider på skip som går korte turer. Det forutsettes at tariffavtalen gir kompensasjon i form av økt fritid, avspasering eller lignende.

Vilkår for unntak på passasjerskip med skiftordning i fartsområde 1 og 2

For personell på passasjerskip med skiftordning i fartsområde 1 og 2 kan tilsynsmyndigheten fastsette unntak fra første ledd utover de begrensninger som er nevnt i fjerde ledd. Det kan fastsettes nærmere vilkår for unntaket, og det skal foreligge en begrunnet uttalelse fra berørte sjømanns- og rederiorganisasjoner før unntak fastsettes.

De alminnelige hviletidsbestemmelsene gjelder for alle sjøfolk på fartøy og i fartsområder som er omfattet av skipssikkerhetsloven. Bestemmelsene åpner for en viss fleksibilitet ved at man i bindende tariffavtale kan fastsette unntak fra hovedregelen i første ledd. Men merk at man i tariffavtale kun kan fastsette unntak innenfor begrensningene som fremgår av fjerde ledd. Den daglige hviletiden kan ikke unntas i tariffavtale og skal dermed alltid være 10 timer i løpet av en 24-timers periode.

Femte ledd åpner for at rederiet kan søke om at personell på et fartøy i et bestemt rute- eller produksjonsområde i fartsområde 1 og 2 gis unntak fra kravet om døgnhvile på 10-timer.

Det forutsettes at skipet har en skiftordning der skipets sjøfolk tjenestegjør om bord for et bestemt tidsrom, for deretter å bli avløst av andre sjøfolk, og der de som avløses, kan forlate skipet.

Det skal foreligge en begrunnet uttalelse fra berørte organisasjoner før unntak fastsettes. 

Dersom søknaden innvilges, kan rederiet få et vedtak fra Sjøfartsdirektoratet om at hviletiden, på gitte vilkår, kan reduseres fra hovedregelen om minst 10 timers hvile i en 24-timers periode.

Hvilke vilkår som skal knyttes til unntaket, blir vurdert i hvert konkrete tilfelle. Trafikkgrunnlag, sommer/vintersesong, sykdom, plan for avvikling av hvilen, kompenserende tiltak, type skiftordning etc kan være relevante momenter ved vurdering av unntaket.

Hviletiden kan gjennomføres enten om bord eller på land. Avvikling av hviletiden på land er vanlig for sjøfolk som arbeider om bord på skip som foretar korte reiser. Men hviletidsbestemmelsene bør i slike tilfeller være til hinder for at en arbeidstaker som eksempelvis går døgnskift har en annen deltidsjobb i land som medfører at vedkommende likevel ikke bruker den forutsatte tiden til hvile. Intensjonen med kravet til hviletid er åpenbart at sjøfolk ikke skal anvende den til arbeidstid hos en annen arbeidsgiver.

Bakrunnen for at dette unntaket er medtatt i Skipssikkerhetsloven § 24 fremgår av Prop. 11 L (2011-2012) Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid).

Veiledningsrundskriv om unntak fra minstekrav til hviletid i fartsområde 1 og 2 etter skipssikkerhetsloven § 24 femte ledd.

Dokumentasjon og tilsyn

Opplysninger som er registrert skal være tilgjengelige for den det gjelder og skal ellers være tilgjengelige for kontroll av tilsynet eller av vedkommende myndighet i en havnestat.

Hviletidsregistreringene skal oppbevares og være tilgjengelig om bord i minst 6 måneder etter at de er utfylt. I tillegg skal registreringene oppbevares av rederiet i minst 3 år etter at de er utfylt.

Sjøfartsdirektoratet kan alltid kreve tilgang til dokumentasjon på sjøfolkenes arbeidsordning og registreringer av hviletid.

Sanksjoner/utbedring av mangler

Dersom det ved inspeksjoner viser seg at hviletidsbestemmelsene ikke overholdes, skal tilsynet treffe de tiltak som er nødvendige for å utbedre ethvert forhold om bord som klart utgjør en fare for sjøfolkenes sikkerhet eller helse og for å unngå fremtidige brudd, herunder revisjon av skipets bemanning.

Når sjøfolk med ansvar for første vakt eller de påfølgende vakter viser tretthetstegn som kan medføre at vedkommende ikke vil kunne ivareta sine arbeidsoppgaver, skal det påses at skipet ikke forlater havn før de påviste mangler er utbedret, eller sjøfolkene er tilstrekkelig uthvilte.