Hvordan søker rederiet om bemanningsoppgave (bemanningssertifikat)?

Inntil ny digital løsning er på plass, må rederiet bruke følgende søknadsskjema og kontrollskjema for minste sikkerhetsbemanning KS -0308, KS 0308-1 og KS 0308-2. Disse finner dere i skjemakatalogen her.

Skjemaene fylles ut og sendes som vedlegg i e-post til post@dir.no.

Må fartøyet være bemannet med minste sikkerhetsbemanning også når fartøyet skal forflyttes og ikke er under oppdrag?

Når skipet er under forflytning og ikke fører last, passasjerer eller ikke er under oppdrag kan rederiet i samråd med skipsfører avgjøre hva som er nødvendig bemanning. Bemanningen skal uansett være sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. bemanningsforskriften 2009 § 13.

Vårt rederi har fått pålegg om å oppdatere bemanningsertifikatet som følge revidering  av STCW-konvensjonen. Hvordan går vi frem?

Rederen må søke Sjøfartsdirektoratet om oppdatert bemanningssertifikat. Søknader som bare gjelder oppdatering av kvalifikasjonskrav for stillinger som allerede er med i bemanningssertifikatet skal ikke sendes på vanlig skjema. Isteden kan den sendes på e-post til post@sdir.no eller vanlig post  til Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 HAUGESUND.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • navn på skipet, kallesignal og IMO-nummer
 • kopi av gjeldende bemanningssertifikat

https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/oppdatering-av-bemanningsoppgaver-som-folgje-av-revidering-av-stcw-konvensjonen/

Hva ligger i begrepet dagordning?

Begrepet "dagordning" setter ingen begrensninger med hensyn til når på døgnet skipet kan opereres.

På skip som praktiserer dagordning har de som har sitt arbeid om bord felles normal arbeidstid, og hviletiden avvikles også innenfor tidsrom som er felles.

Hviletiden avvikles når skipet ligger fast fortøyd til kai. Skip som praktiserer dagordning kan ikke operere døgnkontinuerlig.

Mer informasjon om arbeidsordninger som kan legges til grunn ved søknad om fastsettelse av sikkerhetsbemanning, finnes i rundskriv nr. RSV 08-2015.

Hvilke fartøy må ha bemanningssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet?

 • Norske passasjerskip uansett størrelse
 • Norske lasteskip med bruttotonnasje 50 eller mer
 • Norske fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer, med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Dette uavhengig av fartsområde.

For skip som kun anvendes i opplærings- og undervisningsøyemed og skip i los- eller redningstjeneste kommer forskriften bare til anvendelse i den utstrekning dette er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i det enkelte tilfelle, jf. bemanningsforskriften 2009 § 1.

Er det krav til at alle stillingene på bemanningsoppgaven (bemanningssertifikatet) må være om bord når fartøyet ligger i varmt / kaldt opplag?

Sikker drift av skipet er rederiets og skipsførers ansvar. Behovet for antall bestningsmedlemmer om bord når skipet ligger i opplag beror på flere faktorer, deriblant opplagssted, sikringsnivå, varmt eller kaldt opplag og lokale krav. Derfor tar Sjøfartsdirektoratet ikke stilling til hvilken minimumsbemanning det enkelte skip har behov for under dets opplagsperiode. 

Mer informasjon om generelle krav til sikkerhet og sikring på skip i opplag finner du i rundskriv nr. RSV 01-2016 "Retningslinjer for norske skip som er i opplag - årsgebyrfritak for skip i opplag".

Er det krav til at alle stillingene på bemanningsoppgaven (bemanningssertifikatet) må være om bord når fartøyet ligger fortøyd til kai?

Nei. Bemanningen som nevnt i sikkerhetsbemanningssertifikatet er den absolutte minimumsbemanningen som skal være om bord når/dersom et fartøy forlater havn og skal ut på en sjøreise.

Når fartøyet ligger fast fortøyd i havn, er det føreren i samråd med rederiet som fastsetter hvilken bemanning som skal være om bord.

En slik bemanning må kunne utføre påbudt vakthold under land, jf. forskrift 27. april 1999 nr. 537 om vakthold på passasjer‐ og lasteskip, del 4 vakthold i havn.

Det er ikke krav til at Sjøfartsdirektoratet skal uttale seg eller godkjenne den bemanningen som fører og rederi har blitt enige om skal gjelde under skipets opphold under land.

Kan besetningsmedlemmer som er en del av sikkerhetsbemanningen bli pålagt annet arbeid enn sikkerhetsrelaterte oppgaver, som f.eks. billettering på ferger under overfart?

Faktisk arbeidsbyrde på fartøyet kan variere stort avhengig av type fartøy, markedssegment, rute, trafikkbelastning osv. De av mannskapet som inngår som en del av sikkerhetsbemanningen skal som første prioritet utføre sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver. Når alle sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver er utført, og det er tid til "overs", har rederiet full frihet til å pålegge besetningsmedlemmer som inngår i sikkerhetsbemanningen andre typer tilleggsoppgaver.

Det betyr at en person som inngår i sikkerhetsbemanningen kan utføre billettering under fart, forutsatt at dette ikke går ut over- eller på bekostning av hans utøvelse av de sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgavene.

Rederiet har en plikt til å kontinuerlig vurdere behovet for bemanning av fartøyet. Denne plikten kommer frem både av bemanningsforskriften 2009 og av sikkerhetsstyringsforskriftene. Det er rederiets plikt å påse at operasjon av fartøyet skjer innenfor de rammene som regelverket gir.

Har bemanningssertifikatet en utløpsdato?

Nei, bemanningssertifikatet utstedes uten tidsbegrensninger, så lenge det ikke er et midlertidig bemanningssertifikat. Med mindre det skjer endringer i internasjonale og nasjonale regelverk som gjør det nødvendig å endre tidligere utstedt bemanningssertifikat, er gyldigheten ikke tidsbegrenset.

Hvilke fartøy gjelder dekksoffiser klasse 6 (D6) for og hvordan går vi frem for å oppdatere bemanningssertifikatet med D6?

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 gir rett til å tjenestegjøre på skip med bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart, unntatt passasjerskip og fiskefartøy, som

 • ansvarshavende vaktoffiser på skip med lengde (L) under 24 meter
 • overstyrmann på skip med lengde (L) under 24 meter
 • skipsfører på skip med største lengde under 15 meter.

Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 som er fylt 20 år og har minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer som ansvarshavende vaktoffiser kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart, jf. forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 23.

For å oppdatere bemanningssertifikatet må reder søke Sjøfartsdirektoratet om oppdatert bemanningssertifikat.

Søknaden sendes til post@sdir.no eller med vanlig post  til Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 HAUGESUND. Søknaden skal inneholde følgende:

 • navn på skipet, kallesignal og IMO-nummer.

Når er det krav til skipskokk i bemanningen?

Det er krav til skipskokk på fartøy hvor sikkerhetsbemanningen består av 10 eller flere personer.

Kvalifikasjonskrav for skipskokk finnes i kvalifikasjonsforskriften § 52

 1. Den som tjenestegjør som skipskokk skal være fylt 18 år, og ha utdanning og opplæring relevant for stillingen.
 2. Utdanning som beskrevet i Utdanningsdirektoratets tilbudsstruktur (utdanningsprogram for restaurant- og matfag), eller tilsvarende utdanning anerkjent av andre lands myndigheter, anses som relevant utdanning etter første ledd, forutsatt at det er gjennomført og bestått en praktisk prøve.
 3. På skip hvor sikkerhetsbemanningen utgjør færre enn 10 personer kan rederiet benytte person som ikke har utdanning som nevnt i annet ledd under forutsetning av at rederiet dokumenterer utsjekk av vedkommendes kokkeferdigheter. Utsjekk skal minst dekke ferdighet i matlaging, ernæringskunnskap og mathygiene, herunder behandling og lagring. For skip som ikke skal ha sikkerhetsbemanning gjelder bestemmelsen tilsvarende hvor bemanningen utgjør færre enn 10 personer.

Hva er kvalifikasjonskravet til stillingen maskinpasser-lettmatros?

Maskinpasser-lettmatros må tilfredsstille kvalifikasjonskravene til både maskinpasser og lettmatros. Kravene finnes i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater §§ 78 og 80.

§ 78. Lettmatros
Lettmatros skal ha seks måneders tjenestetid på dekk. Praktisk opplæring, yrkespraksis i mekaniske fag, maritime fag eller relevant tjeneste på flyttbare innretninger kan anses som tjenestetid.

§ 80. Motormann som ikke skal ha ferdighetssertifikat og maskinpasser
Motormann som ikke skal ha ferdighetssertifikat motormann og som ikke har fagbrev, samt maskinpasser, skal ha minst seks måneders tjenestetid i maskin og 30 måneders tjenestetid som nevnt i § 77.

§ 77. Smører
Smører skal ha minst seks måneders tjenestetid i maskin. Praktisk opplæring, yrkespraksis i mekaniske fag, maritime fag eller relevant tjeneste på flyttbare innretninger kan anses som tjenestetid.

I bemanningsoppgaven (bemanningssertifikatet) er det ikke oppgitt sertifikatkrav til matros. Hva er kvalifikasjonskravet til stillingen?

Sjøfolk som skal tjenestegjøre som matros på sjøgående skip med bruttotonnasje 500 eller mer skal ha ferdighetssertifikat matros, jf. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater § 34.

Hvis fartøyet har fartsområde 2 eller mindre, eller har en bruttotonnasje under 500, vil det ikke være oppgitt sertifikatkrav knyttet til stillingen på bemanningssertifikatet.

Kvalifikasjonskravet til matros som ikke skal ha ferdighetssertifikat matros finnes i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater § 79.

Matros som ikke skal ha ferdighetssertifikat matros og som ikke har fagbrev skal ha minst ett års tjenestetid som lettmatros og to års tjenestetid som nevnt i § 78. Tjenestetid i stilling som inkluderer dekkstjeneste eller relevant tjeneste på flyttbar innretning kan erstatte tjenestetid som lettmatros. Sjøfolk med fagbrev matros skal ha ett års tjenestetid på dekk.

Hva innebærer begrepet «fører skal være maskinkyndig»?

Kvalifikasjonsforskriften regulerer ikke hva som er kravene til en som skal være maskinkyndig. Det er rederiet som er ansvarlig for å definere dette i sitt sikkerhetsstyringssystem.

Er det kun sertifikatene som står på  bemanningsoppgaven (bemanningssertifikatet) som kan aksepteres?

Sertifikatkravene til fører og styrmenn er satt i henhold til fartsområdet som er oppgitt på bemanningssertifikatet. Hvis fartøyet opererer innenfor et lavere fartsområde enn det som bemanningssertifikatet tilsier, vil det være mulig å tjenestegjøre med en lavere sertifikatklasse. Sertifikatet må da gi tilstrekkelige rettigheter til stillingen.

Alle bemanningsoppgaver (bemanningssertifikat) har følgende fotnote:

(*) Sertifikatkoder refererer til nasjonal kode. STCW referanser i parentes. Andre sertifikat kan aksepteres dersom de gir tilstrekkelige rettigheter for stillingen. Se hvert individuelt sertifikat for mulige begrensninger.