Skipsarbeidsloven kapittel 4 har blant annet regler om beregning og utbetaling av lønn for arbeid på norske skip.

Lønnsutbetaling

Det er bestemt i skipsarbeidsloven § 4-2 første ledd1 at arbeidstakere som har sitt arbeid på skip, har krav på å få utbetalt lønn minst én gang i måneden.  Lønnsnivå og beregningsmåte på norske skip er overlatt til arbeidstakernes individuelle arbeidsavtaler og kollektive avtaler. Det er ingen regulering av minstelønn i norsk lovgivning.

I dag skjer utbetaling normalt ved overføring til arbeidstakers lønnskonto. For enkelte arbeidstakere kan det være mest hensiktsmessig med kontant utbetaling. Arbeidstakeren kan kreve kontant utbetaling av lønn dersom det foreligger et særskilt behov for det, jf. forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave § 4.2

Videre gir skipsarbeidsloven § 4-2 annet ledd rett til skriftlig lønnsoppgave, noe som er viktig for å kontrollere at lønnsutbetaling, tilleggsutbetalinger og eventuelle trekk skjer som avtalt. Krav til lønnsoppgavens innhold, er også regulert i forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave § 5. muligheten til trekk i lønn, er for øvrig regulert i skipsarbeidsloven § 4-3.

Etter skipsarbeidsloven § 4-2 tredje ledd, har arbeidstaker også rett til å kreve lønnen helt eller delvis overført til andre via bank. Det er adgang til å fravike denne bestemmelsen i tariffavtale for NIS-skip, jf. NIS-loven § 8.3

Beregning av lønn

Det følger av skipsarbeidsloven § 4-1 at det ikke kan avtales at lønnen løper fra et senere tidspunkt enn den dagen arbeidstakeren tiltrer tjenesten. Dette vil normalt være når arbeidstakeren tiltrer arbeidet på skipet.

Dersom arbeidsgiver pålegger arbeidstakeren å foreta en reise for å nå frem til skipet, skal lønnen senest løpe fra og med den dagen reisen tar til fra stedet der arbeidsavtalen ble inngått. Lønnsplikten gjelder da også for den tiden arbeidstakeren må vente på bestemmelsesstedet før skipet kommer til havnen. Denne presiseringen følger av forarbeidene til skipsarbeidsloven – Prop. 115 L (2012-2013).

Lønnen er vederlaget for arbeidstakers personlige arbeidsytelse, og lønnen løper til og med den dagen ansettelsesforholdet opphører hvis ikke annet følger av avtale 4. En fast månedslønn påvirkes altså ikke av om arbeidsgiver for eksempel skulle avlyse eller utsette en utreise, med mindre det er avtalt noe særskilt om dette.

Arbeidsforholdet opphører etter oppsigelsesfristens utløp, etter avskjed eller ved avtalt fratredelsestidspunkt. Dersom arbeidsforholdet opphører ved konkludent atferd, det vil si at arbeidstaker oppfører seg på en slik måte at det må regnes som oppsigelse, vil det faktiske fratredelsestidspunktet være avgjørende.

Midlertidig bortfall av lønnsplikt

Underveis i arbeidsforholdet kan lønnsplikten midlertidig falle bort ved fravær fra arbeidet. For eksempel vil permisjon fra arbeidet ikke gi rett til lønn, med mindre det er særskilt fastsatt i lov, tariffavtale eller arbeidstakerens individuelle arbeidsavtale.

Lønnsplikten faller også bort ved ulovlig fravær. At lønnen kan avkortes ved ulegitimert fravær, må i alminnelighet anses forutsatt i arbeidsavtalen.

Spesielt om lott

Skipsarbeidsloven § 4-1 regulerer bare beregningen av ulike former for løpende tidslønn (fast månedslønn), og gjelder følgelig ikke for lott. I praksis får bestemmelsen derfor ikke anvendelse i fiskeri, der det avtalte vederlaget normalt er knyttet til resultatet av fisket (lott) eller til antall dager med faktisk utført fiske.

I de tilfellene der det er avtalt løpende tidslønn, vil bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 4-1 komme til anvendelse på vanlig måte. For eksempel kan det tenkes at medarbeidere på særvilkårsavtale har fast månedslønn. 

Ettersom lott ikke regnes som «lønn», gjelder heller ikke skipsarbeidslovens øvrige bestemmelser om lønn når arbeidsvederlaget utbetales som lott. For eksempel gjelder ikke regelen om månedlig utbetaling av lønn i § 4-2. 

Tilsyn og sanksjoner

Sjøfartsdirektoratet kan gi pålegg til arbeidsgiveren og rederiet ved manglende utbetaling av lønn. Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Se skipsarbeidsloven kapittel 12.

Fotnoter

  1. Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).
  2. Forskrift 19. august 2013 nr. 1000 om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv.
  3. Lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven).
  4. Sjømannsloven § 21 hadde en eksplisitt bestemmelse om dette, men det ble ansett unødvendig å videreføre bestemmelsen til skipsarbeidsloven.