Hvordan få fartøyinstruks?

  1. Sjekk fristen for fartøyinstruks for ditt fartøy. Se innfasingsplan under.
  2. Rederiet (normalt sett eieren) kontakter et godkjent foretak.
  3. Godkjent foretak går gjennom fartøydokumentasjon og gjennomfører inspeksjoner om bord.
  4. Når inspektør fra godkjent foretak har vært om bord og funnet at fartøyet og dokumentasjonen er i orden, vil fartøyinstruks bli utstedt.

Innfasingsplan

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip trådte i kraft 1. januar 2015.

Skip med byggekontrakt inngått 1. januar 2015 eller senere og skip som ble, og blir, levert 1. januar 2016 eller senere, uavhengig av kontraktsdato, skal ha fartøyinstruks før fart.

Skip med byggekontrakt inngått før 1. januar 2015 og som er levert før 1. januar 2016 skal ha fartøyinstruks senest:

  1. 1. januar 2017 for skip kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere, og
  2. 1. januar 2018 for skip kjølstrukket før 1. januar 1990.

Regelverk

Kravene som skal oppfylles for å få fartøyinstruks fremgår hovedsakelig i forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. Men enkelte andre sentrale forskrifter gjelder i tillegg på områder slik som  redningsredskaper, navigasjonshjelpemidler, radiokommunikasjon, sjøveisregler og innredning. Det vil fremgå av kontrollskjema hva som skal kontrolleres og hjemmel for kontrollen.

Kontrollintervaller

Fartøyinstruksens gyldighet fornyes ved at skipet fremstilles for periodisk forenklet kontroll hos godkjent foretak før utgangen av en periode på 30 måneder fra dato for siste fullstendige kontroll eller dato for siste periodisk forenklet kontroll.

Meldeplikt ved skade på fartøy som er underlagt godkjent foretak sin kontroll

Ved betydelig skade på fartøyet, forårsaket av grunnstøting, sammenstøt, brann, maskinhavari, vanninntrengning eller liknende, vil fartøyinstruksen bli ugyldig og reder han ansvar for å melde fra både til godkjent foretak og til Sjøfartsdirektoratet.

Her finner du en oversikt over hvem som har ansvar for hva i en slik prosess.