1. Det er viktig at skipsførere, ansvarshavende vaktoffiserer på broen og ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt om bord på skip som opererer i polare farvann, har relevant erfaring og opplæring, som nedenfor: 
  1. Før de settes til oppgaver om bord på slike skip: 
   1. For skipsførere og ansvarshavende vaktoffiserer på broen bør opplæringen gi grunnleggende kunnskap om minst emnene oppført i punkt 2 til 11 nedenfor, og
   2. For ansvarshavende vaktoffiserer på maskinvakt bør opplæringen gi grunnleggende kunnskap om minst emnene oppført i punkt 3, 6, 10 og 11 nedenfor.
  2. Skipsførere og maskinsjefer må ha tilstrekkelig og passende erfaring med drift av skip i polare farvann.

Isens egenskaper - islagte områder

 1. Tolking av forskjellige iskart og kjennskap til begrensninger i meteorologiske og oseanografiske data, isens fysikk, dannelse, vekst, aldring og smeltetrinn, istyper og iskonsentrasjoner, isskruing, friksjon fra snødekket is, implikasjoner av sprayisdannelse og tilising, forholdsregler mot tilising og demping av følgene, isregimer i forskjellige områder og forskjellige årstider, herunder forskjellene på Arktis og Antarktis, oppfattelse av følgene av rask endring i is- og værforhold, bevegelsen til isfjell og pakkis.

Skipets ytelse i is og kaldt klima

 1. Fartøyets egenskaper, fartøytyper, skrogkonstruksjoner, krav til isforsterking, isklassen til forskjellige klasseselskaper - polarklasse og lokale regler, begrensninger av isklasser, vinterisolasjon og klargjøring av fartøy, systemytelse i lave temperaturer.
  Planlegging av reise og overfart for et skip i et islagt område*
 2. Utvikling av planlegging av trygg rute og overfart for å unngå is der det er mulig, herunder tolkning av forskjellige former for isbilder og data som hjelp til å klargjøre den strategiske planleggingen av en overfart, innseiling i isen fra åpent vann for å unngå isfjell og farlige isforhold, navigasjon, fastsettelse av når det er trygt eller ikke trygt å seile inn i områder med is eller isfjell på grunn av mørke, dønninger, tåke eller skruis.

Drift og håndtering av et skip i isen

 1. Forberedelser og risikovurdering før seiling mot isbelagte farvann, uassistert drift av fartøyer med forskjellig isklasse i forskjellige typer is, sikker hastighet i nærvær av is og isfjell, kommunikasjon med en isbryter og andre fartøyer, navigasjon i forskjellige iskonsentrasjoner og dekning, kjennskap til økningen i bevegelsesenergien, bruk av isfjell som ly og tilgang gjennom pakkis.
 2. Bruk av forskjellig type fremdriftssystem og ror, herunder kjennskap til systemets styrke og kapasitetsbegrensninger, bruk av krengnings- og trimsystemer, motorbelastninger og kjøleproblemer.

Regler og anbefalinger

 1. Lokale krav til innseiling i forskjellige områder, herunder Antarktistraktaten, internasjonale regler og anbefalinger.

Utstyrsbegrensninger

 1. Bruk av og farer forbundet med terrestriske navigasjonshjelpemidler, kompassfeil ved høye breddegrader, diskriminering av radarmål og isfunksjoner i isglitter, begrensninger ved elektroniske posisjoneringssystemer på høye breddegrader, begrensninger ved sjøkart og losbeskrivelser, begrensninger ved kommunikasjonssystemer.

Sikkerhetsforholdsregler og nødrutiner

 1. Tilgjengelighet av hydrografiske data tilstrekkelig for trygg navigering, forholdsregler ved navigasjon i dårlig kartlagte farvann, begrensninger av beredskap og ansvar for leting og redning, herunder GMDSS-område A4 og dets SAR-kommunikasjonsanlegg, kjennskap til beredskapsplaner, verdien av kontakt med andre skip og lokal SAR-organisering, oppfattelse av farer når mannskapet er utsatt for lave temperaturer, rutiner og teknikker for å forlate skipet og overleve på isen, tretthetsproblemer hos mannskapet som skyldes støy og vibrasjoner, frakt av tilleggsressurser som bunkersolje, mat og ekstra klær, kjennskap til hvor mye mer alvorlige følgene av hendelser i polare farvann kan være.
 2. Fastsettelse av trygge arbeidsrutiner, kjennskap til de vanligste skadene på skrog og utstyr og hvordan disse unngås, begrensninger ved brannslokkingssystemer.

Miljøhensyn

 1. Følsomme havområder med hensyn til utslipp, områder der skipsfart er forbudt eller bør unngås, spesielle områder i MARPOL, begrensninger for utstyr mot oljesøl, plan for håndtering av økte mengder søppel, bunnvann, slam, kloakk osv., følger av forurensing i et kaldt klima.

----------------

*          Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g.

**         Se IMOs Assembly resolution A.1024(26) om Guidelines for ships operating in polar waters.