Veiledning vedrørende opplæring av offiserer og mannskaper som har ansvar for lasting og lossing på skip som fører farlige og risikofylte stoffer i fast form i bulk

 1. Opplæringen bør bestå av to deler, en generell del som omfatter prinsippene som berøres, og en del som omfatter anvendelsen av disse prinsippene på skipets drift. All opplæring og instruksjon bør gis av behørig kvalifisert personell med passende erfaring og minst dekke emnene som er oppført i punkt 2 til 14 nedenfor.

PRINSIPPER

Karakteristika og egenskaper

 1. Farlige og risikofylte stoffers viktige fysiske karakteristika og kjemiske egenskaper, tilstrekkelig til å gi en grunnleggende forståelse av stoffenes iboende farer og risikoer.

Klassifisering av materialer med farlige kjemiske egenskaper

 1. IMOs klasser 4 til 9 for farlig gods og faremomentene knyttet til hver klasse, samt materialer som bare er farlige i bulk (MHB) beskrevet i International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code. 

Helsefarer

 1. Farer ved hudkontakt, innånding, svelging og stråling.

Konvensjoner, regler og rekommandasjoner

 1. Allmenn fortrolighet med de relevante kravene i kapittel II-2 og VII i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer.
 2. Allmenn bruk av fortrolighet med IMOs International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code, med særlig henblikk på:
  1. sikkerheten til personell, herunder sikkerhetsutstyr, måleinstrumenter, deres bruk og praktiske anvendelse og tolking av resultater,
  2. farer ved last som har en tendens til å forskyve seg, og
  3. materialer med farlige kjemiske egenskaper.

ANVENDELSE OM BORD

Klasse 4.1 - Brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2 - Spontant antennelige stoffer

Klasse 4.3 - Stoffer som i våt tilstand avgir eksplosjonsfarlige gasser

 1. Føring, stuing og temperaturkontroll for å hindre oppløsning og mulig eksplosjon, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder for selvreaktive og beslektede stoffer, krav til atskillelse for å hindre oppvarming og antennelse, avgivelse av giftige eller eksplosjonsfarlige gasser og dannelse av eksplosive blandinger.

Klasse 5.1 - Oksiderende stoffer

 1. Føring, stuing og temperaturkontroll for å hindre oppløsning og mulig eksplosjon, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing og krav til atskillelse fra brennbart materiale, syrer og varmekilder for å hindre brann, eksplosjon og dannelse av giftgasser. 

Klasse 6.1 - Giftstoffer

 1. Forurensning av matvarer, arbeidsarealer og oppholdsrom i innredning og ventilasjon.

Klasse 7 - Radioaktivt materiale

 1. Transportindeks, typer av malm og konsentrater, stuing og atskillelse fra personer, ikke fremkalte fotografiske filmer, plater og matvarer, stuingskategorier, allmenne krav til stuing, særskilte krav til stuing, krav til atskillelse og avstander, atskillelse fra annet farlig gods.

Klasse 8 - Etsende stoffer

 1. Farer ved våte stoffer.

Klasse 9 - Diverse farlige stoffer og varer

 1. Eksempler og relaterte farer, farer ved materialer som er risikofylte bare i bulk (IMSBC Code), allmenne og særskilte forholdsregler ved stuing, forholdsregler ved arbeid og transport, krav til atskillelse.

Sikkerhetsforholdsregler og nødrutiner

 1. Elektrisk sikkerhet i lasterom, forholdsregler som må tas ved entring av lukkede rom der det kan være oksygenmangel, giftig eller eksplosjonsfarlig luft, mulige virkninger av brann i last av stoffer i hver klasse, bruk av nødrutiner for skip som fører farlig last, beredskapsplaner og nødrutiner som skal følges i tilfelle hendelser som involverer farlige og risikofylte stoffer, samt eventuell bruk av bestemte avsnitt i International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code i dette henseende. 

Medisinsk førstehjelp

 1. IMOs veiledning for medisinsk førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, MFAG) og bruken og anvendelsen av denne sammen med andre håndbøker og medisinsk rådgivning over radio.

**         Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g.