Veiledning vedrørende opplæring av offiserer og mannskaper som har ansvar for lasting og lossing på skip som fører farlige og risikofylte stoffer i pakket form

 1. Opplæringen bør bestå av to deler, en generell del som omfatter prinsippene som berøres, og en del som omfatter anvendelsen av disse prinsippene på skipets drift. All opplæring og instruksjon bør gis av behørig kvalifisert personell med passende erfaring og minst dekke emnene som er oppført i punkt 2 til 19 nedenfor.

Prinsipper

Karakteristika og egenskaper

 1. Farlige og risikofylte stoffers viktige fysiske karakteristika og kjemiske egenskaper, tilstrekkelig til å gi en grunnleggende forståelse av stoffenes iboende farer og risikoer.

Klassifisering av farlige og risikofylte stoffer og materialer med farlige kjemiske egenskaper

 1. IMOs klasser 1—9 for farlig gods og farene som er forbundet med hver klasse.

Helsefarer

 1. Farer ved hudkontakt, innånding, svelging og stråling.

Konvensjoner, regler og rekommandasjoner

 1. Allmenn fortrolighet med relevante krav i kapittel II-2 og VII i SOLAS-konvensjonen av 1974 og i vedlegg III i MARPOL 73/78, herunder dets gjennomføring i IMDG-koden.

Bruk av og fortrolighet med “International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code”

 1. Allmenn kjennskap til kravene i IMDG-koden vedrørende deklarasjon, dokumentasjon, pakking, merking og skilting, pakking i fraktkonteinere og kjøretøyer, transportable tanker, trafikkonteinere og tankjøretøyer samt andre transportenheter som brukes til farlige stoffer.
 2. Kjennskap til identifikasjon, skilting og merking for stuing, sikring, avstand og atskillelse i ulike skipstyper nevnt i IMDG-koden.
 3. Sikkerheten til personell, herunder sikkerhetsutstyr, måleinstrumenter, deres bruk og praktiske anvendelse og tolking av resultater.

Anvendelse om bord

Klasse 1 - Eksplosiver

 1. De 6 fareavdelingene og 13 kompatibilitetsgruppene, emballasje og magasiner som brukes til føring av eksplosive stoffer, strukturell anvendelighet av fraktkonteinere og kjøretøyer, bestemmelser om stuing, herunder særskilte arrangementer for stuing på og under dekk, atskillelse fra farlig gods i andre klasser innenfor klasse 1 og fra ikke-farlig gods, transport og stuing på passasjerskip, lasterommenes egnethet, sikkerhetsforanstaltninger, forholdsregler som skal tas under lasting og lossing.

Klasse 2 - Gasser (komprimerte, kondenserte eller oppløst under trykk), eksplosjonsfarlige, ikke-eksplosjonsfarlige, ikke-giftige og giftige

 1. Typer av trykktanker og transportable tanker, herunder avlastnings- og lukkeinnretninger som brukes, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder eksplosjonsfarlige og giftige gasser og gasser som forurenser det marine miljøet.

Klasse 3 - Brannfarlige væsker

 1. Emballasje, tankkonteinere, transportable tanker og tankkjøretøyer, stuingskategorier, herunder særskilte krav til plastbeholdere, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder for væsker som forurenser det marine miljøet, krav til atskillelse, forholdsregler som må tas ved føring av brannfarlige væsker ved forhøyede temperaturer.

Klasse 4.1 - Brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2 - Spontant antennelige stoffer

Klasse 4.3 - Stoffer som i våt tilstand avgir eksplosjonsfarlige gasser

 1. Typer av emballasje, frakt og stuing med temperaturkontroll for å hindre oppløsning og mulig eksplosjon, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder for selvreaktive og beslektede stoffer, desensibiliserte eksplosiver og stoffer som forurenser det marine miljøet, krav til atskillelse for å hindre oppvarming og antennelse, avgivelse av giftige eller eksplosjonsfarlige gasser og dannelse av eksplosive blandinger.

Klasse 5.1 - Oksiderende stoffer

Klasse 5.2 - Organiske peroksider

 1. Typer av emballasje, føring og stuing med temperaturkontroll for å hindre oppløsning og mulig eksplosjon, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder for stoffer som forurenser det maritime miljøet, krav til atskillelse fra brennbart materiale, fra syrer og varmekilder for å hindre brann, eksplosjon og dannelse av giftige gasser, forholdsregler for å minimalisere friksjon og støt som kan sette i gang en oppløsningsprosess.

Klasse 6.1 - Giftstoffer

Klasse 6.2 - Smittefarlige stoffer

 1. Typer av emballasje, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder for giftige, brannfarlig væsker og stoffer som forurenser det maritime miljøet, krav til atskillelse, særskilt med henblikk på at en felles egenskap ved disse stoffene er deres evne til å forårsake død eller alvorlig helseskade, tiltak for dekontaminering i tilfelle søl.

Klasse 7 - Radioaktivt materiale

 1. Typer av emballasje, transportindeks i forhold til stuing og atskillelse, stuing og atskillelse fra personer, ikke fremkalte fotografiske filmer, plater og matvarer, stuingskategorier, allmenne krav til stuing, særskilte krav til stuing, krav til atskillelse og avstander, atskillelse fra annet farlig gods.

Klasse 8 - Etsende stoffer

 1. Typer av emballasje, stuingskategorier, allmenne forholdsregler ved stuing, herunder slike som gjelder for etsende, brannfarlige væsker og stoffer som forurenser det marine miljøet, krav til atskillelse, særskilt med henblikk på at en felles egenskap ved disse stoffene er deres evne til å forårsake meget alvorlige skader på levende vev.

Klasse 9 - Diverse farlige stoffer og varer

 1. Eksempler på farer, herunder forurensning av det maritime miljøet.

Sikkerhetsforholdsregler og nødrutiner

 1. Elektrisk sikkerhet i lasterom, forholdsregler som må tas ved entring av lukkede rom der det kan være oksygenmangel, giftig eller eksplosjonsfarlig luft, mulige virkninger av søl eller brann i last av stoffer i hver klasse, vurdering av hendelser på eller under dekk, bruk av IMOs nødrutiner for skip som fører farlig last, beredskapsplaner og nødrutiner som skal følges i tilfelle hendelser som involverer farlige stoffer.

Medisinsk førstehjelp

 1. IMOs veiledning for medisinsk førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, MFAG) og bruken og anvendelsen av denne sammen med andre håndbøker og medisinsk rådgivning over radio.

------------

*          Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g