Person med umiddelbart ansvar

 1. Uttrykket "person med umiddelbart ansvar" som brukt i punkt 3 og 5 i regel V/1-1 og punkt 3 av regel V/1-2 betyr en person som har en beslutningstakerrolle med hensyn til lasting, lossing, omsorg for lasten under reisen, håndtering av lasten, rengjøring av tanken eller andre lastrelaterte operasjoner.

OPPLÆRING OM BORD FOR ALT PERSONELL PÅ TANKSKIP

 1. Alt personell på tankskip bør få opplæring om bord og, når relevant, i land før de settes til å utføre plikter om bord, og opplæringen bør gis av kvalifisert personell med erfaring i håndteringen av og egenskapene til last av olje, kjemikalier eller kondensert gass etter behov og i de aktuelle sikkerhetsprosedyrene. Opplæringen bør minst dekke emnene som er oppført i punkt 3 til 8 nedenfor.

Regler

 1. Kjennskap til skipets regelverk vedrørende sikkerheten til personell om bord på et tankskip i havn og til sjøs.

Helsefarer og nødvendige forholdsregler

 1. Farer ved hudkontakt, innånding og tilfeldig svelging av last, skadelige egenskaper ved lasten som føres, personellulykker og tilhørende førstehjelp, lister over hva som må gjøres/ikke må gjøres.

Forebyggende brannvern og brannslokking

 1. Kontroll med røyke- og matlagingsrestriksjoner, antennelseskilder, brann- og eksplosjonsvern, brannslokkingsmetoder, bærbare brannslokkingsapparater og faste anlegg.

Hindring av forurensing

 1. Rutiner som skal følges for å hindre luft- og vannforurensning, samt tiltak som skal treffes i tilfelle av oljesøl.

Sikkerhetsutstyr og dets bruk

 1. Riktig bruk av verneklær og verneutstyr, gjenopplivingsutstyr, rømnings- og redningsutstyr.

Nødrutiner

 1. Innføring i prosedyrene i beredskapsplaner.

KVALIFIKASJONSBEVIS

 1. Skipsføreren på ethvert oljetankskip, kjemikalietankskip og gasstankskip bør forvisse seg om at offiseren som har det primære ansvaret for lasten, innehar behørig sertifikat, utstedt eller påtegnet eller gitt gyldighet slik regel V/1 punkt 3, regel V/1-1 nr. 5 eller regel V/1-2 nr. 3 eventuelt krever, og har tilstrekkelig nyere praktisk erfaring om bord på den aktuelle typen tankskip for at vedkommende offiser skal være i stand til å utføre sine plikter på betryggende vis.

VEILEDNING OM GODKJENT OPPLÆRING OM BORD

Generelt

 1. Formålet med å klassifisere tjeneste om bord er å gi trening og kunnskap for sikker frakt av bestemte tankskiplaster.
 2. For å få erfaring som står i forhold til deres plikter på den type tankskip de tjenestegjør, omtalt i regel V/1-1 nr. 4.2.2, regel V/1-1 nr. 6.2.2 og regel V/1-2 nr. 4.2.2, må opplæring om bord:
  1. vektlegge praktisk "egenhendig erfaring" og være knyttet til sjømannens arbeid, dvs. at opplæring av dekksavdelinger og maskinavdelinger kan være forskjellig,
  2. stå under tilsyn av personell med kvalifikasjoner og erfaring i håndtering, egenskaper og sikkerhetsrutiner knyttet til last som føres av fartøyet,
  3. skje om bord på tankskipet som fører produkter som er relevante for det dyktighetssertifikatet/den påtegnelsen for tankskip det søkes om, og må være slik at spesialutstyret blir tatt i bruk, men kan være på en ballastreise mellom laster i en del av denne perioden,
  4. delta i minst tre laste- og losseoperasjoner, og*
  5. i det minste dekke spørsmålene omtalt i "Kriterier for opplæring om bord" i punkt 19.
 3. Opplæringsprogrammet om bord må på ingen måte berøre den trygge driften av eller sjødyktigheten til fartøyet.

Program for opplæring om bord

 1. Eleven bør tas med som et overtallig medlem av mannskapet (dvs. at eleven ikke skal ha andre plikter enn gjennomføringen av opplæringsprogrammet og oppgaver i nødssituasjoner).
 2. Programmet med opplæring om bord må ledes og samordnes av selskapet som er driftsansvarlig for skipet der fartstiden skal opptjenes, og være et fartøy utpekt av selskapet som et opplæringsfartøy*.
 3. Eleven bør til alle tider kunne identifisere to personer som har direkte ansvar for ledelsen av opplæringsprogrammet om bord. Den første av disse er en kvalifisert seilende offiser, omtalt som "opplæringsoffiseren om bord", som under skipsførerens overoppsyn skal organisere og forestå opplæringsprogrammet. Den andre bør være en person som er utpekt av selskapet, i det følgende kalt "selskapets opplæringsoffiser", som bør ha et allment ansvar for opplæringsprogrammet og for samordning med opplæringsinstitusjoner.
 4. Eleven bør gis en godkjent opplæringsbok som gjør det mulig å føre en fortløpende samlet oversikt over praktisk opplæring og erfaring til sjøs. Den godkjente opplæringsboken bør utformes på en slik måte at den kan gi detaljert informasjon om oppgaver og plikter som bør ivaretas, og hvordan arbeidet med å fullføre dem skrider frem. Behørig fullført og kontrasignert av skipsføreren vil opplæringsboken gi et klart bevis på at det er fullført et strukturert program for opplæring om bord som fører frem til utstedelse av et relevant for å ha fullført opplæring i ledelse av lastoperasjoner på tankskip.
 5. Under det godkjente opplæringsprogrammet om bord bør eleven instrueres i lasting, lossing, omsorg for lasten under reisen, håndtering av lasten, rengjøring av tanken eller andre lastrelaterte operasjoner på tankskipet for å sikre at eleven får minst den samme erfaringen som vedkommende ville fått under tre måneders normal tjeneste.
 6. Hvis kriteriene på tre lastinger og tre lossinger ikke kan tilfredsstilles innenfor rammen av en opplæringsperiode om bord på en måned, må perioden for opplæring om bord forlenges til disse kriteriene er tilfredstilt.

Kriterier for opplæring om bord

 1. Opplæringen om bord bør i det minste gi kunnskap og erfaring som er relevant for den typen tankskip det gjelder, og i følgende:
  1. Sikkerhet
   1. Alle typer tankskip
    1. Skipets sikkerhetsstyringssystem
    2. Lastspesifikt utstyr og lastspesifikke rutiner for brannvern
    3. Lastspesifikke førstehjelpsrutiner, herunder Medisinsk veiledning for førstehjelp til bruk i ulykker med farlig gods (MFAG)
    4. Skips-/lastspesifikke farer, herunder regler for røyking, oksygenfattige luft, hydrokarbonnarkose og giftighet i lasten
    5. Systemer for risikovurdering
    6. Arbeidstillatelse, herunder rutiner for varmarbeid og lukkede rom
    7. Bruk av personlig verneutstyr
   2. Tillegg for gasstankskip
    1. Farer og forholdsregler knyttet til håndtering og lagring av last ved kryogene temperaturer
  2. Konstruksjon, last, lastetanker og rørledninger
   1. Alle typer tankskip
    1. Konstruksjon av og begrensninger for skrog/tank
    2. Lastforbindelser
    3. Egenskaper og farer knyttet til typene last som føres, herunder bruk av sikkerhetsdatablad for materialet (Material Safety Data Sheets)
    4. Farene som lastoperasjoner (som f. eks. spyling/gassfriiing/rengjøring av tank) kan ha på ventilasjon av oppholdsrom og tiltak for å redusere disse farene
    5. Konfigurasjon av last- og ballastsystem
    6. Pumper og tilknyttet utstyr
    7. Spesialistutstyr knyttet til lastoperasjoner
    8. Særlige egenskaper ved tankskipets konstruksjon og hvordan dette berører lastoperasjonene
   2. Tillegg for gasstankskip
    1. Bruk av segregering, separasjon og luftsluser for å opprettholde gassikre områder
    2. Lasttank, mellombarriere, isolasjonsrom og avlastningsventiler for rørledninger og dampventilasjonssystemer
    3. Lastdampkompressorer og tilknyttet utstyr
  3. Trim og stabilitet
   1. Alle typer tankskip
    1. Informasjon om tankskips stabilitet og beregningsutstyr
    2. Betydningen av å holde belastningsnivåene innenfor akseptable grenser
    3. Farene ved fri overflateeffekt og "skvulpeeffekt"
  4. Lastoperasjoner
   1. Alle typer tankskip
    1. Forhåndsplanlegging av lasting/omsorg i transitt, lossing/ballastoperasjoner
    2. Føring av journaler
    3. Rutiner for oppstart/stansing, herunder nødavstenging
    4. Oppmerksomhet påkrevd for fortøyningsanordninger under lastoperasjoner
    5. Krav til spyling og nøytralisering samt tilknyttede faren
    6. Laste lat, herunder avslutningsoperasjoner
    7. Lossing av last, herunder drenerings- og strippeoperasjon
    8. Overvåking av last under laste/losseoperasjoner, herunder prøvetaking der det er relevant
    9. Systemer for måling av tank og alarm
    10. Farer fra elektrostatisk utlading og forebyggelse av disse
    11. Operasjoner på lasting og lossing av ballast
    12. Krav til vedlikehold, herunder belegginspeksjoner
   2. Tillegg for kjemikalietankskip
    1. Polymerisering, lastkompatibilitet, tankbeleggkompatibilitet og andre reaksjoner
    2. Funksjonene til bufferstoffer og katalysatorer
    3. Spredning av damp/gass
   3. Tillegg for gasstankskip
    1. Polymerisering, lastkompatibilitet, tankbeleggkompatibilitet og andre reaksjoner
    2. Funksjonene til bufferstoffer og katalysatorer
    3. Årsaker til mottrykk og trykkstøteffekter
    4. Bruk av avkokingsgass som drivstoff
    5. Spredning av damp/gass
    6. Spyling og nedkjølingsoperasjoner
    7. Drift og vedlikehold av rekondenseringsutstyr
    8. Forståelse og bruk av overføringssystemet for forvaring
   4. Tillegg for oljetankskip
    1. Systemer for råoljespyling
  5. Spyling/rengjøring av tank
   1. Alle typer tankskip
    1. Systemer for spyling av tank og utstyr monter på tankskipet
    2. Forhåndsplanlagte operasjoner for spyling/rengjøring av tank
    3. Rutiner for rengjøring av tank, herunder spyling og nøytralisering
    4. Kontroll av spillvann/avfallsprodukt
    5. Elektrostatiske farer
    6. Krav til renslighet
    7. Krav til vedlikehold
   2. Tillegg for kjemikalietankskip
    1. Fjerning av bufferstoffer og rester
    2. Bruk av absorbering, rengjøringsmidler og vaskemidler
   3. Tillegg for gasstankskip
    1. Varmgassing/avkoking av væskerester og reforgassifiseringsprosess
  6. Nøytralgassanlegg
   1. Alle typer tankskip
    1. Nøytraliseringssystem(er) og utstyr montert på tankskipet
    2. Farer knyttet til nøytralisering av rom, med særlig referanse til sikker atkomst til tankene
    3. Spyling, opprettholdelse av en nøytral atmosfære og gassfriingsoperasjoner
    4. Krav til vedlikehold
  7. Forebygging og kontroll av forurensing
   1. Alle typer tankskip
    1. Internasjonale regler, flaggstatens og selskapets regler, dokumentasjon og planer
    2. Drift av tankskipets systemer og utstyr for forebygging av forurensning, herunder overvåking av lossing
    3. Drift av tankskipets utstyr for begrensning av forurensning
  8. Utstyr og instrumenter for gassdeteksjon
   1. Alle typer tankskip
    1. Bruk og kalibrering av personlige, bærbare og fastmonterte gassanalysatorer, med særlig referanse til utstyr for overvåking av oksygen og hydrokarbon
    2. Drift, vedlikehold og begrensning av måling av lasttankens nivå, nivåalarm temperaturmålingssystemer
   2. Tillegg for gasstankskip
    1. Drift og vedlikehold av skrogets temperaturmåling
  9. Publikasjoner
   1. Alle typer tankskip
    1. Internasjonale publikasjoner og publikasjoner fra flaggstater og selskaper som er relevante for driften av tankskipet, herunder SOLAS, MARPOL og gjeldende veiledningshåndbøker
    2. Drifts- og vedlikeholdshåndbøker som er spesifikt for utstyret om bord
    3. Etablerte industristandarder og kode for sikker arbeidspraksis (f. eks., ICS, OCIMF, SIGTTO)