1. Det er viktig at skipsførere og maskinsjefer har fått relevant erfaring og opplæring før de påtar seg oppgavene som skipsfører eller maskinsjef på store skip eller på skip med usedvanlige manøvrerings- og håndteringsegenskaper som skiller seg betydelig fra dem de nylig har gjort tjeneste på. Slike egenskaper finnes generelt sett på skip som har betydelig dødvekt eller lengde, er spesialkonstruert eller har høy hastighet.
 2. Før de beskikkes til et slikt skip, må skipsførere og maskinsjefer:
  1. bli informert om skipets håndteringsegenskaper av selskapet, særlig i tilknytning til kunnskap, forståelse og dyktighet listet under skipets manøvrering og håndtering i kolonne 2 i tabell A-II/2 - Spesifikasjon av minstekrav til kompetanse for skipsførere og maskinsjefer på skip med en bruttotonnasje på 500 tonn eller mer, og
  2. være grundig kjent med bruken av alle navigasjons- og manøvreringshjelpemidler montert på det aktuelle skipet, herunder deres evner og begrensninger.
 3. Før den vordende skipsføreren først tar kommando over et av skipene omtalt ovenfor, må vedkommende ha tilstrekkelig og relevant generell erfaring som skipsfører eller maskinsjef, og enten:
  1. ha tilstrekkelig og relevant erfaring i å manøvrere samme skip under tilsyn av eller ved å manøvrere et skip med lignende manøvreringsegenskaper, eller
  2. ha deltatt på et godkjent simulatorkurs i skipshåndtering på et anlegg som kan simulere manøvreringsegenskapene til et slikt skip**.
 4. Tilleggsopplæringen og kvalifikasjonene til skipsførerne og maskinsjefene på dynamisk støttede fartøyer med høy hastighet bør være i samsvar med de relevante retningslinjene til IMOs Code of Safety for Dynamically Supported Craft og IMOs International Codes of Safety for High-Speed Craft (1994 HSC Code og 2000 HSC Code), slik det er relevant.
* Merk: Det er ingen tilsvarende regler i konvensjonen eller i avsnitt i del A av koden for avsnitt B-V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f og B-V/g
** Det eller de relevante IMO-modellkursene kan være til hjelp i utarbeidelsen av kursene.