Last ned Rundskriv RSR 14-2015 med vedlegg som pdf

Innledning

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endring av følgende forskrifter:

  • forskrift 22. desember 2014 nr. 1893, (sertifikatforskriften),
  • forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (24-meterforskriften) og
  • forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip (byggeforskriften).

 

Endringene innebærer blant annet sertifikatkrav for skip skal slepe i næring. Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2016. Se merknadene til den enkelte bestemmelsene for mer informasjon om overgangsreglene.

Høring

Endringene var på offentlig høring fra 15. juli til 31. oktober 2015. Det kom inn totalt 20 høringssvar fra 20 ulike høringsinstanser. 18 hadde ingen videre kommentarer. Tabell med innspill er tatt inn i vedlegg til rundskrivet her.

Bakgrunnen for endringene

For mer enn to år siden hadde Sjøfartsdirektoratet et møte med representanter fra slepebåtnæringen, Kystverket og Kystvakten. I møtet ble det uttrykt usikkerhet knyttet til gjeldende rett om sleping og spesielt Sjøfartsdirektoratets praksis med slepetillatelser for slepebåter med største lengde under 15 meter. Etter møtet har Sjøfartsdirektoratet gjennomgått gjeldende rett og gjort vurderinger og bl.a. fastsatt et rundskriv 1 RSV 07-2014 som veileder om reglene for slepetillatelse.

På bakgrunn av innspillene vist til ovenfor, videre til at det er fastsatt nye regler om bygging av lasteskip med største lengde under 24 meter som bl.a. har krav om stabilitet til skip som skal slepe, er bestemmelsene om slepetillatelse endret. I løpet av en overgangsperiode som ender 1. januar 2018, opphører slepetillatelser og erstattes med krav om sertifisering av skip som enten har fartssertifikat jf. sertifikatforskriften § 24 eller fartøysinstruks jf. 24-meterforskriften § 82.

I møte med næringen 17. desember 2014 informerte Sjøfartsdirektoratet om de planlagte endringene. Forsikringsbransjen representert ved Cefor ble også orientert om endringsbehovene. Videre ble det gjort rede for de planlagte endringene i første nummer av Navigare 2015 2.

I prosessen med å utarbeide forslag til endringer i gjeldende rett om sleping, henvendte Sjøfartsdirektoratet seg til nord-europeiske naboland med spørsmål om hvordan sleping til sjøs reguleres i de respektive landene. Finland, Danmark, Nederland og Storbritannia responderte på direktoratets henvendelse.

Svarene som Sjøfartsdirektoratet mottok fra Finland, Danmark, Nederland og Storbritannia gir ikke et entydig bilde av felles bygge- eller sertifiseringskrav for skip eller fartøy som skal slepe.

Fartøy som skal utføre slep i næringsvirksomhet skal være sertifisert for slike oppgaver. Sertifiseringen skal bekrefte at slepefartøyet oppfyller kravene i relevante forskriftene for å utføre slepeoperasjoner jf. de særskilte bestemmelsene om skip og fartøy som skal slepe i henholdsvis byggeforskriften og 24-meterforskriften. Sertifiseringen skal også synliggjøre eventuelle begrensninger som gjelder for vedkommende fartøy. Slepebegrensningene vil framgå av fartssertifikat eller fartøyinstruksen.

Til forskjell fra ordningen med slepetillatelser, vil krav om sertifisering av skip og fartøy som skal slepe bidra til større forutberegnelighet og likhet. Både fartøy over og under 15 meter vil omfattes av sertifiseringskravene. Reglene er derfor konkurransenøytrale.

I en overgangsfase før fartøyene har fått de korrekte dokumentene på plass vil de nye kravene om sertifisering av skip og fartøy som skal slepe kunne medføre noe merarbeid for rederiet. På sikt legger Sjøfartsdirektoratet til grunn at den nye ordningen vil føre til likhet og økt forutberegnelighet for næringen.

Utstedelse av slepetillatelser er basert på gebyr, og disse gebyrene bortfaller når sertifikatkrav overtar for slepetillatelsen. Ressursene som ble brukt i forbindelse med slepetillatelsene blir fristilt til andre arbeidsoppgaver ettersom kontrollen av slepeutstyret mv. blir lagt til sertifikattilsynet i stedet for den enkelte søknad om slepetillatelse.

Ansvaret for skipets operasjoner her som ellers påhviler rederiet og skipsføreren. I dag skal alle fartøy ha sikkerhetsstyringssystem, slik det følger av skipssikkerhetsloven § 7. Sjøfartsdirektoratet jobber med detaljerte forskriftskrav til sikkerhetsstyringssystem også for fartøyer som ikke er underlagt krav om ISM. Dersom fartøyet sleper, skal sikkerhetsstyringssystemet også dekke denne typen maritime operasjoner.

Merknader til bestemmelsene

Endringer i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om sertifikater og tilsyn for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften)

Endringen av sertifikatforskriften § 32 jf. vedlegg I §§ 48 til 53 jf. samme forskrift § 8 andre ledd eller § 24 første ledd, innebærer at skip som skal slepe skal være sertifisert som lasteskip. Ny § 32 første ledd bokstav b retter seg mot fartøy som har fått sertifikat etter sertifikatforskriften § 24 første ledd bokstav a og b, det vil si lasteskip med største lengde 15 meter eller mer i innenriksfart samt lasteskip med største lengde 15 meter eller mer, og bruttotonnasje under 500, i utenriksfart. Siste punktum i § 32 første ledd bokstav b åpner for at Sjøfartsdirektoratet kan sette begrensninger. Eksempelvis kan begrensningene innebære hvilke slep eller farvann fartøyet er godkjent som slepefartøy for.

Fartssertifikatets påtegning om sleping har samme gyldighet som fartssertifikatet.

Slepedefinisjonen i § 32 andre ledd er den samme som definisjonsbestemmelsen i 24-meterforskriften § 4 første ledd bokstav f.

§ 32 nytt tredje ledd er en overgangsbestemmelse som åpner for å søke om slepetillatelse i stedet for sertifisering for slep.

§ 34 viderefører sertifikatforskriften vedlegg I §§ 54 til 56.

Overgangsregler

Sertifikatforskriften vedlegg I oppheves 1. januar 2018. Fartøy som skal slepe på dette tidspunktet skal være sertifisert for slepeoperasjoner. 24-meterforskriften som regulerer lasteskip med største lengde under 24 meter, viderefører reglene om slepetillatelse i en egen bestemmelse. Denne bestemmelsen oppheves også 1. januar 2018.

Endringer i forskrift 19. desember 2014 nr. 1853 om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (24-meterforskriften)

Det følger allerede av 24-meterforskriften § 82 at fartøyinstruksen skal ha opplysninger om slep, kranløft og ankerhåndtering for at et fartøy med største lengde mellom 8 og 15 meter har adgang til å utføre slike operasjoner.

Endringen i § 89 andre ledd retter seg mot fartøy med største lengde over 15 meter, men under 24 meter (L), da særlig mot fartøy som ikke oppfyller kravene for å anses som slepebåter. Bestemmelsen fastsettes som følge av at disse skipene har hatt mulighet til å søke om slepetillatelse etter (opphevet) forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. Denne muligheten tas nå bort. I stedet benytter disse fartøyene i en overgangsperiode, muligheten som gis i sertifikatforskriften § 32 til enten å få fartssertifikat med påtegning til sleping eller slepetillatelse etter bestemmelsens tredje ledd. Dette skjer med andre ord for å forhindre en dobbeltregulering.

Besiktelsesforskriften hadde en regel om slepetillatelse i § 48 første ledd bokstav a nr. 3 for slepebåter med største lengde under 15 meter. Dette ble detaljert i Rundskriv 07-2014. I 24-meterforskriften er regelen videreført i ny § 89a som legger opp til en overgangsordning for de mindre fartøyene som ikke omfattes av 24-metersforskriften fullt ut, men som skal fases inn i perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2017. Ny § 89a tredje ledd bokstav a og b har krav til stabilitet, styrke og utrustning. Ettersom dette er en overgangsordning, vil det for fartøy som skal slepe inntil overgangsordningen har utløpt, være mulig enten å oppfylle kravene etter Nordisk Båt Standard for Yrkesbåter under 15 meter 1990, jf. RSV 07-2014, eller å oppfylle kravene etter de relevante bestemmelsene i 24-meterforskriften.

Slepeutstyret skal kontrolleres årlig. Ettersom samtlige fartøy med største lengde under 15 meter vil ha krav om fartøyinstruks senest fra 1. januar 2018, ser ikke Sjøfartsdirektoratet det som nødvendig å innføre en regel om fem-årlig kontroll fra Sjøfartsdirektoratets side. De fartøyene som etter sertifikatforskriften § 32 jf. vedlegg I §§ 54 til 56 jf. RSV 07-2014 har muligheten til å slepe, ville uansett ikke nå femårsgrensen før overgangsordningen utløper 1. januar 2018.

Endring i forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip (byggeforskriften)

Forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere § 52 (5) inneholdt en regel om at slepearrangement og slepefester skal dimensjoneres med en sikkerhetsfaktor på 3 i forhold til materialets bruddgrense. Dette videreføres i byggeforskriften § 12 (6).

Fotnoter

  •   http://www.sjofartsdir.no/regelverk/rundskriv/om-slepetillatelse-til-fartoy-under-15-meter-revidert/
  • Se https://www.yumpu.com/no/document/view/37507769/navigare-nr-1-2015