Emneplanen skal sikre at kursene som tilbys tilfredsstiller kravene i konvensjonen og at kursene gir kandidatene en mest mulig lik opplæring. Emneplanen setter bestemmelser for hvilke emner det skal gis opplæring i, og gir også generelle råd til utstyr og lærerressurser som skal være til rådighet for å gi denne utdanningen.

Emneplanen skal danne grunnlaget for den enkelte utdanningsinstitusjons planlegging av undervisning og gjennomføring av underveis- og sluttvurderinger. 

Det er kurssenterets ansvar å innhente korrekt dokumentasjon på forkunnskap som er beskrevet i emneplanens punkt 1.7.1, før kursdeltaker deltar på kurs.

NB! Godkjente emneplaner for sikkerhetskurs i henhold til kapittel II, III, V og VI i STCW-konvensjonen oppdateres ved behov og får da nytt revisjonsnummer. Dette vil fremgå av endringsloggen i emneplanenes punkt 2.4. Det er den enkelte utdanningsinstitusjon sitt ansvar å sjekke endringer i emneplaner for de ulike kurs de er godkjent for. Endringer skal være implementert i kurssenterets/skolens læreplaner innen 3 mnd. etter at endringen er publisert på vår nettside.

Krav til røykdykking på grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk og grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere jfr. godkjente emneplaner for kursene: Røykdykking skal være gjennomført og bestått for å få godkjent kurs.

Oppdaterte emneplaner legges ut på denne siden etter hvert som de er godkjent.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det ikke ligger emneplaner tilgjengelig her, skal kurs holdes i samsvar med gjeldende IMO-modellkurs.

Gjennomføring: En undervisningstime er på 45 min. En kursdag skal maksimalt være på 10 undervisningstimer.

Emneplan for matros og motormann var gjeldende til 1. august 2017. Etter denne dato blir det kun undervist etter UDIR sine læreplaner. Emneplanene vil være tilgjengelige frem til elever utdannet etter gammel emneplan har gjennomført fagbrev.

Redningsfarkost, MOB og HMOB

Utdanning

Sikkerhet- og terrorberedskap