Regel III/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser i bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevi

 1. Enhver vakthavende maskinoffiser i et bemannet maskinrom eller maskinoffiser på beredskapsvakt i periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. ha fylt 18 år,
  2. ha fullført minst 12 måneders kombinert verkstedopplæring og godkjent fartstid som del av et godkjent opplæringsprogram som innbefatter opplæring om bord og som oppfyller kravene i avsnitt A-III/1 i STCW-koden, og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller ellers ha fullført minst 36 måneders kombinert verkstedopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst 30 måneder skal være fartstid i maskinavdelingen,
  3. ha utført, i løpet av den foreskrevne fartstiden, vakttjeneste i maskinrommet under tilsyn av maskinsjefen eller en kvalifisert maskinoffiser i et tidsrom på minst seks måneder,
  4. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og tilfredsstille de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/1 i STCW-koden, og
  5. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2, avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4, avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 og avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden. 

Regel III/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000

 1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som gjør tjeneste om bord på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal: 
  1. oppfylle kravene til erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer og ha godkjent fartstid i denne stillingen:
   1. for erverv av sertifikat som førstemaskinist, ha minst 12 måneder som kvalifisert maskinoffiser, og 
   2. for erverv av sertifikat som maskinsjef, ha minst 36 måneder: Dette tidsrommet kan imidlertid reduseres til minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av slik fartstid har blitt tjenestegjort som førstemaskinist, og
  2. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/2 i STCW-koden.

Regel III/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som maskinsjef og førstemaskinist på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom

 1. Enhver maskinsjef og førstemaskinist som gjør tjeneste om bord på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mellom 750 kW og 3 000 kW, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. oppfylle kravene til erverv av sertifikat som vakthavende maskinoffiser og:
   1. for erverv av sertifikat som førstemaskinist, ha minst 12 måneders godkjent fartstid som maskinoffisersassistent eller maskinoffiser, og
   2. for erverv av sertifikat som maskinsjef, ha minst 24 måneders godkjent fartstid som omfatter minst 12 måneders tjeneste mens vedkommende er kvalifisert til å gjøre tjeneste som førstemaskinist, og
  2. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/3 i STCW-koden.
 3. Enhver maskinoffiser som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som førstemaskinist om bord på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 3 000 kW eller mer, kan gjøre tjeneste som maskinsjef om bord på skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på mindre enn 3 000 kW, under forutsetning av at sertifikatet har slik påtegning.

Regel III/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i maskinvakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et pe

 1. Ethvert mannskap som inngår i maskinvakten eller som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, og som ikke er mannskap under opplæring og mannskap uten plikter på vakten som krever fagopplæring, skal ha behørig sertifikat for slik vakt.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. ha fylt 16 år,
  2. ha:
   1. opptjent godkjent fartstid som omfatter minst seks måneders opplæring og erfaring, eller 
   2. fullført spesialopplæring, enten før tjeneste til sjøs eller om bord på skip, som omfatter godkjent fartstid på minst to måneder, og
  3. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/4 i STCW-koden.
 3. Fartstiden, opplæringen og erfaringen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal være knyttet til funksjoner i maskinvakten og omfatte ivaretakelse av plikter som utføres under direkte tilsyn av kvalifisert maskinoffiser eller kvalifisert mannskap.

Regel III/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et

 1. Alle motormenn som gjør tjeneste på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal har behørig sertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:                    
  1. ha fylt 18 år,
  2. oppfylle kravene til erverv av sertifikat som mannskap som inngår i vakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom, 
  3. samtidig som vedkommende er kvalifisert til å gjøre tjeneste som mannskap som inngår i maskinvakten, ha godkjent fartstid i maskinavdelingen på:
   1. minst 12 måneder, eller
   2. minst 6 måneder og ha fullført godkjent opplæring, og
  4. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/5 i STCW-koden.
 3. Hver part skal sammenlikne de normene for kompetanse som parten krevde for mannskap i maskinavdelingen med hensyn til sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de normene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/5 i STCW-koden, og skal avgjøre om det eventuelt er behov for å kreve at dette personellet oppdaterer sine kvalifikasjoner.
 4. Sjøfolk kan, etter partens vurdering, anses å oppfylle kravene i denne regelen dersom de har gjort tjeneste i en relevant stilling i maskinavdelingen i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før denne regelen trer i kraft for vedkommende part.

Regel III/6: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk offiser

 1. Enhver elektroteknisk offiser som gjør tjeneste om bord på et sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:                   
  1. ha fylt 18 år,
  2. ha fullført minst 12 måneders kombinert verkstedopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst 6 måneder skal være fartstid som del av et godkjent opplæringsprogram som oppfyller kravene i avsnitt A-III/6 i STCW-koden og er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller ellers ha minst 36 måneders kombinert verkstedopplæring og godkjent fartstid, hvorav minst 30 måneder skal være fartstid i maskinavdelingen, 
  3. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/6 i STCW-koden, og 
  4. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2, avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4, avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 og avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden.
 3. Hver part skal sammenlikne de normene for kompetanse som parten krevde for elektrotekniske offiserer med hensyn til sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de normene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/6 i STCW-koden, og skal avgjøre om det er nødvendig å kreve at dette personellet oppdaterer sine kvalifikasjoner.
 4. Sjøfolk kan, etter partens vurdering, anses å oppfylle kravene i denne regelen dersom de har gjort tjeneste i en relevant stilling om bord på et skip i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før denne regelen trer i kraft for vedkommende part og oppfyller normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/6 i STCW-koden.
 5. Uten hensyn til ovennevnte krav i nr. 1 til 4, kan en person med passende kvalifikasjoner anses av en part for å være i stand til å utføre bestemte funksjoner i avsnitt A-III/6.

Regel III/7: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som elektroteknisk mannskap

 1. Alt elektroteknisk mannskap som gjør tjeneste på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal har behørig sertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:                    
  1. ha fylt 18 år,
  2. ha:
   1. fullført godkjent fartstid som omfatter minst 12 måneders opplæring og erfaring, eller 
   2. fullført godkjent opplæring, herunder godkjent fartstid på minst 6 måneder, eller 
   3. kvalifikasjoner som tilfredsstiller den tekniske kompetansen i tabell A-III/7 og godkjent fartstid på minst 3 måneder, og
  3. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/7 i STCW-koden.
 3. Hver part skal sammenlikne de normene for kompetanse som parten fastsatte for elektroteknisk mannskap med hensyn til sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de normene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-III/7 i STCW-koden, og skal avgjøre om det eventuelt er nødvendig å kreve at dette personellet oppdaterer sine kvalifikasjoner.
 4. Sjøfolk kan, etter partens vurdering, anses å oppfylle kravene i denne regelen dersom de har gjort tjeneste i en relevant stilling om bord på et skip i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før denne regelen trer i kraft for vedkommende part og oppfyller normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/7 i STCW-koden.
 5. Uten hensyn til ovennevnte krav i nr. 1 til 4, kan en person med passende kvalifikasjoner anses av en part for å være i stand til å utføre bestemte funksjoner i avsnitt A-III/7.