Regel V/1-1: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskaper på oljetankskip og kjemikalietankskip

 1. Offiserer og mannskaper som skal ivareta bestemte plikter og ansvarsområder i tilknytning til last eller lasteutstyr på oljetankskip eller kjemikalietankskip, skal ha sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip.
 2. Alle som søker om sertifikat for grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, skal ha fullført grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-koden og skal ha: 
  1. opptjent minst tre måneders godkjent fartstid på oljetankskip eller kjemikalietankskip og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-1 nr. 1 i STCW-koden, eller 
  2. fullført godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-1 nr. 1 i STCW-koden.
 3. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer som måtte ha direkte ansvar for lasting, lossing, omsorg for lasten under reisen, arbeid med lasten, rengjøring av tanker eller andre operasjoner relatert til lasten på oljetankskip, skal ha sertifikat for opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip.
 4. Alle som søker om sertifikat for opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip, skal: 
  1. oppfylle kravene til erverv av sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, og 
  2. samtidig som vedkommende er kvalifisert for erverv av sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, ha: 
   1. minst tre måneders godkjent fartstid på oljetankskip, eller 
   2. minst én måneds godkjent opplæring om bord på oljetankskip som assistent, som skal omfatte minst tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok som tar hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1, og
  3. ha fullført godkjent opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på oljetankskip og oppfylle de normer for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-1 nr. 2 i STCW-koden.
 5. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer som måtte ha direkte ansvar for lasting, lossing, omsorg for lasten under reisen, arbeid med lasten, rengjøring av tanker eller andre operasjoner relatert til lasten på kjemikalietankskip, skal ha sertifikat for å ha fullført opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på kjemikalietankskip.
 6. Alle som søker om sertifikat for opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på kjemikalietankskip, skal: 
  1. oppfylle kravene til erverv av sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, og 
  2. samtidig som vedkommende er kvalifisert for erverv av sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på oljetankskip og kjemikalietankskip, ha: 
   1. minst tre måneders godkjent fartstid på kjemikalietankskip, eller 
   2. minst én måneds godkjent opplæring om bord på kjemikalietankskip som assistent, som skal omfatte minst tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok som tar hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1, og
  3. ha fullført godkjent opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på kjemikalietankskip og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-1 nr. 3 i STCW-koden.
 7. Administrasjonene skal sørge for at ferdighetssertifikat utstedes til sjøfolk som har de kvalifikasjonene som kreves for den enkelte i samsvar med nr. 2, 4 eller 6, eller at eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig påtegnet.

Regel V/1-2: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer og mannskaper på tankskip til føring av kondenserte gasser

 1. Offiserer og mannskaper som skal ivareta bestemte plikter og ansvarsområder i tilknytning til last eller lasteutstyr på tankskip til føring av kondenserte gasser, skal ha sertifikat for å ha fullført grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser.
 2. Alle som søker om sertifikat grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser, skal ha fullført grunnleggende opplæring i samsvar med bestemmelsene i avsnitt A-VI/1 i STCW-koden og skal ha: 
  1. opptjent minst tre måneders godkjent fartstid på tankskip til føring av kondenserte gasser og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-2 nr. 1 i STCW-koden, eller 
  2. fullført godkjent grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-2 nr. 1 i STCW-koden.
 3. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og eventuelle andre personer som måtte ha direkte ansvar for lasting, lossing, omsorg for lasten under reisen, arbeid med lasten, rengjøring av tanker eller andre operasjoner relatert til lasten på tankskip til føring av kondenserte gasser, skal ha sertifikat for opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser.
 4. Alle som søker om sertifikat for opplæring i ledelse av lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser, skal:
  1. oppfylle kravene til erverv av sertifikat for grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser, og 
  2. samtidig som vedkommende er kvalifisert for erverv av sertifikat for grunnleggende opplæring i lasteoperasjoner på tankskip til føring av kondenserte gasser, ha: 
   1. minst tre måneders godkjent fartstid om bord på tankskip til føring av kondenserte gasser, eller
   2. minst én måneds godkjent opplæring som assistent om bord på tankskip til føring av kondenserte gasser, som skal omfatte minst tre lasteoperasjoner og tre losseoperasjoner og som er dokumentert i en godkjent opplæringsbok som tar hensyn til veiledningen i avsnitt B-V/1, og
  3. ha fullført godkjent opplæring i ledelse av lasteoperasjoner om bord på tankskip til føring av kondenserte gasser og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-V/1-2 nr. 2 i STCW-koden.
 5. Administrasjonene skal sørge for at ferdighetssertifikat utstedes til sjøfolk som har de kvalifikasjonene som kreves for den enkelte i samsvar med nr. 2 eller 4, eller at eksisterende kompetansesertifikat eller ferdighetssertifikat er behørig påtegnet.

Regel V/2: Obligatoriske minstekrav til opplæring og kvalifikasjoner for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell på passasjerskip

 1. Denne regelen gjelder for skipsførere, offiserer, mannskaper og annet personell om bord på passasjerskip som foretar internasjonale reiser. Administrasjonene avgjør i hvilken utstrekning disse kravene skal gjelde for personell som gjør tjeneste om bord på passasjerskip i innenriks fart.
 2. Sjøfolk skal, før de settes til å utføre plikter om bord på passasjerskip, ha fullført opplæringen som kreves i nr. 4 til 7 nedenfor i samsvar med deres stilling, plikter og ansvarsområder.
 3. Sjøfolk som skal ha opplæring i samsvar med nr. 4, 6 og 7 nedenfor, skal jevnlig, med mellomrom som ikke overstiger fem år, gjennomgå passende repetisjonsopplæring eller kunne godtgjøre at de påkrevde normene for kompetanse er oppnådd i løpet av de siste fem årene.
 4. Skipsførere, offiserer og annet personell som ifølge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer om bord på passasjerskip i nødssituasjoner, skal ha fullført opplæringen i passasjerhåndtering som er angitt i avsnitt A-V/2 nr. 1 i STCW-koden.
 5. Personell som yter direkte tjenester overfor passasjerer i passasjerrom om bord på passasjerskip, skal ha fullført sikkerhetsopplæringen som er angitt i avsnitt A-V/2 nr. 2 i STCW-koden.
 6. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og alle personer som ifølge alarminstruksene har ansvar for passasjerenes sikkerhet om bord på passasjerskip i nødssituasjoner, skal ha fullført godkjent opplæring i krisehåndtering og menneskelig atferd, som angitt i avsnitt A-V/2 nr. 3 i STCW-koden.
 7. Skipsførere, maskinsjefer, overstyrmenn, førstemaskinister og alle personer som har direkte ansvar for å ta om bord og landsette passasjerer, for lasting, lossing eller sikring av last, eller for å lukke åpninger i skroget om bord på roro-passasjerskip, skal ha fullført godkjent opplæring i sikkerhet for passasjerer og last og i skrogets integritet, som angitt i avsnitt A-V/2 nr. 4 i STCW-koden.
 8. Administrasjonene skal sørge for at dokumentasjon som attesterer opplæring som er fullført, utstedes til enhver person som anses kvalifisert etter bestemmelsene i denne regelen.