Regel II/1: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

 1. Hver vakthavende dekksoffiser som gjør tjeneste på et sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. ha fylt 18 år,
  2. ha minst 12 måneders godkjent fartstid som del av et godkjent opplæringsprogram som innbefatter opplæring om bord som oppfyller kravene i avsnitt A-II/1 i STCW-koden og er dokumentert i en godkjent opplæringsbok, eller på annen måte ha godkjent fartstid på minst 36 måneder, 
  3. ha utført, i løpet av den foreskrevne fartstiden, vakttjeneste på broen under tilsyn av skipsføreren eller en kvalifisert offiser i en periode på minst seks måneder, 
  4. oppfylle de relevante kravene i reglene i kapittel IV, i den utstrekning de kommer til anvendelse, til ivaretakelse av bestemte plikter når det gjelder radiotjeneste, i samsvar med radioreglementet, 
  5. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansenormene som er angitt i avsnitt A-II/1 i STCW-koden, og 
  6. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2, avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4, avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 og avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden.

Regel II/2: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som skipsfører og overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

Skipsfører og overstyrmann på skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer

 1. Hver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip med en bruttotonnasje på 3 000 eller mer skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. oppfylle kravene for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser på skip med en bruttotonnasje på 500 eller mer og ha godkjent fartstid i slik stilling: 
   1. for erverv av sertifikat som overstyrmann, minst 12 måneder, og
   2. for erverv av sertifikat som skipsfører, minst 36 måneder;      denne perioden kan imidlertid reduseres til minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av slik fartstid har vært i stilling som overstyrmann, og
  2. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle kompetansenormene som er angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-koden for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer.
    
   Skipsfører og overstyrmann på skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000
 3. Hver skipsfører og overstyrmann på et sjøgående skip med en bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000 skal ha kompetansesertifikat.
 4. Alle som søker om sertifikat skal: 
  1. for erverv av sertifikat som overstyrmann, oppfylle kravene til en vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer,
  2. for erverv av sertifikat som skipsfører, oppfylle kravene til en vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer og ha minst 36 måneders godkjent fartstid i slik stilling; imidlertid kan denne perioden reduseres til minst 24 måneder dersom minst 12 måneder av slik fartstid har vært i stilling som overstyrmann, og
  3. ha fullført godkjent opplæring og oppfylle kompetansenormene som er angitt i avsnitt A-II/2 i STCW-koden for skipsførere og overstyrmenn på skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000.

Regel II/3: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som vakthavende dekksoffiser og som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500, i fart

Skip som ikke er i fart nær kystlandet

 1. Hver vakthavende dekksoffiser som gjør tjeneste på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som ikke er i fart nær kystlandet, skal ha kompetansesertifikat for tjeneste på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer.
 2. Hver skipsfører som gjør tjeneste på et sjøgående skip med bruttotonnasje mindre enn 500 som ikke er i fart nær kystlandet, skal ha kompetansesertifikat for tjeneste som skipsfører på skip med bruttotonnasje på mellom 500 og 3 000. 

Skip som er i fart nær kystlandet

Vakthavende dekksoffiser

 1. Hver vakthavende dekksoffiser på et sjøgående skip med bruttotonnasje mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, skal ha kompetansesertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat som vakthavende dekksoffiser på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, skal: 
  1. ha fylt 18 år, 
  2. ha: 
   1. fullført spesialopplæring, herunder opptjent en tilstrekkelig lang og relevant fartstid i henhold til administrasjonens krav, eller 
   2. opptjent godkjent fartstid på minst 36 måneder i dekksavdelingen,
  3. oppfylle de relevante kravene i reglene i kapittel IV, i den utstrekning de kommer til anvendelse, til ivaretakelse av bestemte plikter når det gjelder radiotjeneste, i samsvar med radioreglementet, 
  4. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-II/3 i STCW-koden for vakthavende dekksoffiserer på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, og 
  5. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2, avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4, avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 og avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden.
  6. Skipsfører

 3. Hver skipsfører som gjør tjeneste på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, skal ha kompetansesertifikat.
 4. Alle som søker om sertifikat som skipsfører på et sjøgående skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, skal: 
  1. ha fylt 20 år, 
  2. ha godkjent fartstid på minst 12 måneder som vakthavende dekksoffiser, 
  3. ha fullført godkjent utdanning og opplæring og oppfylle de normer for kompetanse som er angitt i avsnitt A-II/3 i STCW-koden for skipsførere på skip med bruttotonnasje på mindre enn 500 som er i fart nær kystlandet, og 
  4. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-VI/1 nr. 2, avsnitt A-VI/2 nr. 1 til 4, avsnitt A-VI/3 nr. 1 til 4 og avsnitt A-VI/4 nr. 1 til 3 i STCW-koden.

Fritak

 1. Administrasjonen kan, dersom den anser at et skips størrelse og forholdene ved dets reise er slik at det er urimelig eller upraktisk å la kravene i denne regelen og i avsnitt A-II/3 i STCW-koden komme til anvendelse fullt ut, i den nødvendige utstrekning frita skipsføreren og den vakthavende dekksoffiseren på et slikt skip eller klasse av skip fra noen av kravene, når sikkerheten for alle skip som seiler i det samme farvannet er tatt i betraktning.

Regel II/4: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten*

 1. Ethvert mannskap som inngår i brovakten på sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, og som ikke er mannskap under opplæring eller mannskap uten plikter på vakten som krever fagopplæring, skal ha behørig sertifikat for slik vakt.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. ha fylt 16 år,
  2. ha:
   1. opptjent godkjent fartstid som omfatter minst seks måneders opplæring og erfaring, eller
   2. fullført spesialopplæring, enten før tjeneste til sjøs eller om bord på skip, som omfatter godkjent fartstid på minst to måneder, og
  3.  oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-II/4 i STCW-koden.
 3. Fartstiden, opplæringen og erfaringen som kreves i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal være knyttet til funksjoner i brovakten og omfatte ivaretakelse av plikter som utføres under direkte tilsyn av skipsføreren, vakthavende dekksoffiser eller kvalifisert mannskap.

Regel II/5: Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som matros

 1. Alle matroser som gjør tjeneste på sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha behørig sertifikat.
 2. Alle som søker om sertifikat skal:
  1. ha fylt 18 år,
  2. oppfylle krav til erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten, 
  3. ----------------------------------------------------------------
   Disse kravene er ikke sammenfallende med kravene for erverv av sertifikat som matros som er nedfelt i ILOs «Konvensjon om sertifikater for matroser», 1946, eller andre senere konvensjoner.

  4. samtidig som vedkommende skal være kvalifisert til å gjøre tjeneste som mannskap som inngår i brovakten, ha godkjent fartstid i dekksavdelingen på:
   1. minst 18 måneder, eller
   2. minst 12 måneder og ha fullført godkjent opplæring, og
  5. oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-II/5 i STCW-koden.
 3. Hver part skal sammenlikne de normene for kompetanse som parten fastsatte for matroser med hensyn til sertifikater utstedt før 1. januar 2012, med de normene som er angitt for sertifikatet i avsnitt A-II/5 i STCW-koden, og skal avgjøre om det eventuelt er nødvendig å kreve at dette personellet oppdaterer sine kvalifikasjoner.
 4. Inntil 1. januar 2012 kan en part som også er part i Den internasjonale arbeidsorganisasjons «Konvensjon om sertifikater for matroser», 1946 (nr. 74), fortsette å utstede, godkjenne og påtegne sertifikater i samsvar med bestemmelsene i nevnte konvensjon.
 5. Inntil 1. januar 2017 kan en part som også er part i Den internasjonale arbeidsorganisasjons «Konvensjon om sertifikater for matroser», 1946 (nr. 74), fortsette å fornye og forlenge sertifikater og påtegninger i samsvar med bestemmelsene i nevnte konvensjon.
 6. Sjøfolk kan, etter partens vurdering, anses å oppfylle kravene i denne regelen dersom de har gjort tjeneste i en relevant stilling i dekksavdelingen i et tidsrom på minst 12 måneder i løpet av de siste 60 månedene før denne regelen trer i kraft for vedkommende part.