Informasjon om praktiske emner for D6-utdanning og praktisk prøve

Praktiske emner for dekksoffiser klasse 6-utdanning:

Den praktiske læringen som foregår på fartøy i utdanningen skal gjennomføres om bord på fartøy som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kravet til fartøy som benyttes er definert i emneplanen til dekksoffiser klasse 6:

Fartøyets skroglengde skal være mellom 13 og 24 meter, og fartøyet skal ha nødvendig sikkerhetsutstyr for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Utstyret det er krav om finner dere i emneplanen læreplan D6.

De som benytter fartøy som ikke er blitt godkjent av Sjøfartsdirektoratet, skal sende inn informasjonen om fartøyet som en vesentlig endring. Om fartøyet ikke oppfyller kravene som er satt i emneplanen til dekksoffiser klasse 6, kan ikke fartøyet benyttes.

 

Dekksoffiser klasse 6 praktisk prøve:

Den praktiske prøven må gjennomføres om bord på mindre lasteskip.

Krav til lengde på fartøy:

o Dekksoffiser klasse 6 med førerrettigheter opp til 15 meter: Minimum 8 meter, men ikke over 15 meter
o Dekksoffiser klasse 6 med førerrettigheter opp til 24 meter: Minimum 8 meter, men ikke over 24 meter

Til praktisk prøve er det ikke nødvendig å søke Sjøfartsdirektoratet om egen godkjenning, men fartøyet skal oppfylle kravene som er beskrevet i retningslinjene for praktisk prøve dekksoffiser klasse 6.

Kan noen av de praktiske delene i emneplanen til D6 gjøres på simulator?

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at all opplæring blir gitt om bord i fartøy, men følgende kan gjøres på simulator:

• GPS
• Elektroniske kart (opplæring)
• Radar
• AIS
• Autopilot
• SART og EPIRB
• Integrasjon / sammenkobling av instrumenter f. eks kurs gjennom vann eller COG (ref. Emneplan D6 KS-0382 rev-2 s.8)

• Deler av manøvrering – i særlige tilfeller kan nattseilas godkjennes på simulator (f.eks. i nord med midnattssol.) Dette forutsetter at skolen/kurssenteret har godkjent navigasjonssimulator og godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for å gjennomføre denne opplæringen på simulator. Simulator skal oppfylle krav satt i STCW-regel I/12 og A-I/12. All annen praktisk opplæring i henhold til emneplan for D6 skal bli gitt om bord i fartøy.

Informasjon angående kursdeltagere

Du finner ofte stilte spørsmål fra kursdeltagere her.

Hvordan bli godkjent utdanningsinstitusjon?

Hvem kan bli godkjent utdanningsinstitusjon?

Se paragraf 14 i forskrift kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Hva skal det stå på ferdighetssertifikatet ved oppdatering?

Det skal stå det samme som ved førstegangsutstedelse. Et ferdighetssertifikat er et ferdighetssertifikat.

Hva kreves av forkunnskap for deltakelse på oppdateringskurs (repetisjonskurs) for sikkerhetsopplæring, livbåtfører og redningsfarkost (båtmann) og hurtiggående mann over bord båt (HMOB-båt)?

Alternativ 1

Deltakerne må dokumentere gyldig kompetanse-/ferdighetssertifikat eller at en har gyldig kurs. Med gyldig kurs menes kurs ikke eldre enn 5 år fra utstedelsesdato.

Alternativ 2

Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs. 

Hvordan oppdatere sikkerhetsopplæring for fiskere?

Fiskere som har fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller annen godkjent sikkerhetsopplæring, skal innen åtte år, men ikke før fem år er gått, ha gjennomgått et repetisjonskurs på minst 20 timer. Deretter skal alle gjennomgå tilsvarende repetisjonskurs mellom hvert femte og åttende år etter siste kurs.

Tilsvarende gjelder også for fiskere som har sikkerhetskurs fra andre land enn Norge. Fiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring på nytt.

Dette er beskrevet i forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere § 4.

Hvordan utstede duplikat?

Dersom kursdeltager har gyldig ferdighetssertifikat eller kurs, kan duplikat utstedes i de tilfeller hvor dokumentasjon er mistet/tapt. Det skal gis samme utløpsdato som på det originale dokumentet. Duplikat utstedes kun for gyldige ferdighetssertifikat eller kursbevis og skal være merket med "duplikat/duplicate".

Hvordan verifisere et ferdighetssertifikat?

Utdanningsinstitusjonen skal lage en intern beskrivelse av hvordan verifisering av sertifikatet skal håndteres. Nødvendig informasjon for å kunne verifisere sertifikatet må innhentes, eks. sertifikatnummer, fødselsnummer eller annen relevant informasjon, som utdanningsinstitusjonen finner nødvendig.

Hvordan oppdatere/vedlikeholde passasjer- og krisehåndteringskurs?

Det skal oppdateres/vedlikeholdes hvert 5. år, dvs. innen 5 år fra utløpsdato på kursbeviset.

Oppdatering kan tas ved å gjennomføre et dagskurs på kurssenter, eller ved at rederiet dokumenterer 12 måneders relevant fartstid på passasjerskip, i løpet av de siste 5 år.

Med relevant fartstid mener vi her fartstid opptjent av sjøfolk som er pålagt oppgaver i skipets alarminstruks, og som dermed skal bistå passasjerer i en nødsituasjon.

De som arbeider på ro-ro passasjerskip må opptjene relevant fartstid på ro-ro passasjerskip, eller gjennomføre oppdateringskurs, inkl. den delen som omfatter ro-ro passasjerskip.

For de som ikke skal arbeide på ro-ro passasjerskip, kan vedlikeholdet begrenses til fartstid som er relevant for det skipet de tjenestegjør på.

Dersom rederiet velger å ikke sende sjømannen på oppdateringskurs, er det rederiets ansvar å dokumentere at vedlikehold av kompetansen er gjennomført om bord for hver enkelt sjømann.

Er det krav til oppdatering for begrenset sikkerhetsopplæring?

Ja, det er krav til oppdatering hvert 5. år på lik linje med grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Dette må gå frem av kursbeviset ved at en fører på gyldig-til-dato.