Ved førstegangssøknad om godkjenning

Følg sjekkliste under "relevante skjema" til høyre  i tillegg til det som står opplistet her:

 • Dokumentasjon på sertifisering gjennomført av sertifiseringsorgan
 • Kopi av siste rapport fra sertifiseringsorgan
 • Dokumentasjon på NOKUT-godkjenning (gjelder fagskoler)
 • Kopi av kvalitetsstyringssystem
 • Dokumentasjon på siste gjennomført intern revisjon
 • Dokumentasjon på siste gjennomført ledelsens gjennomgang
 • Fag-/lære-/studieplaner og timeplaner for de utdanningstyper/kurs det søkes om godkjenning for. Disse skal være i henhold til: Kravene i forskrift av 22. desember 2011 nr.1523, godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet der slike finnes/læreplaner fra Udir./læreplaner utviklet av utdanningsinstitusjonen iht. kravene i de relevante tabeller i STCW-koden eller relevante IMO modellkurs. Samsvarsmatrise skal vedlegges.
 • Oversikt over undervisningspersonell sin faglige og pedagogiske kompetanse for de utdanningstyper det søkes om godkjenning for (min. IMO modellkurs 6.09 og 6.10 i tillegg for simulatorinstruktører)
 • Oversikt over fasiliteter som er nødvendig for å gjennomføre krav i opplæringsprogram

Ved søknad om utvidet kursportefølje og nye lokasjoner

Følg sjekkliste under "relevante skjema" til høyre i tillegg til det som står opplistet her:

 • Fag-/lære-/studieplaner og timeplaner for de utdanningstyper/kurs det søkes om godkjenning for. Disse skal være i henhold til: Kravene i forskrift av 22. desember 2011 nr.1523, godkjente emneplaner fra Sjøfartsdirektoratet der slike finnes/læreplaner fra Udir./læreplaner utviklet av utdanningsinstitusjonen iht. kravene i de relevante tabeller i STCW-koden eller relevante IMO modellkurs. Samsvarsmatrise skal vedlegges.
 • Oversikt over undervisningspersonell sin faglige og pedagogiske kompetanse for de utdanningstyper det søkes om godkjenning for (min. IMO modellkurs 6.09 og 6.10 i tillegg for simulatorinstruktører).
 • Oversikt over fasiliteter som er nødvendig for å gjennomføre krav i opplæringsprogram

Fornyelse av godkjenning

Dersom Sjøfartsdirektoratet, etter gjennomført revisjon, sitter igjen med følgende inntrykk vil godkjenning fornyes automatisk for 5 nye år:

 • Utdanningsinstitusjonen, til tross for de funn som er påpekt i revisjonsrapporten, underviser på en forsvarlig måte
 • Utdanningsinstitusjonen har tilfredsstillende kontroll med kvalitetsstyringen, slik at dette ikke har gitt noen konsekvens i forhold til kvaliteten på den opplæringen som er gjennomført i de forskjellige fag/kurs

Dersom Sjøfartsdirektoratet, etter gjennomført revisjon, finner så alvorlige avvik at det vil være tvil om utdanningsinstitusjonen har en kvalitetsmessig og forsvarlig drift, vil godkjenning ikke fornyes før alle avvik er lukket av Sjøfartsdirektoratet.

Vedlegg