• Lasteskip kan nå frakte last mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet.
 • Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn; eller som frakt av petroleum i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel; eller leilighetsvis i inntil 3 måneder. Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.
 • Utvidelse av fartsområdet for spesielle lasteskip: Utover den utvidelse av fartsområde som følger over, tillates lasteskip som er bygget eller utrustet for å transportere spesielle typer last, å føre slik last mellom norske havner, når skipet er på vei til eller fra utenlandsk havn og frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg. Skipsfører må være norsk statsborger eller statsborger fra land som omfattes av EØS-avtalen. Det er et vilkår at slik transport fører til en rasjonell utnyttelse av den tonnasje som er tilgjengelig, og ikke medfører uønskede konsekvenser for skip registrert i det ordinære skipsregisteret.
 • Konstruksjonsskip tillates fart mellom norske havner, herunder på norsk kontinentalsokkel.
  Med konstruksjonsskip menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.

Endringene i fartsområder for NIS-skip er koblet sammen med en styrking av dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk både for skip i NIS og NOR, ved at det etter ulike modeller gis tilskudd av rederiets innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Les mer om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk på sjøfartsdirektoratets nettside.

Lasteskip

Forskrift av 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) – med endringer f.o.m. 1. januar 2016:

Kapittel I. Generelle bestemmelser

Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).

§ 1. Anvendelse

Denne forskrift kommer til anvendelse på lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, unntatt fartøyer som omfattes av forskrift 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).

§ 2. Svalbard

Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre last mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet, uavhengig av bestemmelsene i kapittel II.

Tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel II. Utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

§ 3. Utvidelse av fartsområde for lasteskip

Lasteskip der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner når dette skjer

 1. som del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn; eller
 2. som frakt av petroleum1 i bulk fra innretning på norsk kontinentalsokkel; eller
 3. leilighetsvis i inntil 3 måneder.

Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.

Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

1 Jf. petroleumsloven § 1-6 a).

§ 4. Utvidelse av fartsområdet for spesielle lasteskip

Utover den utvidelse av fartsområde som følger av § 3, tillates lasteskip som er bygget eller utrustet for å transportere spesielle typer last, å føre slik last mellom norske havner, når skipet er på vei til eller fra utenlandsk havn og frakten ikke er ledd i et fast ruteopplegg. Skipsfører må være norsk statsborger eller statsborger fra land som omfattes av EØS-avtalen. Det er et vilkår at slik transport fører til en rasjonell utnyttelse av den tonnasje som er tilgjengelig, og ikke medfører uønskede konsekvenser for skip registrert i det ordinære skipsregisteret.

Et skip anses å være på vei til eller fra utenlandsk havn også når det fører last mellom norske havner i tillegg til en havn for å losse last fra utlandet og en havn for å ta ombord last fra utlandet.

Et skip kan ikke føre last mellom norske havner i medhold av denne forskrift før meddelelse er gitt fra Sjøfartsdirektoratet om at skipet er oppført på listen nevnt i § 5.

Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 2), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

§ 5. Liste over spesielle lasteskip som kan føre last mellom norske havner

Sjøfartsdirektoratet skal føre en liste over spesielle lasteskip som kan føre last mellom norske havner i medhold av § 4. Oppføring på listen skjer når

 • det ikke innen en slik frist som direktoratet setter, kommer begrunnede innvendinger om at vilkårene i § 4 første ledd siste punktum ikke er oppfylt
 • skipet ikke tidligere under samme eier har vært brukt i strid med lovens § 4 eller bestemmelsene i denne forskrift, og
 • direktoratet ellers finner at vilkårene er til stede.

Listen skal gi opplysning om for hvilket tidsrom og hvilke laste- og lossehavner skipet har annet fartsområde enn det som følger av lovens § 4 første ledd, samt om hvilken type last det fører i dette fartsområdet.

Skip oppført på listen skal strykes ved eierskifte eller når det ikke lenger fyller vilkårene for oppføring, eller når det har vært brukt i strid med lovens § 4 eller bestemmelsene i denne forskrift.

Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

§ 6. Fremgangsmåte ved oppføring på listen

For at et skip kan føres opp på listen nevnt i § 5, må Sjøfartsdirektoratet være gitt opplysninger som viser at vilkårene i § 4 første ledd er oppfylt, og som kreves for at det kan føres opp på listen.

Oppføring på listen skal forelegges skipsfartsnæringens organisasjoner til uttalelse. Det samme gjelder senere stryking av listen etter § 5 tredje ledds annet og tredje strykingsalternativ.

Sjøfartsdirektoratet fastsetter nærmere retningslinjer for fremgangsmåten ved oppføring på listen.

Endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 4), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

Overskrift tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

§ 7. Straff.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse.

Ved overtredelser kan vedkommende departement bestemme at skipet skal slettes av registeret, jfr. lov av 12. juni 1987 nr. 48 § 12 annet ledd.

Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016).

§ 8. Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Endret ved forskrifter 8 okt 2015 nr. 1170 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1735 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 7).

Passasjerskip

Forskrift av 9. juli 1993 nr. 596 om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) - med endringer f.o.m. 1. januar 2016:

Kapittel I. Generelle bestemmelser

Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.

§ 1. Anvendelse

Denne forskriften kommer til anvendelse på passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.

§ 2. Svalbard

Skip som omfattes av denne forskrift tillates å føre passasjerer mellom havner på Svalbard, mellom Svalbard og fastlandet, og i fast rute mellom Svalbard og utenlandsk havn, uavhengig av bestemmelsene i kapittel II.

Tilføyd ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016).

§ 3. Forbud mot passasjerfart mellom visse stater

Skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre passasjerer i fast rute mellom nordiske land. Forbudet gjelder enhver form for slik passasjerfart, også sesongpreget fart, mellom Danmark, Finland, Island og Sverige.

Endret ved forskrifter 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 1), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 2).

§ 4. Endring i fartsområdebegrensningen

Nærings- og fiskeridepartementet kan ved forskrift endre fartsområdebegrensningen angitt i § 3 når det finnes å foreligge konkurransevridning i disfavør av skip registrert i norsk ordinært skipsregister og konkurransevridningen anses å være et resultat av andre staters tiltak eller konkurransevridende ordninger.

Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 2), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 3).

Kapittel II. Særbestemmelser for cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.

§ 5. Anvendelse

Dette kapittelet kommer til anvendelse på cruiseskip registrert i norsk internasjonalt

Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 4).

§ 6. Definisjon

Med cruiseskip menes i denne forskriften passasjerskip som har lugarkapasitet til samtlige passasjerer og seiler med et konkret tilbudt turprogram. Skipsruten må innebære minst en nattseila<s og være av minimum 24 timers varighet.

Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 5).

§ 7. Vilkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner

 1. Cruiseskip som omfattes av dette kapittelet tillates å føre passasjerer mellom norske havner dersom det anløper tilsammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner,
 2. Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner,
 3. Passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner.

Tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309, endret ved forskrift 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 6).

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

Overskriften tilføyd ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309.

§ 8. Straff

Forsettlig overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987. nr. 48 § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse. Er den straffbare handlingen foretatt av noen som handlet på vegne av selskap eller sammenslutning nevnt i lovens § 1, kan bøtestraff idømmes foretaket som sådant.

Ved overtredelse kan Nærings- og fiskeridepartementet bestemme at skipet skal slettes av registeret, jf. lov 12. juni 1987 nr. 48 § 12 annet ledd.

Endret ved forskrifter 1 jan 2014 nr. 238, 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 3), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 7).

§ 9. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1993.

Endret ved forskrift 27 mars 2015 nr. 309 (tidligere § 4), 8 okt 2015 nr. 1169 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 8).

Fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet

Forskrift av 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleums-virksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister - med endringer f.o.m. 1. mars 2016:

§ 1. Definisjoner

Med skip menes i denne forskrift fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet som forsyningsskip, hjelpefartøyer, boreplattformer og andre flyttbare innretninger.

§ 2. Anvendelse

Denne forskrift kommer til anvendelse på fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten som nevnt i § 1. Forskriften får ikke anvendelse på seismiske fartøy og konstruksjonsskip. Med konstruksjonsskip menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.

Forskrift av 4. november 1981 om fartsområder kommer ikke til anvendelse for skip som omfattes av denne forskrift.

Endret ved forskrift 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).

§ 3. Fartsområde. Fartstillatelse

Skip som omfattes av denne forskrift tillates ikke fart mellom norske havner. Som norsk havn anses i denne forskrift også innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Tillatelse til fart på norsk kontinentalsokkel kan unntaksvis gis til andre spesielle fartøystyper i særoppdrag etter foreleggelse av søknaden for Nærings- og fiskeridepartementet.

Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.

Endret ved forskrifter 6 nov 2002 nr. 1262 (i kraft 1 des 2002), 1 jan 2014 nr. 238, 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).

§ 4. Straff

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987 nr. 48 § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse.

Ved overtredelser kan departementet bestemme at skipet skal slettes av registeret, jfr. lov om norsk internasjonalt skipsregister § 12 annet ledd.

Endret ved forskrift 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1987.