Last ned hele rundskrivet som PDF

Sertifisering som fiske- og fangstfartøy gir ikke anledning til å drive annen virksomhet enn fiske- og fangst. Et fiske- og fangstfartøy kan derfor i utgangspunktet ikke føre andres fangst/last mot betaling, da dette regnes som lasteskipsvirksomhet, og dermed krever sertifisering som lasteskip på fartøyet.

Fiskeri med mindre fartøy som låssetter fangsten, før fangsten blir transportert til mottaksstasjoner, har lange tradisjoner på den norske kysten. Dette er fartøy som på grunn av størrelse og beskaffenhet ikke selv har mulighet til å frakte fangsten. Det samme gjelder for mindre fangster med direktehåvet fisk.

I 2012 åpnet Fiskeridirektoratet for en dispensasjonsordning fra forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk (landingsforskriften), som innebærer at kravet om veiing av fangsten ikke lenger må skje ved ombordtaking, noe som igjen gjorde det mulig for fiskefartøy å opptre som føringsfartøy for låssatt fangst.

Sjøfartdirektoratet ønsker å bidra til at denne type kystfiskeri, med låssetting av fangst, også kan skje i fremtiden, innenfor rammene av Fiskeridirektoratets dispensasjonsordning.

Sjøfartsdirektoratet åpner gjennom dette rundskrivet for at fiskefartøy kan føre låssatt fangst mellom steng og mottaksanlegg mot betaling, uten at fartøyet trenger å sertifiseres som lasteskip. Det samme gjelder for mindre fangster med direktehåvet fisk.

For øvrige lasteskipsoppdrag gjelder som tidligere at fartøyet må være sertifisert som lasteskip.