Last ned RSV 08-2015 som pdf

Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 23 fastsetter at den alminnelige arbeidstiden skal være 8 timer i døgnet, med ett døgns hvile i hver uke og hvile på offentlige høytidsdager.

Hovedregelen om hviletiden på norske skip følger av skipssikkerhetsloven § 24 første ledd. Hviletiden skal minst være 10 timer i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer og 77 timer i en hvilken som helst periode på 168 timer. Hviletiden kan i utgangspunktet deles opp i maksimum to perioder, hvorav én skal være på minst seks timer. Intervallet, dvs. arbeidstidens varighet mellom fortløpende hvileperioder skal ikke overstige 14 timer. Unntak fra hovedregelen om hviletid følger av skipssikkerhetsloven § 24 andre til femte ledd.

Forskrift 26. juni 2007 nr. 705 om §§ 4 til 8 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip m.v. (arbeids- og hviletidsforskriften), utfyller skipssikkerhetslovens bestemmelser om arbeids- og hviletid.

Når det søkes om fastsettelse av sikkerhetsbemanningen på et skip, har rederiet plikt til å sørge for at det etableres arbeids- og vaktordninger som oppfyller kravene til sikker drift og tilstrekkelig vakthold.

Arbeids- og vaktordninger som normalt praktiseres om bord i norske skip og som legges til grunn for fastsettelse av bemanningsoppgavene, kan illustreres med følgende eksempler:

Dagordning

På skip som praktiserer dagordning har de som har sitt arbeid om bord felles normal arbeidstid.

Hviletiden avvikles også innenfor tidsrom som er felles for de som har sitt arbeid om bord.

På skip som praktiserer dagordning skal skipet ligge fast fortøyd til kai når hviletiden avvikles. Hviletiden kan avvikles om bord eller på land.

De som har sitt arbeid om bord skal ikke delta i laste- eller losseoperasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller andre lignende aktiviteter når hviletiden avvikles.

Innenfor rammene for arbeids- og hviletid som ellers følger av lov og forskrift, setter ikke begrepet «dagordning» noen begrensinger med hensyn til når på døgnet skipet kan opereres.

Skip som praktiserer dagordning kan ikke operere døgnkontinuerlig.

Skiftordning

Skiftordning følger det samme prinsippet som dagordning, men slik at bemanningen fastsettes for to eller flere skift (vaktlag). Hvert vaktlag er om bord i et bestemt tidsrom for deretter å bli avløst helt eller delvis av et nytt vaktlag.

Skip som praktiserer skiftordning kan operere døgnkontinuerlig.

Døgnkontinuerlig operasjon krever at det er satt opp et tilstrekkelig antall skift slik at arbeids- og hviletidsbestemmelsene vist til ovenfor oppfylles.

På et skip kan det være opp til fire vaktlag som skifter på å være i tjeneste. Hviletiden kan avvikles enten om bord eller på land.

Skiftordning praktiseres hovedsakelig på riksveiferger og passasjerfartøy i innenriksfart.

Vaktordning

Det følger av arbeids- og hviletidsforskriften § 2 bokstav k at vaktordning er en arbeidsordning som innebærer at arbeidstiden for skipets besetning helt eller delvis er delt opp i vakter og hvor hele besetningen normalt skal være om bord. Hviletiden avvikles om bord.

Skip med vaktordning opereres normalt døgnkontinuerlig når skipet er underveis. Arbeids- og hviletidsforskriften § 5 har bestemmelser om når sjøvaktene kan settes og brekkes.