Rundskrivet er en fornyelse av RSV 07-2006. Fornyelsen består i oppdatering iht. forskrift 4. juli 2007 nr. 853 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger, § 9 Redningsredskaper, 4. ledd om redningsdrakter. Forskriften refererer til punkter i LSA-koden 1998-versjon. Dette rundskrivet vil derfor fortsatt ha referanser til LSA-koden 1998-versjon, samt da tilhørende test-kode (IMO resolusjon MSC.81(70)) 1998-versjon. Innholdsmessig er rundskrivet for øvrig som før, slik at sertifikater med henvisning til RSV 07-2006 vil fortsatt bli akseptert.

Bakgrunn:

Kravet i § 9, 4. ledd, bokstav a, er at redningsdrakter skal ha oppdrift og stabilitet tilsvarende kravet til redningsvester.

I § 9, 4. ledd, bokstav b, er det krav om at drakten skal ha tilstrekkelig oppdrift og stabilitet til å snu en bevisstløs person fra enhver posisjon til en posisjon der munn er over vann på maksimalt 15 sekunder, inkludert eventuell oppblåsningstid. Sjøfartsdirektoratets prosedyre for prøving av selvrettingsfunksjonen til redningsdrakter skal anvendes ved sertifisering inntil internasjonal prøvingsprosedyre for denne type prøving foreligger.

Prosedyren tar for seg begge disse punktene og har vært på høring hos aktuelle instanser før fastsettelse.

Varighet:

Prosedyren kan bli gjenstand for revisjon når den har blitt brukt i tilstrekkelig grad, eller ved påviste feil og/eller mangler.

Prosedyre:

Prosedyren skal anvendes ved sertifisering av redningsdrakter til bruk på flyttbare innretninger.

Prosedyre for testing av selvrettingsfunksjonen ved sertifisering av redningsdrakter til bruk på flyttbare innretninger:

Utgangspunkt:

Den komplette redningsdrakten skal benyttes ved relevante tester i hht IMO resolusjon MSC.81(70). Tilleggstester, slik beskrevet under, skal også utføres med komplett drakt.

For drakter som har automatisk oppblåsbar selvrettingsenhet, skal denne enheten testes i hht IMO resolusjon MSC.81(70) 2.11.1 og 2.11.4 unntatt 2.11.4.7.

Redningsdrakter med andre løsninger til selvretting enn det som er omhandlet i denne prosedyren vil bli vurdert individuelt med hensyn på akseptkriteriene i denne prosedyre eller ekvivalente kriterier.

Testing av selvrettingsfunksjonen:

Selvrettingsfunkjsonen verifiseres ved å måle tiden det vil ta å snu en bevisstløs person som ligger med ansikt og mage vendt ned (mageleie) til en posisjon der nese og munn er over vann, og mage vender opp (ryggleie).

Det forutsettes at:

Den komplette drakten benyttes ved hver test.Når testpersoner benyttes, skal disse være som beskrevet i IMO resolusjon MSC.81(70) 2.8.2.Testene gjennomføres i omgivelses- og vanntemperaturer som spesifiserte i de enkelte punkt.Testene viser at redningsdraktene tilfredsstiller gjeldende krav.

Kravene til selvrettingstid er den samme, uavhengig av design av redningsdrakten.

 

1. Redningsdrakt med fast selvrettingsenhet integrert i drakten:

1.1. Testen skal verifisere:

1.1.1. At redningsdrakten vil snu en bevisstløs person i løpet av 15 sekunder ved vanntemperatur som ikke overstiger + 4°C. Dersom oppdriftsmateriale for selvretting kan bli påvirket i slik grad at selvrettingstid økes ved lavere temperatur og/eller høyere saltinnhold i vannet, skal det dokumenteres at selvrettingstiden er innenfor kravene ved maks + 4°C i saltvann (sjøvann).

1.1.2. Fribord

1.2. Prosedyre:

Prosedyren for utførelse er basert på prEN-ISO 12402-9:2003 5.5.6.3 a) Leg release righting test:

1.2.1. Testpersonen skal flyte stabilt med ansiktet og magen vendt ned (mageleie), men foreløpig med mulighet for å puste. Armene skal være 30 - 60 grader fra hoftene. Bena skal være spredt med 1 skulderbredde. Testpersonen skal holdes i ro av en medhjelper ved at denne holder i beina.

1.2.2. Når testpersonen flyter stabilt gis vedkommende beskjed om å puste inn, slappe av, la hodet ligge i vannet, og puste (sakte) ut.

1.2.3. Så slipper medhjelperen taket, og selvrettingstiden måles (tiden fra medhjelperen slapp taket til testpersonen har nese og munn over vann, og mage vendt opp).

1.3. Akseptkriterium:

1.3.1. Selvrettingstid skal ikke overstige 15 sekunder.

1.3.2. Stabilt fribord etter selvretting skal være minst 120 mm, ref. IMO resolusjon MSC.81(70) 3.1.7.

2. Redningsdrakt med automatisk oppblåsbar selvrettingsenhet integrert i drakten:

Deltest A: Utilsiktet oppblåsning

2.1. Testen skal verifisere:

2.1.1. At utløseren ikke aktiveres før selvretting er nødvendig. Automatisk utløsning skal ikke finne sted før kombinasjon av vann og vanntrykk tilsvarende mageleie er tilstede.

2.2. Prosedyre:

2.2.1. Testpersonen flyter i ryggleie.

2.2.2. Medhjelperen trykker overkroppen ned slik at den automatiske utløseren er rett under vannoverflaten (ca. 2 cm) i 10 sekunder.

2.2.3. Alternativt kan pkt. 2.2.1. og 2.2.2. erstattes med en teknisk test av selve utløserenheten, under forhold som kan dokumenteres som likeverdige.

2.3. Akseptkriterium:

2.3.1. Den automatiske utløseren skal ikke bli aktivert ved at den er rett under vannoverflaten (ca. 2 cm) i 10 sekunder.

Deltest B: Oppblåsningstid

2.4. Testen skal verifisere:

2.4.1. Tiden den oppblåsbare selvrettingsenheten (flytelegemet) trenger for å bli fullt oppblåst ved automatisk aktivering.

2.5. Prosedyre:

2.5.1. Det skal gjennomføres en oppblåsningstest med automatisk aktivering med drakt (uten testperson) i saltvann (sjøvann) med maksimum temperatur + 4°C. Drakten skal oppbevares i omgivelser med maksimum temperatur + 4°C i minimum de fire siste timer før test.

2.5.2. I tillegg gjøres en oppblåsningstest med automatisk aktivering med drakt i omgivelser med vann- og lufttemperatur som tilsvarer omgivelsene for testing av selvrettingsfunksjonen.

2.5.3. Tidsmåling startes i det den automatiske utløseren bryter vannflaten (fra tørr til våt tilstand).

2.5.4. Tidsmåling stoppes når selvrettingsenheten er frigjort og fullstendig oppblåst (overtrykksventil blåser).

2.5.5. Dersom resultat fra test i pkt. 2.5.1. avviker fra test i pkt. 2.5.2., skal dette noteres i testresultatene, og evt. ekstratid legges til i resultat fra Deltest C: Selvrettingstest.

2.6. Akseptkriterium:

2.6.1. Oppblåsningstiden skal være slik at total selvrettingstid ikke vil overstige 15 sekunder.

Deltest C: Selvrettingstest

2.7. Testen skal verifisere:

2.7.1. Tiden selvrettingsenheten trenger for å snu testpersonen.

2.7.2. Fribord.

2.7.3. At den oppblåste selvrettingsenheten ikke er til hinder for pust, eller på andre måter er til stort ubehag når testpersonen flyter i ryggleie .

2.8. Prosedyre:

2.8.1. Testpersonen flyter i ryggleie.

2.8.2. Medhjelperen snur testpersonen fra ryggleie til mageleie og slipper så taket. Tidsmåling startes i det den automatiske utløseren bryter vannflaten (fra tørr til våt tilstand).

2.8.3. Tidsmåling stoppes når testpersonen har nese og munn over vann, og mage vendt opp .

2.9. Akseptkriterium:

2.9.1. Total selvrettingstid skal ikke overstige 15 sekunder.

2.9.2. Stabilt fribord etter selvretting skal være minst 120 mm ref. IMO resolusjon MSC.81(70) 3.1.7.

2.9.3. Den oppblåste enheten er ikke til hinder for pust, eller på andre måter er til stort ubehag når testpersonen ligger i ryggleie .

Deltest D: Funksjonstester

2.10. Testene skal verifisere:

2.10.1. At selvrettingsenheten, tappet for gass etter å ha vært fullstendig oppblåst, ikke er til hinder for pust eller draktens funksjon.

2.10.2. At det er mulig å frigi gass fra selvrettingsenheten med de hansker som følger drakten.

2.11. Prosedyre:

2.11.1. Testpersonen flyter fritt med fullt oppblåst selvrettingsenhet.

2.11.2. Testpersonen slipper ut gass fra selvrettingsenheten i 10 sekunder. Testpersonen skal ha på de hansker som er på drakten.

2.11.3. Testene 3.1.5 og 3.1.12 i IMO resolusjon MSC.81(70) skal utføres.

2.11.4. Selvrettingsenheten skal så tømmes helt for gass.

2.11.5. Testene 3.1.5 og 3.1.12 i IMO resolusjon MSC.81(70) skal utføres på ny.

2.12. Akseptkriterium:

2.12.1. Det skal være mulig å slippe ut gass fra selvrettingsenheten med de hansker som følger drakten.

2.12.2. Testene skal gjennomføres med tilfredsstillende resultat, med selvrettingsenheten tappet i 10 sekunder fra fullstendig oppblåst kondisjon.

2.12.3. Testene skal gjennomføres med tilfredsstillende resultat, med selvrettingsenheten fullstendig tappet, etter å ha vært fullstendig oppblåst.

 

 

Olav Akselsen
(sign)

sjøfartsdirektør

Lars Alvestad

avdelingsdirektør
(sign)