Forhåndsklarering av dokumenter anbefales.

1. Søknad om navneattest

For registreringspliktige fartøy på 15 meter eller mer må ønsket navn godkjennes jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv. Hvis ikke tildelt tidligere, vil norsk kjenningssignal og eventuelt IMO-nummer bli tildelt ved mottak av søknaden. Søknad om navneattest, KR-0019, skal sendes til post@nis-nor.no. Søknaden skal ikke ettersendes i original.

2. Melding om registrering

Melding om registrering i NIS, KR-0010, signeres med forpliktende underskrift av eier ev. eiers norske representant. Hvis dette er et selskap, skal det skje iht. signaturbestemmelsene i firmaattesten. En elektronisk kopi av det signerte dokumentet skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Målebrev

Målebrev må utstedes eller godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

4. Teknisk og operasjonell tilstand

Innretningens tekniske og operasjonelle sikkerhet skal være vurdert og akseptert av Sjøfartsdirektoratet, underavdeling for flyttbare innretninger.

5. Dokumentasjon av eierforhold

Hvis fartøyet har vært registrert i et annet lands skipsregister, skal det være samsvar mellom sist registrert eier i forrige registrer og den som melder fartøyet til registrering (eier) i NIS. Hvis det er et tidligere uregistrert nybygg, vil det kun være ett ledd, byggeverftet til første eier.

Bilbrev, skjøter o.l. (hjemmelsdokumenter)

Byggeverftet utsteder et bilbrev til første eier. Første eier utsteder skjøte til eier nr. 2 osv. frem til dagens eier.

Hvem kan signere?

Hjemmelsdokumenter skal undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma, skal det skje iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.

Krav til bekreftelse av norske dokumenter

Alle hjemmelsdokumenter som bilbrev og skjøter må undertegnes med forpliktende underskrift av selger. Hvis selger er et firma er det signaturbestemmelsene i selgers firmaattest som gjelder. Selgers underskrift kan bekreftes av:

 • to myndige personer bosatt i Norge
 • advokat /advokatfullmektig
 • statsautorisert/registrert revisor eller
 • notarius publicus

Kjøper og hans nærmeste familie/ansatte i kjøperselskapet kan ikke opptre som vitner. 

Krav til bekreftelse av utenlandske dokumenter

Bilbrev og skjøter utstedt i utlandet skal være notarialbekreftet og deretter legalisert eller påført apostillestempel. Notarius Publicus skal bekrefte:

 • utsteders identitet
 • at utstederen er over 18 år
 • at vedkommende har signaturrett hvis selger er et selskap eller organisasjon

Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere. 
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet.
Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Se forskrift om registrering av skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) § 18. Bekreftelse av underskrift.

Alle hjemmelsdokumenter sendes inn i original.

Elektroniske kopier kan legges til grunn ved registrering. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet innen tre uker fra dagbokføringsdato.

6. Leveringsprotokoll (for nybygg)

En elektronisk kopi av signert leveringsprotokoll sendes inn før registrering kan finne sted. Dette er vanligvis det siste dokumentet som innleveres og det som frigir registreringen. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Erklæring om nasjonalitet

NIS er åpent for eiere av alle nasjonaliteter, jf. lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 1 jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 1:

 • Hvis eier tilfredsstiller NIS-loven § nr. 2 eller 3 må størstedelen av den tekniske og/eller kommersielle driften foretas av et rederi med hovedkontor i Norge.
 • Utenlandskregistrerte selskap (NIS-loven § 1 nr.3) må i tillegg oppnevne en representant til å motta søksmål på vegne av eier. Representanten må fylle de nasjonalitetskravene som stilles til bestyrende reder i sjøloven § 103.

Eier som tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1, fyller ut egenerklæring om nasjonalitet. Alternativt må eiers representant fylle ut egenerklæring om nasjonalitet. Vennligst velg riktig skjema, KR-0001 – KR-0007. Skjemaet signeres med forpliktende underskrift av eier eller eiers representant. En elektronisk kopi av det signerte dokumentet sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

8. Oppnevnelse av representant 

Hvis eier er registrert i henhold til NIS-loven § 1 nr. 3: Representanten må oppnevnes skriftlig og må selv akseptere oppnevnelsen. Det er utarbeidet et eget skjema, KR-0060 som skal benyttes (kun tilgjengelig på engelsk). En elektronisk kopi av det signerte dokumentet skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

9. Driftsavtale

Hvis eier tilfredsstiller vilkårene i NIS-loven § 1 nr. 2 eller 3, må driftsavtale utstedes. Avtalen må vise koblingen mellom registrert eier og det norske driftsselskapet. Benytt gjerne BIMCOs standardavtale. En bekreftet "rett kopi" skal sendes Skipsregistrene per vanlig post eller e-post.

10. Selskapsdokumentasjon for utenlandske eierselskap

For norske selskap støtter vi oss til registrerte opplysninger i firmaattest fra Brønnøysund. For selskap registrert i utlandet må et dokument tilsvarende norsk firmaattest utarbeides. Du kan her se krav til innhold og bekreftelse av utenlandsk selskapsdokumentasjon

11. Attest fra tidligere skipsregister

Ved flaggskifte må slettelsesattest innhentes. Hvis flaggskiftet er i forbindelse med et eierskifte, må det være samsvar i eierforhold på denne attesten og skjøtet / Bill of Sale.

a. Slettelsesattest (Deletion Certificate) må utstedes

Attesten skal inneholde følgende opplysninger:

 1. dato for sletting av fartøyet
 2. eier på slettelsestidspunktet
 3. bekreftelse på at fartøyet ble slettet fri for heftelser

b. Nybygget har ikke vært registrert under byggeperioden

Realregisteret i det landet fartøyet kommer fra bekrefter dette skriftlig. I noen land, f.eks. Kina, blir en slik attest ikke utstedt. Verftet må da erklære at de ikke har registrert nybygget under byggeperioden.

c. Enkelte flaggstater utsteder ikke slettelsesattester på registreringstidspunktet

I slike tilfeller vil en "Permission to transfer" sammen med en "hjemmels- og heftelsesattest", fri for heftelser, kunne legges til grunn. Endelig registrering vil da være avhengig av mottak av endelig slettelsesattest innen en gitt frist.

Bekreftelse av attestene

Attester utstedt av land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes deretter ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
Attester utstedt av land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet.
Attester fra de nordiske lands skipsregistre er unntatt fra krav om legalisering.
Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

Innsending av attestene

Ved registrering kan vi godta en kopi hvis den blir sendt direkte fra register til register.Originalen ettersendes på hurtigst mulig måte. Endelig registrering er avhengig av mottak av originaldokumentet.

12. Lønnsgaranti

Hvis det er andre ansatte enn EØS-borgere om bord må det stilles garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs jf. forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på flyttbare innretninger registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Nærings- og fiskerdepartementet godkjenner garantistene etter søknad. Les mer om ordningen, og se liste over godkjente garantister her.

13. ISM/CSR

a. Oppnevning av ISM-ansvarlig selskap.

Skjema for oppnevning av ISM-ansvarlig, KR-0014, signeres av begge parter og sendes direkte til post@nis-nor.no. Etter registering vil et fargeskann bli returnert ISM-ansvarlig selskap på e-post for oppbevaring om bord.


 b. Continuous Synopsis Record - CSR

 Alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart skal ha et arkiv med utstedte CSR-dokumenter om bord. IMO har utarbeidet et standardskjema som inneholder 16 punkter. Når det inntrer endringer i et av punktene, skal det meldes til flaggstaten på FORM 2, KR-IMO-02. For nybygg starter CSR historikken ved innsending av Application for CSR, KR-IMO-01.Se IMOs liste over hvilke sertifikater og dokumenter som skal befinne seg om bord. Det er ikke krav til innsending av FORM 2 / Application for CSR i originalformat.

 c. FORM 3

 Vær oppmerksom på at hvert eneste CSR-dokument skal være vedheftet FORM 3, KR-IMO-03: Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av FORM 3 i originalformat.

 d. CSR historikk

 Ved flaggskifter vennligst påse at en kopi av skipets CSR-historikk (inkludert «Closed CSR») sendes til post@nis-nor.no.

14. Gebyrer for registreringen per 1. januar 2024

NOK 4 099, – for den formelle registreringen + evt. NOK 2 884,– per pantedokument (nytt). Faktura sendes ut i etterkant, og vi ber fakturamottaker fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. En kopi av det signerte dokumentet skal sendes til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift § 7

15. Nasjonalitetsbevis

Skipsregistrene utsteder et midlertidig nasjonalitetsbevis per registreringstidspunktet, og sender en PDF-kopi direkte om bord/dit eier måtte be om. Det midlertidige beviset ettersendes ikke i original.

Endelig nasjonalitetsbevis utstedes så snart saken er godkjent av registerfører. Det endelige beviset sendes ut for oppbevaring om bord.

16. Viktig å vite

Språk

Alle dokumenter, notarialbekreftelser osv. skal være utstedt på skandinavisk, engelsk eller oversatt av statsautorisert translatør. NIS-forskriften § 17. Dokumenter på fremmed språk.

Alle dokumenter knyttet til registreringen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Gateadresse: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen
Postadresse: Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 BERGEN

Vi ber om at originaldokumenter i størst mulig grad sendes registrene samlet.

17. Maritime sertifikater

Sjøfartsdirektoratet utsteder maritime sertifikat. Les mer om sertifikater for flyttbare innretninger her.

18. Kvalifikasjonskrav og krav til helseerklæringer

Mannskapet skal minst inneha kvalifikasjoner som angitt i kvalifikasjonsforskriften av 22.12.2011 nr. 1523. Sertifikatpliktig personell skal enten inneha norsk sertifikat eller ha en norsk påtegning på sitt nasjonale sertifikat.  Se nærmere veiledning om påtegning her. Spørsmål om personellsertifikater bes rettet underavdeling for utdanning, sertifisering og bemanning, tlf. 52 74 50 00

Les mer om hvilke helseerklæringer som godkjennes på NIS-fartøy her. 

19. Husk også å søke om radiolisens

Telenor Kystradio tildeler lisens til alle norske fartøy og offshoreinstallasjoner. Informasjon, søknader og kontaktdetaljer finner du her.