1. Registreringer betales etter følgende satser

Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) § 6.

Nyregistrering kr 3 715,-
Registrering av endring av eier kr 2 237,-
Endring av andre juridiske roller kr 1 118,-
Endring av skips navn kr 2 975,-
Endring av hjemsted kr   748,-
Registrering av pant kr 2 613,-
Registrering av flåtepant, per skip kr 2 613,- 
Samtykke/påtegning av pant kr 2 237,-
Sletting av fartøy kr 2 237,-
Pantattest/utskrift kr    649,-
Hjemmels- og heftelsesattest kr    670,-
Slettelsesattest kr    670,-
Journalbekreftelse kr    670,-
Kopi av dokument kr    259,-
Skipsliste kr    670,-

Hjelp oss å sikre at faktura for registreringen sendes riktig mottaker

Bruk eget skjema for betalingsinformasjon, KR-0070

2. Øvrige gebyrer

I tillegg kommer førstegangs- og årsgebyr basert på skipets nettotonnasje, årsgebyr for å opprettholde registreringen samt gebyrer for dispensasjonssøknader og særskilte sertifikater jf. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff/gebyrforskrift.

Innkjøpte skip som tidligere har vært registrert i NIS eller NOR, er fritatt for førstegangsgebyr. 

Det er fritak for årsgebyr det året skipet registreres i NIS.

Særskilte sertifikater og tillatelser som ikke dekkes av førstegangsgebyr og årsgebyr (sjøfartsdirektoratets gebyrtariff § 6): 

  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat), kr 1 955, –
  • Passasjersertifikat for elvefart, kr 1 445, –
  • Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001, kr 3 003, –
  • Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen, kr 3 003, –

3. Gebyrkalkulator