STCW-konvensjonen ble fullstendig implementert internasjonalt 1. februar 2002, og bestemmelser om påtegning er tatt inn i Kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 687 kapittel 8. Dette innebærer at alle utenlandske sjøfolk som har et nasjonalt sertifikat utstedt etter Kapittel II, III, IV eller Regel V/1 pkt. 2, og som skal tjenestegjøre om bord på skip registrert i NIS eller NOR, må søke om norsk påtegning basert på vedkommendes nasjonale STCW-sertifikat.

Norge har praktisert et tilnærmet likt system siden opprettelsen av NIS-registeret.

Dokumentet som er gjennomført internasjonalt og i henhold til STCW-konvensjonens Regel I/2 og I/10 har betegnelsen “Påtegningsdokument”, engelsk betegnelse ”Endorsement”.

“Certificate of Receipt of Application” (CRA) skal bare utstedes på bakgrunn av dokumentasjon som er spesifisert i denne instruks. Utsteder av CRA skal påse at original dokumentasjon er forelagt, og funnet i samsvar med denne instruks før CRA kan utstedes.

CRA og søknad om Påtegningsdokument skal bare sendes Sjøfartsdirektoratet for følgende sertifikater:

•           Dekksoffisersertifikat                         Kapittel II, STCW-95

•           Maskinoffisersertifikat                       Kapittel III, STCW-95

•           Tankskipserifikat Høyeste Grad        Kapittel  V, STCW-95

•           Kokkesertifikat/Dispensasjon            ILO-konvensjon nr. 69

 

Dekksoffisersertifikat klasse 1, Sjøkaptein.

Påtegningssøknaden skal oversendes Sjøfartsdirektoratet via norsk rederi eller norsk representant (driftskontor/selskap i Norge) eller NAV-kontor sammen med all dokumentasjon i brevs form.

CRA skal ikke utstedes til skipsfører med statsborgerskap utenfor EU/EØS-området uten etter særskilt anmodning fra Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle

For å tjenestegjøre som skipsfører må det for ikke-EU/EØS-borgere foreligge dispensasjon fra nasjonalitetskravet.  Det er kun norsk rederi som kan søke om slik dispensasjon for vedkommende skipsfører.

 

Følgende prosedyre skal følges før søknad om påtegningsdokument for sjøkaptein.

 1. Søknad om Påtegningsdokument skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt søknadsskjema.
 2. Innehaver av utenlandsk skipsførersertifikat som det søkes om påtegning for må fremlegge dokumentasjon for at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norsk skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk register (ansettelsesavtale).
 3. Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel II/2. Dersom “Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikatnummer.
 4. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har kjennskap til norsk maritimt regelverk ved godkjent kurs og bestått godkjent prøve.
 6. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.
 7. 1 stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 8. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege vedlegges søknaden.

 

NB! Dersom vedkommende skal være fører på skip som oljetankskip, kjemikalieskip eller skip som transporter gass, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat.


Dekksoffisersertifikat klasse 2, Overstyrmann.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for overstyrmann og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk register.
 3. Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel II/2. Dersom “Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regel henvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikat nummer.
 4. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har kjennskap til norsk maritimt regelverk.
 6. 1.stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 7. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor jf. RSV 01-2005. 

 

NB! Dersom vedkommende skal være overstyrmann på oljetankskip, kjemikalieskip eller skip som transporter gass, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat.

 

 

Styrmannsertifikat klasse 4, ansvarshavende vaktoffiser på bro.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for ansvarshavende vaktoffiser på bro og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema.
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk skipsregister.
 3. Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel II/1. Dersom "Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikat nummer.
 4. Erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har kjennskap til norsk maritimt regelverk.
 6. 1.stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 7. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.

 

NB! Dersom vedkommende skal være styrmann på oljetankskip, kjemikalieskip eller skip som transporter gass, og skal ha direkte ansvar for lasteoperasjoner, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat.

 

Maskinoffisersertifikat klasse 1, Maskinsjef.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for maskinsjef, og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk register.
 3. Vedkommedes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel III/2. Dersom “Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning nevnt, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikat nummer.
 4. Det skal kontrollers om fartøyets fremdriftsmaskineri er damp eller motor, og at vedkommendes nasjonale sertifikat er påført slike rettigheter.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 6. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har relevant kjennskap til norsk maritimt regelverk.
 7. 1. stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.

8.   All dokumentasjon som fremvises skal være original dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.

NB! Dersom vedkommende skal være maskinsjef på oljetankskip, kjemikalieskip eller skip som transporter gass, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat.

 

 

Maskinoffisersertifikat klasse 2, / 1. maskinist.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for 1. maskinist / 2nd Engineer og før utstedelse av CRA. 

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk skipsregister.
 3. Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel III/2. Dersom "Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikatnummer.
 4. Det skal kontroller om fartøyets fremdriftsmaskineri er damp eller motor, og at vedkommendes nasjonale sertifikat er påført slike rettigheter.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 6. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har kjennskap til norsk maritimt regelverk.
 7. 1.stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 8. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.

 

NB! Dersom vedkommende skal være 1. maskinist på oljetankskip, kjemikalieskip eller skip som transporter gass, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat.

 

Maskin offiserssertifikat klasse 3, 2. maskinist.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for 2. maskinist / 3rd Engineer og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk skipsregister.
 3. Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten “Endorsement” med referanse til STCW-regel III/3. Dersom "Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikatnummer.
 4. Det skal kontrolleres om fartøyets fremdriftsmaskineri er damp eller motor, og at vedkommendes nasjonale sertifikat er påført slike rettigheter.
 5. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 6. Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har kjennskap til norsk maritimt regelverk.
 7. 1 stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 8. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.

 NB! Dersom vedkommende skal være maskinsjef / 1. maskinist på oljetankskip, kjemikalie skip eller skip som transporter gass, må prosedyrene for søknad om påtegningsdokument for Tankskipsertifikat av Høyeste Grad følges og slik søknad sendes separat. 


Maskinoffisersertifikat klasse 4, anvarshavende vaktoffiser i maskin.

Følgende prosedyre skal følges ved søknad om påtegningsdokument for ansvarshavende vaktoffiser i maskin og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema
 2. Innehaver av utenlandsk sertifikat fra et ikke-EU/EØS-land må fremlegge dokumentasjon på at vedkommende er ansatt, eller har tilsagn om ansettelse på norske skip, eller skip som begjæres registrert i et norsk skipsregister.
 3.  Vedkommendes nasjonale sertifikat skal ha påført teksten "Endorsement” med referanse til STCW-regel III/1. Dersom “Endorsement” er et eget separat dokument skal dette ha samme regelhenvisning som nevnt ovenfor, og ha påført vedkommendes nasjonale sertifikat nummer.
 4.  Det skal kontrolleres om fartøyets fremdriftsmaskineri er damp eller motor, og at vedkommendes nasjonale sertifikat er påført slike rettigheter.
 5.  Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i engelsk.
 6.  Det skal fremlegges erklæring fra rederi om at vedkommende har tilfredsstillende kunnskaper i norsk maritimt regelverk.
 7. 1 stk. passfoto skal vedlegges søknaden. Bildet skal ha påført søkerens navn samt fødselsdato og vedlegges søknaden på en slik måte at bildet ikke blir adskilt fra søknaden.
 8. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.

 

Tankskipsertifikat laveste grad.

Tankskipsertifikat av Laveste Grad er ikke gjenstand for påtegning. Utenlandsk statsborger som skal tjenestegjøre på norsk registrert tankskip kan seile på sitt nasjonale sertifikat utstedt av vedkommendes ansvarlige sjøfartsmyndighet, eller den institusjon de har bemyndiget.


Kokkesertifikat.

Følgende prosedyre og punkter skal følges ved søknad om påtegningsdokument for kokkesertifikat, og før utstedelse av CRA.

 1. Søknad skal sendes Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema.
 2. Originalt kokkesertifikat i henhold til ILO-konvensjon nr.69 skal fremvises.
 3. Det må dokumenteres at vedkommende har minimum 12 måneders fartstid som kokk i løpet av de siste 5 år.
 4. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege vedlegges søknaden.
 5. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller norsk arbeidskontor.

 

Dispensasjon for kokk.

Følgende prosedyre og punkter skal følges ved søknad om Dispensasjon for kokk og kontrolleres før utstedelse av CRA.

 1. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege skal fremvises og vedlegges søknad om dispensasjon.
 2. Original dokumentasjon skal fremlegges for minst 36 mnd praksis som kokk. Praksis må ikke være eldre enn 5 år.

eller

vedkommende innehar utenlandsk kokkesertifikat + 24 mnd praksis som kokk i løpet av de siste 5 år.

 1. All dokumentasjon som fremvises skal være originale dokumenter. Alle relevante dokumenter vedlagt søknaden stemples rett kopi av bemyndiget person ved norsk utenriksstasjon eller NAV-arbeidskontor, jf. RSV 01-2005.
 2. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege skal fremvises og vedlegges søknad om dispensasjon.


Tankskipsertifikat av Høyeste Grad.

Krav til påtegning av Tankskipsertifikat av Høyeste Grad gjelder for Kaptein, Overstyrmann, Maskinsjef eller 1. maskinist som skal tjenestegjøre om bord i tankskip som transporterer henholdsvis olje, kjemikalier eller gass. Også eventuelle andre personer som måtte ha direkte ansvar for lasting, lossing og omsorg for lasten skal søke om påtegning.

Følgende prosedyre og punkter skal følges ved søknad om påtegningsdokument for Tankskipssertifikat Høyeste Grad, og kontrolleres før utstedelse av CRA.

1.      Kontroller hvilken type tankskip vedkommende skal tjenestegjøre på.

2.      Kontroller at vedkommende har et nasjonalt Tankskipssertifikat av Høyeste grad for;

 • Olje, dersom vedkommende skal tjenestegjøre på oljetankskip
 • Kjemikalie, dersom vedkommende skal tjenestegjøre om bord i kjemikalieskip
 • Gass, dersom vedkommende skal tjenestegjøre om bord i skip som transporter gass.

 

I tillegg til tankskiptype skal det nasjonale sertifikatet være påført referanse til STCW-konvensjonen Regel V/1, pkt 2.

Når dokumentasjonen er funnet i samsvar med ovennevnte punkter kan CRA utstedes, og bekreftede kopier av vedkommendes dokumentasjon oversendes Sjøfartsdirektoratet for påtegningsdokument.

 

Tankskipsertifikat laveste grad.

Tankskipsertifikat av Laveste Grad er ikke gjenstand for påtegning. Utenlandsk statsborger som skal tjenestegjøre på norsk registrert tankskip kan seile på sitt nasjonale sertifikat utstedt av vedkommendes ansvarlige sjøfartsmyndighet, eller den institusjon de har bemyndiget.

 

Radiosertifikat

Søknad om påtegning for Radiotelegrafister og Radiotelefonister iht. STCW-konvensjonens kapittel IV skal sendes Telenor maritime radio på eget søknadsskjema.

 

 

Rune Teisrud

sjøfartsdirektør

 

                                                                                                Ove Tautra

                                                                                                avdelingsdirektør