Konkurransedyktig

Rederiskatteordningen i Norge er konkurransedyktig i forhold til beskatningen i øvrige
europeiske land. Den norske rederibeskatningen er tett opp til den europeiske modellen både når det  gjelder nivået på tonnasjeskatt og regelverket i modellen for øvrig.  Ordningen er godkjent av EFTA Surveillance Authority (ESA) iht EØS retningslinjene for statsstøtte.
Ordningen innebærer blant annet endelig fritak for skatt på overskudd fra skipsfarts-virksomhet.
Finansinntekter beskattes i samme utstrekning som før.

Reglene om inntektsoppgjør ved inntreden i ordningen

Differansen mellom markedsverdier og skattemessige verdier kommer til beskatning.
For finansielle poster er det kontinuitet ved inntreden, det vil si at det ikke foretas en beskatning av gevinst på finansielle eiendeler, og heller ikke av latente valutagevinster på langsiktige gjeldsposter.

Ved uttreden fra rederiskatteordningen

Ved uttreden skal det etableres nye skattemessige verdier for selskapets driftsmidler og andeler i deltakerlignede selskaper (herunder aksjer i NOKUS-selskaper), lik markedsverdi ved uttreden. Dette for å hindre at gevinst/tap som er oppstått i perioden innenfor ordningen kommer til inntekt/fradrag ved senere ordinær ligning.
For å hindre skattemessige tilpasninger, vil rederiselskap som har trådt ut av rederiskatteordningen ikke kunne motta konsernbidrag med skattemessig virkning i uttredelsesåret og de to påfølgende årene.
Ved brudd på vilkårene for å lignes etter rederiskatteordningen gjelder regler om rettefrist.

Selskaper innenfor ordningen

Selskaper innenfor rederiskatteordningen, kan i tillegg til drift og utleie av skip,  også drive strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold, og annen virksomhet nært knyttet til kjernevirksomheten (for eksempel håndtering av gods knyttet til transportvirksomheten, visse typer varetilbud om bord på skip mv).
Inntekter av slik virksomhet vil dermed omfattes av skattefritaket for skipsfartsinntekter.
Det gjelder for det første strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold av egne og innleide fartøyer, samt fartøyer i konsernforbundet selskap, og for det andre annen virksomhet med nær tilknytning til sjøtransportvirksomheten i det aktuelle selskapet eller konsernforbundet rederibeskattet selskap.
Strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold omfatter andre selskapers skip i poolsamarbeid. Rene management-selskaper skal ikke omfattes.
For å utøve tillatt virksomhet innenfor ordningen kan selskapene ha egne ansatte. Det gjelder visse begrensninger i adgangen til utleie og innleie av fartøyer.

Departementet er gitt hjemmel til å gi forskrift om hvilke typer aktiviteter i form av strategisk og kommersiell ledelse og andre aktiviteter med nær tilknytning til sjøtransportvirksomheten som skal omfattes av rederiskatteordningen

Spørsmål om ordningen?

Spørsmål om rederiskatten bes rettet Skatteetaten,
Du kan også lese mer om ordningen på Skatteetaten sine nettsider her.

 

rev. november 2019