Legeundersøkelse og sertifikater

 1. Når parter fastsetter standarder og bestemmelser for sjøfolks helsetilstand, må de ta hensyn til minstekravene til funksjonsdyktighet definert i tabell B-I/9 og veiledningen gitt i dette avsnittet med tanke på de forskjellige pliktene sjøfolk har.
 2. Når parter fastsetter standarder og bestemmelser for sjøfolks helsetilstand, må de følge veiledningen i publikasjonen Guidelines for Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations for Seafarers fra ILO/WHO, herunder alle senere versjoner, og eventuelle andre gjeldende internasjonale retningslinjer utgitt av Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen (ILO), FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) eller Verdens helseorganisasjon (WHO).
 3. Passende kvalifikasjoner og erfaring for leger som utfører helseundersøkelser på sjøfolk, kan omfatte kvalifikasjoner for yrkesrelatert helse eller maritim helse, erfaring med å arbeide som skipslege eller rederilege, eller arbeid under tilsyn av en person med kvalifikasjonene eller erfaringen nevnt ovenfor.
 4. Lokalene der helseundersøkelsene utføres, bør ha fasiliteter og utstyr som kreves for å utføre helseundersøkelser på sjøfolk.
 5. Administrasjoner må sikre at anerkjente leger nyter godt av full faglig uavhengighet i utøvelsen av sitt medisinske skjønn når de foretar medisinske undersøkelser.
 6. Personer som ber om legeerklæring må legge frem relevante identitetspapirer for godkjent lege for å fastslå sin identitet. De må også levere inn sin forrige legeerklæring.
 7. Alle administrasjoner har skjønnsmessig myndighet til å innvilge en forandring eller et frafall av krav for alle standarder definert i tabell B-I/9 nedenfor basert på vurderingen av en medisinsk evaluering og eventuelt annen relevant informasjon om en persons tilpasning til tilstanden og påviste evne til å utføre tildelte oppgaver om bord på en tilfredsstillende måte.
 8. Normene for helsetilstand må så langt mulig definere objektive kriterier med hensyn til sjøtjeneste og ta hensyn til tilgang til medisinske fasiliteter og medisinsk ekspertise om bord på skipet. De må særlig angi nærmere de forholdene som sjøfolk med potensielt livstruende medisinske tilstander kontrollert av medisiner kan tillates å fortsette tjeneste til sjøs under.
 9. De medisinske standardene må også identifisere særskilte medisinske tilstander, som f. eks. fargeblindhet, som kan gjøre sjøfolk uskikket til å inneha bestemte stillinger om bord på skip.
 10. Minstekravene for hvert øye til synsevne i tjenesten må være minst 0,1 for synsvidde uten hjelpemiddel.
 11. Personer som må bruke briller eller kontaktlinser for å utføre sine oppgaver, må ha en eller flere reservebriller, alt etter behov, som er lett tilgjengelig om bord på skipet. Behov for å bruke visuelle hjelpemidler for å tilfredsstille kravene må være registrert på den utstedte legeerklæringen.
 12. Testing av fargesyn må skje i samsvar med International Recommendation for Colour Vision Requirements for Transport, utgitt av Commission Internationale de l'Eclairage (CIE 143-2001, herunder eventuelle senere versjoner) eller tilsvarende testmetoder.

 

Tabell B-I/9

Vurdering av minstekrav til funksjonsdyktighet for sjøfolk ved opptak og i aktiv tjeneste3

 

Oppgave, funksjon, hendelse eller tilstand om bord3

Tilknyttet funksjonsdyktighet

En undersøkende lege skal forvisse seg om at kandidaten4

Rutinemessig forflytning omkring på fartøyet:

-                 på dekk i bevegelse

-                 mellom nivåer

-                 mellom avdelinger

 

 

 

 

Merknad 1 gjelder denne raden

Opprettholde balansen og bevege seg med smidighet

Klatre opp og ned loddrette stiger og trapper. Skritte over lukekarmer (f. eks. krever lastelinjekonvensjonen at lukekarmene skal være 600 mm høye).

Åpne og lukke vanntette dører

Ikke har noen forstyrrelse i balanseevnen. Ikke har noen funksjonshemning eller sykdom som hindrer relevante bevegelser og fysiske aktiviteter

 

Er uten bistand5 i stand til å:

-                 klatre i loddrette stiger og trapper

-                 skritte over høye dørstokker

-                 manipulere dørlukkingssystemer

Rutinemessige oppgaver om bord:

-                 Bruk av håndverktøy

-                 Flytting av skipets forråd

-                Arbeid med hendene over hodet

-                 Betjening av ventiler

-                 Stå på vakt i fire timer

-                 Arbeide på trange steder

-                Reagere på alarmer, advarsler og instruksjoner

-                 Muntlig kommunikasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad 1 gjelder denne raden

Styrke, behendighet og utholdenhet i å manipulere mekaniske anordninger. Løfte, trekke og bære en last (f. eks. 18 kg)

 

Strekke seg oppover. Stå, gå og holde seg våken i lengre tid

 

Arbeid på trange steder og gå gjennom innsnevrede åpninger (f. eks. krever SOLAS at minsteåpninger i lasterom og nødutganger må ha minstemålene 600 mm x 600 mm - SOLAS-regel 3.6.5.1)

 

Skjelne gjenstander, former og signaler visuelt

Høre advarsler og instruksjoner

Gi en tydelig talt beskrivelse

Ikke har en definert funksjonshemning eller diagnostisert medisinsk tilstand som reduserer evnen til å utføre rutinemessige plikter som er essensielle for sikker drift av fartøyet

 

Har evnen til å:

-                 arbeide med armene hevet

-                 stå og gå i en lengre periode

-                 gå inn i et trangt område

-                tilfredsstille synskravene (tabell A-I/9)

-                tilfredsstille hørselskravene definert av vedkommende myndighet, eller ta hensyn til internasjonale retningslinjer

-                 føre en normal samtale

 

 

 

 


 

Oppgave, funksjon, hendelse eller tilstand om bord3

Tilknyttet funksjonsdyktighet

En undersøkende lege skal forvisse seg om at kandidaten4

Oppgaver i nødssituasjoner6 om bord:

-                 Rømning

-                 Brannslokking

-                 Evakuering

 

 

 

 

 

 

 

Merknad 2 gjelder denne raden

Ta på en redningsvest eller redningsdrak

Rømme fra røykfylte rom

 

Delta i brannslokking, herunder bruk av åndedrettsvern

Delta i fartøyets evakueringsrutiner

Ikke har noen definert funksjonshemning eller diagnostisert medisinsk tilstand som reduserer evnen til å utføre oppgaver i nødssituasjoner som er avgjørende for trygg drift av fartøyet

 

Har evnen til å:

-                 ta på rednningsvest eller                   redningsdrakt

-                 krype

-                 føle temperaturforskjeller

-                 håndtere brannslokkingsutstyr

-                ha på åndedrettsvern (der dette inngår i arbeidet)

 

 

 

 

Merknader:

 1. Rad 1 og 2 i tabellen ovenfor beskriver (a) ordinære oppgaver, funksjoner, hendelser og forhold om bord, (b) de tilsvarende fysiske evnene som kan betraktes som nødvendige av hensyn til sikkerheten til sjømannen, andre medlemmer av mannskapet og skipet, og (c) kriterier på høyt nivå til bruk av leger som vurderer medisinsk skikkethet, i det det tas hensyn til sjøfolkenes forskjellige oppgaver og arten av arbeid de vil bli satt til om bord.
 2. Rad 3 i tabellen ovenfor beskriver (a) ordinære oppgaver, funksjoner, hendelser og forhold om bord, (b) de tilsvarende fysiske evnene som bør betraktes som nødvendige av hensyn til sikkerheten til sjømannen, andre medlemmer av mannskapet og skipet, og (c) kriterier på høyt nivå til bruk av leger som vurderer medisinsk skikkethet, i det det tas hensyn til sjøfolkenes forskjellige oppgaver og arten av arbeid de vil bli satt til om bord.
 3. Denne tabellen er ikke beregnet på å ta opp alle mulige forhold om bord eller potensielt diskvalifiserende medisinske tilstander. Partene bør spesifisere fysiske evner som gjelder kategorien av sjøfolk (som f. eks. “dekksoffiser” og “maskinist”). De spesielle omstendighetene til enkeltpersoner og for dem som har spesialiserte eller begrensede plikter, må tas behørig i betraktning.
 4. I tvilstilfeller bør legen kvantifisere graden eller alvoret i en relevant funksjonshemming ved hjelp av objektive tester, hvis det foreligger passende tester, eller ved å henvise kandidaten til ytterligere vurdering.
 5. Uttrykket “bistand” betyr bruk av en annen person til å fullføre oppgaven.
 6. Uttrykket “oppgaver i nødssituasjoner” brukes for å dekke alle situasjoner med reaksjon på vanlige nødssituasjoner, som f. eks. å forlate skipet eller brannslokking i tillegg til de rutinene som følges av hver sjømann for å sikre at vedkommende overlever personlig.