1. Opplæring utført i henhold til STCW-konvensjonen som ikke fører til utstedelse av et kompetansesertifikat, og som ifølge informasjon lagt frem av en part etter sjøsikkerhetskomiteens skjønn helt og fullt gjennomfører konvensjonen i samsvar med regel I/7 nr. 2 kan betraktes av andre parter i konvensjonen som om den tilfredsstiller de relevante opplæringskravene i denne.
 2. Kontaktede administrasjoner må utstede den dokumentasjonen som det henvises til i regel I/10 nr. 5 for å sette havnestatens kontrollmyndigheter i stand til å godta samme i stedet for påtegning av et sertifikat utstedt av en annen part i en periode på tre måneder fra utstedelsesdatoen, og gi opplysningene oppført på listen nedenfor:
  1. sjømannens navn
  2. fødselsdato
  3. det originale kompetansesertifikatets nummer
  4. stilling
  5. begrensninger
  6. administrasjonens kontaktopplysninger
  7. utstedelses- og utløpsdato.
 3. Slik dokumentasjon kan være tilgjengelig elektronisk.