1. Når kvalitetsstandarder i henhold til bestemmelsene i regel I/8 og avsnitt A-I/8 skal anvendes på administreringen av en parts sertifiseringssystem, må parten ta hensyn til eksisterende nasjonale og internasjonale modeller og innarbeide følgende sentrale elementer:
  1. en uttrykt kvalitetspolitikk, og med hvilke midler en slik politikk skal gjennomføres,
  2. et kvalitetssystem som omfatter organisasjonsstrukturen, ansvarsområder, rutiner, prosesser og ressurser som er nødvendige for kvalitetsstyring,
  3. de driftsmessige teknikkene og aktivitetene som skal sikre kvalitetskontroll,
  4. systematiske overvåkingsordninger, herunder interne evalueringer av kvalitetssikringen, som skal sikre at alle definerte mål nås, og
  5. ordninger for periodiske eksterne evalueringer av kvaliteten som beskrevet i punktene nedenfor.
 2. Når slike kvalitetsstandarder etableres for administreringen av det nasjonale sertifiseringssystemet, må administrasjonene søke å sikre at ordningene som benyttes:
  1. er tilstrekkelig fleksible til å gjøre det mulig for sertifiseringssystemet å ta hensyn til næringens varierende behov, og at de letter og oppmuntrer til bruk av ny teknologi,
  2. dekker alle administrative forhold som iverksetter de ulike bestemmelsene i konvensjonen, særlig regel I/2 til regel I/15 og andre bestemmelser som gjør administrasjonen i stand til å utstede sertifikater for tjeneste og gi dispensasjoner, samt å trekke tilbake sertifikater, gjøre sertifikater ugyldige og sette sertifikater midlertidig ut av kraft,
  3. omfatter administrasjonens ansvarsområder med hensyn til godkjenning av opplæring og bedømmelse på alle nivåer, fra kurs på høyskolenivået og kurs for oppdatering av sjøfolks kompetansesertifikater til korte yrkesrettede kurs, og
  4. innbefatte ordninger for intern kvalitetssikringsgjennomganger i henhold til punkt 1.4 som innebærer et omfattende selvstudium av de administrative rutinene på alle nivåer for å måle oppnåelsen av definerte mål, og som grunnlag for den uavhengige eksterne evalueringen som er påkrevd i henhold til avsnitt A-I/8 nr. 3.
 3. Modell for kvalitetsstandarder for bedømmelse av kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse

 4. I modellen for kvalitetsstandarder for bedømmelse av kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse må anbefalingene i dette avsnitt være innarbeidet innenfor den allmenne rammen av enten:
  1. en nasjonal plan for offisiell godkjenning av utdanning og opplæring eller for kvalitetsstandarder, eller
  2. en alternativ modell for kvalitetsstandarder som kan aksepteres av organisasjonen.
 5. Modellen for kvalitetsstandarder ovenfor må omfatte:
  1. en kvalitetspolitikk, herunder en forpliktelse fra utdanningsinstitusjonens eller enhetens side til å oppfylle dens erklærte formål og målsettinger og til derav følgende godkjenning fra den relevante myndigheten for akkreditering eller kvalitetsstandarder,
  2. de kvalitetsledelsesfunksjonene som bestemmer og gjennomfører kvalitetspolitikken, knyttet til sider ved arbeidet som innvirker på kvaliteten på det som tilbys, herunder bestemmelser for å fastsette progresjon innenfor et kurs eller program,
  3. dekning i kvalitetssystemet, når det er relevant, av den faglige og administrative organisasjonsstrukturen, ansvarsforholdene, rutinene, prosessene og ressursene i form av tilsatte og utstyr,
  4. kvalitetsstyringsfunksjonene som på alle nivåer skal anvendes på undervisnings-, opplærings-, prøvings- og bedømmelsesaktivitetene, og på organisering og gjennomføring av disse, for å sikre deres formålstjenlighet og oppnåelsen av deres definerte mål,
  5. de interne kvalitetssikringsprosessene og -gjennomgangene som overvåker i hvilken grad institusjonen eller opplæringsenheten når målene i de læreplanene den gjennomfører, og effektivt overvåker de rutinene for kvalitetskontroll som den benytter seg av, og
  6. ordningene som er laget for periodiske eksterne evalueringer av kvalitetspolitikken i henhold til regel I/8 nr. 2 og beskrevet i de følgende punktene, der resultatet av kvalitetssikringsgjennomgangen danner grunnlaget og utgangspunktet.
 6. Når kvalitetsstandarder for utdannings-, opplærings- og bedømmelsesprogrammer skal etableres, bør organisasjonene som er ansvarlige for gjennomføringen av disse programmene ta hensyn til følgende:
  1. Når det foreligger bestemmelser for etablert nasjonal offisiell godkjenning, eller kvalitetsstandarder for utdanning, bør slike bestemmelser benyttes for kurs der konvensjonens krav til kunnskap og forståelse er innarbeidet. Kvalitetsstandardene bør anvendes både på virksomhetens ledelsesnivå og dens operative nivå, og må ta hensyn til hvordan den blir ledet, organisert, utført og evaluert for å sikre at de identifiserte målene nås.
  2. Når ervervelse av en særskilt ferdighet eller utførelse av en tildelt oppgave er det primære målet, bør kvalitetsstandardene ta hensyn til om det er virkelig utstyr eller simulatorutstyr som benyttes for dette formålet, og i hvilken grad de som foretar bedømmelsen, har relevante kvalifikasjoner og relevant erfaring for å sikre at de fastsatte kravene tilfredsstilles.
  3. De interne evalueringene av kvalitetssikringen bør inneholde et omfattende selvstudium av programmet på alle nivåer for å overvåke oppnåelse av definerte mål gjennom anvendelsen av kvalitetsstandarder. Disse kvalitetssikringsgjennomgangene bør rette seg mot planleggingen, utformingen, presentasjonen og evalueringen av læreplaner så vel som undervisnings-, lærings- og kommunikasjonsaktiviteter. Resultatene danner grunnlaget for den uavhengige evalueringen som er fastsatt i avsnitt A-I/8 nr. 3.
 7. Den uavhengige evalueringen

 8. Enhver uavhengig evaluering bør omfatte en systematisk og uavhengig undersøkelse av alle aktiviteter i kvalitetsarbeidet, men gyldigheten av de definerte målene bør ikke evalueres. . Evalueringsgruppen bør:
  1. foreta evalueringen i samsvar med dokumenterte rutiner,
  2. sikre at resultatene fra hver evaluering dokumenteres og gjøres kjent for de som er ansvarlige for det evaluerte området, og
  3. sjekke at tiltak for å fjerne eventuelle mangler iverksettes til rett tid.
 9. Formålet med evalueringen er å foreta en uavhengig vurdering av effektiviteten i kvalitetsstandardordningene på alle nivåer. Når det dreier seg om en utdannings- eller opplæringsinstitusjon, bør det benyttes et anerkjent organ for akademisk akkreditering eller kvalitetsnormering, eller en offentlig etat. Evalueringsgruppen bør få tilstrekkelig forhåndsinformasjon til å gi den et overblikk over oppgavene i det aktuelle evalueringsarbeidet. Når det dreier seg om en større utdanningsinstitusjon eller læreplan, angir følgende punkt hvilken informasjon som bør gis:
  1. institusjonens formålsparagraf,
  2. detaljerte opplysninger om faglige strategier og opplæringsstrategier som benyttes,
  3. et organisasjonskart og informasjon om sammensetningen av komiteer og rådgivende organer,
  4. opplysninger om tilsatte og elever/studenter,
  5. en beskrivelse av anlegg og utstyr til bruk i opplæringen, og
  6. en kort omtale av politikken og prosedyrene for:
   1. opptak av elever/studenter,
   2. utviklingen av nye kurs og gjennomgangen av eksisterende kurs,
   3. eksamenssystemet, herunder klageadgang og ny prøve,
   4. rekruttering, opplæring, utvikling, vurdering og forfremmelse av tilsatte,
   5. tilbakemelding fra elever/studenter og fra næringen, og
   6. de tilsattes deltakelse i forskning og utvikling.
 10. Rapporten

 11. Før sluttrapporten leveres, bør evalueringsgruppen sende en delrapport til ledelsen der den bes om å kommentere resultatene. Når kommentarene er mottatt, bør evalueringsgruppen levere sin sluttrapport, som bør:
  1. ta med kortfattede bakgrunnsopplysninger om institusjonen eller opplæringsprogrammet,
  2. vær fullstendig, rettferdig og nøyaktig,
  3. fremheve institusjonens sterke og svake sider,
  4. beskrive evalueringsprosedyren som er fulgt,
  5. dekke de ulike bestanddelene som er omtalt i punkt 4,
  6. angi graden av oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av konvensjonens krav og kvalitetsstandardenes effektivitet med hensyn til å sikre oppnåelse av definerte formål og målsettinger, og
  7. gjøre klart rede for områdene der det er avdekket mangler, komme med forslag til forbedringer og gi eventuelle andre kommentarer som evalueringsgruppen anser som relevante.